Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Cwmni ymgynghori economaidd bach sy’n canolbwyntio ar gynghori’r sectorau cyhoeddus a phreifat ar ddarparu prosiectau seilwaith sylweddol, sicrhau gwerth cymdeithasol wrth bwrcasu a rheoli cymorthdaliadau y DE.
Rhif Cofrestru Cwmni
SC491349
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Alun Williams
Swydd y person cyswllt
Managing Director
Cyfeiriad

15 Neptune Court
Vanguard Way
Cardiff
CF24 5PJ
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
029 2046 5005
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Gwasanaethau Prosesau Gwybodaeth
Caffael
Gwasanaethau'r Gadwyn Gyflenwi