BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

news and blogs Archives

11 canlyniadau

small business owner smiling with paperwork and laptop
Mae cyflogwyr yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu gweithwyr pan fyddan nhw yn y gwaith. Gall eich gweithwyr gael eu hanafu yn y gwaith neu fe allan nhw, neu eich cyn-weithwyr, fynd yn sâl o ganlyniad i'w gwaith yn sgil cael eich cyflogi gennych. Efallai y byddan nhw'n ceisio hawlio iawndal gennych chi os ydyn nhw'n credu mai chi sy’n gyfrifol. Mae Deddf Atebolrwydd Cyflogwr (EL) (Yswiriant Gorfodol) 1969 yn sicrhau bod gennych o...
Croeso / Welcome
Gall defnyddio’r Gymraeg arwain at ddenu cwsmeriaid newydd a chynyddu enw da eich busnes neu elusen. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig y gwasanaethau canlynol: System ar lein er mwyn hunan asesu eich gwasanaethau Cymorth i baratoi Cynllun Datblygu sy’n gyfle i adnabod eich prif wasanaethau Cymraeg Cymorth wrth weithio tuag at gydnabyddiaeth swyddogol y Comisiynydd am eich Cynnig Cymraeg Hyfforddiant a chymorth un i un yn seiliedig ar eich anghenion Cyfarfodydd rhwydweithiau rheolaidd er...
Takeaway food
O daliadau symudol a dosbarthu, i gynaliadwyedd a gwastraff bwyd, mae'r Ffair Arloesi Cludfwyd a Bwytai yn dod â'r diwydiant bwyty cyfan at ei gilydd! Mae hwn yn gyfle unigryw i ryngweithio a chysylltu â gweledigaethwyr y diwydiant sy'n llunio maes cludfwyd a bwytai'r dyfodol. Dysgwch sut i roi hwb i'ch elw, adeiladu eich brand a thyfu eich busnes. Cynhelir y digwyddiad ar 15 ac 16 Hydref 2024 yn ExCel London. I gael mwy o...
Ty Coch, Nefyn
Mae grantiau hyd at £3,000 ar gael i alluogi perchnogion tafarndai gwledig, trwyddedeion a chymunedau lleol i gydweithio i helpu i gefnogi a chynnal gwasanaethau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Bydd Cronfa Gwasanaethau Cymunedol Pub is the Hub yn cynorthwyo prosiectau sy'n cefnogi anghenion cymunedau lleol drwy ddefnyddio tafarndai i gynnig gwasanaeth newydd neu i gynnig gwasanaeth sydd eisoes wedi'i golli, megis siop leol, llyfrgell, swyddfa bost neu ganolfan gymunedol, neu’n annog tafarndai i...
Male Craftsman In Carpentry Workshop For Bamboo Bicycles Doing Accounts On Laptop
Mae Banc Busnes Prydain wedi lansio canllaw newydd ‘Making business finance work for you’ , sydd wedi’i anelu at fusnesau llai o faint i’w helpu i ddeall sut y gall gwahanol gynhyrchion ariannol eu cefnogi ar bob cam o’u datblygiad. Mae’n rhoi sylw i’r saith her fwyaf cyffredin y gallai busnesau eu hwynebu, a’r mathau o gyllid a allai helpu i’w gwrthsefyll: Dechrau busnes Ymchwil a datblygu Mewnforio ac allforio nwyddau a gwasanaethau Diogelu llif...
Group of Diverse Hands Together Joining Concept
Grantiau o hyd at £5,000 ar gael i elusennau cofrestredig neu sefydliad dielw i helpu pobl mewn angen. Gallai hyn fod oherwydd caledi ariannol, salwch, gofid neu anfanteision eraill yn y Deyrnas Unedig. Byddant yn chwilio am gyllid i gefnogi prosiectau sy'n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a chadw, gwella neu adeiladu cartrefi, adeiladau cymunedol ac adeiladau eraill. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol: Screwfix Foundation
Saesneg yn unig. Everyone is different. There’s no single "right" way when it comes to how we think, learn and behave. Which is why ‘Neurodiversity’ (the term that describes these differences) has become such a ‘live’ topic for anyone involved in recruiting or developing the human capital that every organisation needs to succeed. Neurodiversity Celebration Week takes place across the world - and Venture is celebrating this fascinating and crucial field, by exploring what employers...
 business people at work in corporate office
Gallwch wella cystadleurwydd a chynhyrchiant eich busnes drwy bartneriaethau a ariennir gydag academyddion ac ymchwilwyr. Mae’r cynllun Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth yn helpu busnesau yn y DU i arloesi a thyfu. Mae’n gwneud hyn drwy eu paru â sefydliadau ymchwil neu academaidd a graddedigion. Gyda Phartneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, gall busnesau gael sgiliau newydd a chael gwybod am y syniadau academaidd diweddaraf, er mwyn cyflawni prosiect arloesi penodol a strategol drwy bartneriaeth sy’n seiliedig ar wybodaeth. Bydd...
Food waste
Cynhelir Wythnos Gweithredu ar Wastraff Bwyd 2024 rhwng 18 Mawrth a 24 Mawrth 2024, a’r thema eleni yw ‘Dewis yr Hyn a Ddefnyddiwch’. Dan arweiniad Love Food Hate Waste , bydd yr wythnos yn rhoi sylw i fanteision dewis ffrwythau a llysiau rhydd. Mae ymchwil yn dangos y gall dewis cynnyrch rhydd, fel afalau, bananas a thatws, arbed 60,000 tunnell o wastraff bwyd. Mae Love Food Hate Waste wedi creu pecyn cymorth newydd – new...
male cooks preparing sushi in the restaurant kitchen
Mae The Weavers Company yn dymuno gweithio gyda sefydliadau sy’n gallu dangos gwaith effeithiol gyda chyn-droseddwyr, troseddwyr ifanc, neu bobl ifanc sydd mewn perygl o droseddu, naill ai o fewn ardal leol neu’n genedlaethol. Prif nodau’r grant yw cefnogi pobl mewn trafferthion, yn enwedig troseddwyr ifanc a chyn-droseddwyr, yn ogystal â phobl ifanc ddifreintiedig eraill. Blaenoriaethau: Cynorthwyo troseddwyr i gael gwaith Helpu grwpiau penodol o fewn y sector cyfiawnder troseddol Cefnogi pobl ifanc Bydd y...

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.