Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Wedi'i leoli yn Stoke on Trent a Wrecsam. ac wedi'i gorffori yn 2014, mae CA Select Limited yn gwmni annibynnol sy'n arbenigo mewn hawliadau a chyngor Lwfansau Cyfalaf sy'n gweithredu ledled y DU.

Mae llawer o arbenigwyr Lwfansau Cyfalaf yn rhoi rhywfaint o'r broses neu'r broses gyfan ar gontract allanol ac yn ail-frandio'r adroddiad ar gyfer cleient. Rydym yn darparu'r gwasanaeth cyfan yn uniongyrchol, yn gyfan gwbl yn fewnol, sydd yn ein profiad ni yn eithaf prin.

Mae ein tîm yn cynnwys Cyfrifydd Siartredig cymwys a Syrfewyr Siartredig cymwys.

Gall Lwfansau Cyfalaf leihau'n sylweddol yr elw trethadwy y mae busnes neu fuddsoddwr eiddo yn ei wneud. Felly, maent yn ddull gwerthfawr a chyfreithlon o arbed treth – er gwaethaf hyn, rydym yn amcangyfrif bod 90% o’r holl berchnogion eiddo wedi methu ag uchafu eu Lwfansau Cyfalaf. Mae’r rheolau’n berthnasol ni waeth pryd y cafodd yr eiddo ei brynu, ei adnewyddu neu ei adeiladu, er bod rheolau arbennig yn berthnasol pan brynwyd eiddo presennol ar ôl Ebrill 2012.
Rhif Cofrestru Cwmni
11323010
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
0
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Wrecsam

Enw cyswllt
Dafydd Evans
Swydd y person cyswllt
Director
Cyfeiriad

Penllun View
Ruthin Road, Bwlchgwyn
Wrexham
LL11 5UT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
07737 124576
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
0
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol

Math o Sector
Gwasanaethau cyllid a phroffesiynol
Is-sectorau / Adrannau
Cyllid a Chyfrifeg