Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
CleanMyPlace yw'r ffordd hawsaf i lanhau'r tŷ heb godi bys eich hun, dim ffwdan. Archebwch lanhawr lleol ar gyfer eich cartref yng Nghymru. Glanhau tai lleol yn Abertawe, Castell-nedd, Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Chasnewydd.
Rhif Cofrestru Cwmni
15184524
Trosiant y busnes
Llai na 250k
Nifer y gweithwyr
1-5
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Caerdydd

Enw cyswllt
Daniel
Swydd y person cyswllt
Founder
Cyfeiriad

CleanMyPlace, Unit D, Pendyris St
Cardiff
Cardiff
CF11 6BH
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
0800 298 5940
E-bost y person cyswllt
E-bost y busnes
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
1-5
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
Llai nai £250k
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gwasanaethau
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Dim un o’r uchod

TGCh

Math o Sector
TGCh
Is-sectorau / Adrannau
darparu gwasanaeth