Bydd pobl sy’n cael cyfarwyddyd i hunanynysu am hyd at 14 diwrnod yn gymwys i gael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru.

Bydd modd i bobl sydd ar incwm isel wneud cais am daliad o £500 os ydynt wedi cael prawf coronafeirws positif neu os yw gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru yn gofyn iddynt hunanynysu oherwydd eu bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun sydd wedi cael prawf positif.

Yn ogystal, mae taliad ychwanegol newydd yn cael ei gyflwyno ar gyfer y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru, i gynyddu tâl salwch statudol i’w cyflog arferol os oes rhaid iddynt gymryd amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd bod ganddynt coronafeirws neu oherwydd eu bod yn hunanynysu.

Bydd y Cynllun Ychwanegiad at Dâl Salwch Statudol ar gyfer staff gofal cymdeithasol sy'n gweithio mewn cartrefi gofal, ym maes gofal cartref ac fel cynorthwywyr personol, yn dechrau ar 1 Tachwedd a bydd yn para tan 31 Mawrth 2021.

Law yn llaw â'r ddau gynllun, mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu cryfhau'r rheoliadau coronafeirws drwy osod gofyniad cyfreithiol ar bobl i hunanynysu os ydynt yn cael cyfarwyddyd i wneud hynny gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru.

A bydd dyletswydd yn cael ei rhoi ar gyflogwyr i sicrhau na allant atal gweithiwr rhag dilyn cyngor hunanynysu y gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu.  

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru

 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen