BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

news and blogs Archives

11 canlyniad

Louis Thomas, Openreach specialist engineer (part of team that worked to connect Picton Castle); Dr Rhiannon Talbot-English, Picton Castle Director; Martin Williams, Openreach Partnership Director for Wales.

Mae mwy na 44,000 o gartrefi a busnesau ledled Cymru yn elwa o well cysylltedd, diolch i fand eang ffeibr llawn cyflym a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru. Mewn partneriaeth ag Openreach, mae'r prosiect pedair blynedd, sydd bellach wedi'i gwblhau, wedi rhoi mynediad at gysylltedd ffeibr llawn i filoedd yn fwy o eiddo na'r targed gwreiddiol o 39,000. Gwariwyd llai ar gyflwyno'r band eang na'r gyllideb wreiddiol o £57 miliwn ar gyfer y gwaith, a ddarparwyd...

Scientist computing, analysing and visualising complex data set on computer

Mae’r Blwch Tywod Rheoleiddiol yn wasanaeth am ddim a ddatblygwyd gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth i gefnogi sefydliadau sy’n creu cynhyrchion a gwasanaethau sy’n defnyddio data personol mewn ffyrdd arloesol a diogel. Os ydych chi’n rhan o sefydliad sy’n mynd i’r afael ag ystyriaethau cymhleth yn ymwneud â diogelu data wrth i chi greu cynhyrchion a gwasanaethau newydd arloesol, mae tîm Blwch Tywod Rheoleiddiol Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth eisiau clywed gennych. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn derbyn...

People of different ethnicities uniting to cooperate together

Mae 10 Rhagfyr 2023 yn nodi 75 mlynedd ers cyhoeddi un o’r addewidion byd-eang mwyaf arloesol erioed: sef y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol ( Universal Declaration of Human Rights ). Mae’r ddogfen bwysig hon yn ymgorffori’r hawliau diymwad sydd gan bawb fel bodau dynol – ni waeth beth fo’u hil, lliw, crefydd, rhyw, iaith, barn wleidyddol neu farn arall, tarddiad cenedlaethol neu gymdeithasol, eiddo, genedigaeth neu statws arall. Cyhoeddwyd y Datganiad gan Gynulliad Cyffredinol...

Cows in a field in Pembrokeshire

Mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod £1 miliwn ar gael i gefnogi prosiectau newydd a all helpu i leihau allyriadau amonia, ac mae'r ffenestr ymgeisio yn agor heddiw (2 Tachwedd 2023). Canolbwynt yr her Menter Ymchwil Busnesau Bach (SBRI) hon yw'r sector amaeth yng Nghymru. Nod yr her yw helpu busnesau i ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau arloesol a all wneud gwahaniaeth gwirioneddol i leihau effeithiau niweidiol y llygrydd ar y tir ac yn yr atmosffer...

Volunteers

Mae’r platfform Gwirfoddoli Cymru sydd wedi’i ail-lansio yn ffordd syml, effeithiol, rhad ac am ddim i fudiadau a gwirfoddolwyr ddarganfod ei gilydd. Wedi’i rheoli gan Cefnogi Trydydd Sector Cymru, mae wefan Gwirfoddoli Cymru yn cysylltu gwirfoddolwyr gyda’r mudiadau gwirfoddol sydd eu hangen, ac allai ddim bod yn haws ei defnyddio. Mae’n rhad ac am ddim i’w ddefnyddio, ac mae dros mil o fudiadau eisoes wedi manteisio arni er mwyn dechrau hysbysebu eu cyfleoedd gwirfoddoli i’r...

Yr Wyddfa

Y newyddion diweddaraf am wasanaeth Awdurdod Cyllid Cymru canllawiau Treth Trafodiadau Tir (TTT) ar gyfer gweithwyr proffesiynol treth. Gan gynnwys: Manylion cyswllt prynwyr ac asiantau Dynodwyr unigryw prynwyr ar gyfer ffurflenni TTT Llythyr atgoffa am daliad cyn y dyddiad y mae’n ddyledus Ffeilio ar gyfer eiddo ger ffin Cymru a Lloegr Offer defnyddiol Mae angen eich help arnom Hawlio ad-daliad TTT I gael rhagor o wybodaeth, dewiswch y ddolen ganlynol: Diweddariad y Dreth Trafodiadau Tir...

Cars with exhaust fumes

Dyma gystadleuaeth newydd gwerth £2 filiwn i annog busnesau ac awdurdodau lleol i gydweithio er mwyn datblygu a threialu cynlluniau trafnidiaeth sy’n torri allyriadau yn y tymor hir. Hefyd, bydd rhaglen yr Arddangoswyr Datgarboneiddio Trafnidiaeth, a ariennir gan yr Adran Drafnidiaeth, yn helpu i dyfu economïau lleol trwy gynorthwyo busnesau i ddwyn atebion newydd yn agosach at y farchnad. Gall unrhyw fusnes yn y Deyrnas Unedig wneud cais am hyd at £500,000 i gynnal treialon...

Plants On Money In Increase With Flare Light Effects - Money Growth Concept

Bydd cylch cyllido nesaf The Fore yn agor 6 Rhagfyr 2023 gyda dyddiad cau byr 13 Rhagfyr 2023. Maent yn cynnig grantiau anghyfyngedig o hyd at £30,000 i helpu elusennau bach a mentrau cymdeithasol i ddatblygu, tyfu neu fod yn fwy cynaliadwy. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn derbyn: Grant o hyd at £30,000 o gyllid anghyfyngedig dros 1 i 3 blynedd Mynediad at gymorth medrus a ddarperir yn rhad ac am ddim gan weithwyr proffesiynol profiadol...

Workplace Recycling

Bydd record ailgylchu drawiadol Cymru yn gwella diolch i gyfraith newydd a basiwyd yn y Senedd yr wythnos hon. Bydd y rheoliadau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i bob gweithle busnes, y sector cyhoeddus a'r trydydd sector wahanu deunyddiau allweddol y gellir eu hailgylchu yn y ffordd y mae cartrefi eisoes yn ei wneud ar draws y rhan fwyaf o Gymru. Bydd y gyfraith yn dod i rym ar 6 Ebrill 2024 a bydd...

Indoor studio shot of photographer holding her camera in both hands, looking at photos.

Helpwch y Sefydliad Iechyd Meddwl i newid sut mae pobl yn gweld iechyd meddwl ac ennill hyd at £600! Mae eu hymchwil wedi dangos bod pobl yn aml yn teimlo fel na allant uniaethu â’r delweddau sy’n cael eu defnyddio yn y cyfryngau pan fyddant yn siarad am y pethau sy’n gallu helpu ein hiechyd meddwl. Gyda’ch cymorth chi, mae’r Sefydliad Iechyd Meddwl eisiau newid hynny. Maent yn creu llyfrgell o ddelweddau sydd ar gael...