Welsh Government
Siarad Cymraeg

Able Futures

Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes

Mae Able Futures yn bartneriaeth genedlaethol arbenigol a sefydlwyd i ddarparu’r Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith ar ran yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Nod Able Futures yw helpu pobl sy’n byw gydag anawsterau iechyd meddwl i brofi mwy o ddiwrnodau da na diwrnodau gwael. O ganlyniad, mae’r gwasanaeth wedi’i deilwra’n benodol i helpu pobl mewn cyflogaeth y mae angen cymorth arnynt i reoli eu hiechyd meddwl.

Mae Able Futures yn rhoi cymorth i gyflogwyr a darparwyr prentisiaethau, yn ogystal â rhoi cymorth uniongyrchol i unigolion sy’n profi anawsterau iechyd meddwl.

Caiff cymorth ei gyflenwi gan weithwyr cymwysedig ym maes gofal iechyd, ystod o bartneriaid ac ymgynghorwyr arbenigol a leolir ar draws Prydain Fawr. Mae pob partner yn meddu ar hanes o ddarparu gwasanaethau cyflogaeth o’r radd flaenaf.

Mae’r cymorth a ddarperir o dan Wasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Mynediad at Waith yn helpu pobl sy’n ymdopi â’r gwaith a chydag anawsterau iechyd meddwl i brofi mwy o ddiwrnodau da na diwrnodau gwael, fel eu bod yn aros mewn cyflogaeth.

Rhif Cofrestru Cwmni
04320853
Trosiant y busnes
N/A
Nifer y gweithwyr
11-50

Lleoliad cangen - Cardiff

Cyfeiriad: 
MTIB Building
Unit 4 Triangle Business Park
Merthyr Tydfil
CF48 4TQ
Ffôn: 
0800 321 3137
E-bost y person cyswllt: 
hello [at] able-futures.co.uk
E-bost y busnes: 
admin [at] able-futures.co.uk
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?: 
6-10
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?: 
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?: 
Nac dwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? (Ticiwch bob un sy'n berthnasol): 
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector: 
Gofal iechyd a therapi cyflenwol