BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Gwasaneth Cymorth Busnes Ar-lein (BOSS)

Cyrsiau digidol sydd wedi cael eu creu gan arbenigwyr pwnc Busnes Cymru i’ch helpu i sefydlu a rhedeg busnes yn llwyddiannus.

Amdan BOSS

Adnodd cymorth ar-lein yw BOSS a ddarperir gan Busnes Cymru. Cynnigir gwybodaeth, cyngor, arweiniad a chymorth cwbl annibynnol wedi'i ariannu'n llawn i unigolion a busnesau yng Nghymru.

Cyrsiau wedi'u teilwra ar gyfer pob cam o fusnes

Rydym yn deall bod rheoli busnes yn dasg sy'n peri gofid, yn enwedig os ydych yn dechrau arni. Er mwyn eich helpu, rydym wedi creu rhestrau chwarae wedi'u teilwra sy'n addas i bob cam o'ch busnes.

RHESTRAU CHWARAE

Eich tywys drwy feysydd allweddol i’w hystyried wrth i chi bwyso a mesur potensial eich syniad.

Eich helpu i fireinio eich syniad er mwyn dechrau eich busnes yn llwyddiannus.

Parhau i ddatblygu eich busnes mewn ffordd gyfrifol a chynaliadwy.

CWRS SAMPL

Rhowch gynnig ar y cwrs sampl - Casglu arian ar gyfer eich busnes.

Gweld cwrs sampl

Eisiau gweld mwy o'n cyrsiau? Dilynwch y 3 cam hawdd i gofrestru cyfrif.

Cyrsiau poblogaidd

Beth yw’r 4 math o eiddo deallusol, a pham eu bod yn bwysig i chi a’ch busnes.
Mi all seibrddiogelwch fod yn hawdd. Dysgwch pa gamau y gallwch eu cymryd i gadw eich hun yn ddiogel ar-lein, heddiw! Yna rhowch yr wybodaeth honno ar waith gyda phrawf o enghreifftiau ymarferol.
Dysgu am bwysigrwydd creu copïau wrth gefn o ddata eich sefydliad a sut i ddiogelu rhag maleiswedd a gwe-rwydo. A sut i gadw eich dyfeisiadau’n ddiogel drwy greu cyfrineiriau cryf.
Beth yw Llywodraethu a pam ei fod yn bwysig i’ch busnes? A beth yn union ddylai Cyfarwyddwyr ei wneud? Dyma’r cwrs i gael yr ateb.
Gweld pob cwrs

Cyrsiau ar gyfer pob rhan o'ch busnes

Fel Busnes Cymru, rydym wedi nodi'r tri maes allweddol ar gyfer sefydlu a rheoli busnes. Rydym wedi creu cyrsiau sy'n cynnwys pob agwedd o'r categorïau hyn er mwyn sicrhau bod gennych y wybodaeth a'r offer sydd eu hangen arnoch i lwyddo.

CATEGORIES

Canllawiau a chefnogaeth i'ch helpu i reoli eich busnes yn effeithlon.

Canllawiau a chefnogaeth i'ch helpu i recriwtio a datblygu pobl yn eich busnes.

Canllawiau a chefnogaeth i'ch helpu i ddylunio, creu a datblygu eich cynnyrch neu wasanaeth.

Pam cofrestru cyfrif

Trwy gofrestru ar gyfer cyfrif BOSS, bydd gennych fynediad unigryw at gyrsiau a ariennir yn llawn a grëwyd gan arbenigwyr i'w cwblhau yn eich amser eich hun. Gyda chyrsiau yn amrywio o gynllunio ariannol, lleihau carbon, gwella cynhyrchiant i recriwtio a datblygu staff.

SIGN ON CYMRU

Heb gofrestru eto? Dilynwch y 3 cham hawdd i ddechrau cael gafael ar gymorth heddiw.

Cofrestru

Eisoes wedi cofrestru? Yn syml, mewngofnodwch i weld eich cyfrif.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.