Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Clinig amlddisgyblaethol / Ysbyty Dydd yw Oak Tree Clinic sy’n canolbwyntio ar ofal iechyd menywod; o wneud diagnosis o bryderon cyffredin i reoli cyflyrau hirdymor a thriniaethau ffrwythlondeb – mae ein tîm o weithwyr proffesiynol wedi ymroi eu gyrfaoedd i wella safon gofal iechyd menywod. Mae gennym y cyfleusterau i fynd i'r afael â llawer o bryderon gofal iechyd, gyda'r dechnoleg ddiweddaraf ar gael i sicrhau bod ein cleientiaid yn gallu cael mynediad at wasanaethau cyflym a dibynadwy. Rydym hefyd yn poeni am ein cenhedlaeth o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y dyfodol felly mae eu haddysg a'u hyfforddiant wrth galon ein gwasanaethau.
Rhif Cofrestru Cwmni
13017039
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Nazar Amso
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

2A Oak Tree Court, Mulberry Drive
Cardiff Gate Business Park
Cardiff
CF23 8RS
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
02920682024
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Medical Consultations, Diagnostics and Treatments
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gofal iechyd a therapi cyflenwol

Math o Sector
Gofal iechyd a therapi cyflenwol
Is-sectorau / Adrannau
Ysbyty preifat