Manylion y busnes

Disgrifiad o'r busnes (Cymraeg)
Mae Casnewydd Fyw yn darparu gweithgareddau chwaraeon, hamdden a diwylliannol yng Nghasnewydd i gefnogi iechyd a lles pobl o’r ddinas a’r tu hwnt a'u hysbrydoli i fod yn hapusach ac yn iachach.
Rydym yn fenter gymdeithasol ac yn ymddiriedolaeth elusennol gofrestredig, mae’r arian rydym yn ei ennill yn mynd yn ôl i'r gwasanaethau a'r cyfleusterau rydym yn eu cynnig – felly mae cwsmeriaid Casnewydd Fyw yn ein helpu i gefnogi ein cymuned leol.
Mae gennym nifer o gampfeydd, pedwar pwll nofio, canolfan tenis yn ogystal ag ystod eang o gyfleusterau chwaraeon eraill. Ochr yn ochr â’r rhain, mae Canolfan Glan yr Afon, canolfan theatr a chelf ranbarthol hirsefydlog yn cynnig amrywiaeth o berfformiadau byw, dangosiadau a gweithdai.
Mae Tîm Datblygu Chwaraeon a Chelfyddydau Casnewydd Fyw yn cynnig rhaglenni chwaraeon o safon uchel ledled dinas Casnewydd a’r tu hwnt, i ysgolion, teuluoedd a grwpiau cymunedol eraill.
Fe'n llywodraethir gan fwrdd o ymddiriedolwyr ac fe'n gweithredir ar ran Cyngor Dinas Casnewydd.
Mae Casnewydd Fyw yn gwmni cyfyngedig drwy warant, sy’n gofrestredig yng Nghymru a Lloegr, Rhif Cwmni 9323582, ac yn elusen gofrestredig; Rhif Elusen 1162220.
Rhif Cofrestru Cwmni
9323582
Trosiant y busnes
1m-15m
Nifer y gweithwyr
51-249
Welsh speaking

Lleoliad y Gangen  - Casnewydd

Enw cyswllt
Andrea Ovey
Swydd y person cyswllt
Director of Business Development
Cyfeiriad

Pool & Tennis Centre, Newport International Sport Village
Spytty Boulevard
Newport
NP19 4RA
Y Deyrnas Unedig

Ffôn
01633656757
E-bost y person cyswllt
Gwefan y busnes
Faint o bobl a gyflogir gan eich cangen?
51-249
Beth oedd trosiant y gangen yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf?
£1m-£15m
Pa fath o weithrediadau sydd gan eich cwmni yng Nghymru?
Gweithrediad Cyfleuster
Gwasanaethau
Gweithrediadau eraill
Sport, Leisure, Theatre, Arts, Culture, Wellbeing, Community Engagement
Ydych chi'n allforio?
Nac ydwyf
Pa rai o’r termau canlynol, os o gwbl, y byddech chi'n eu defnyddio i ddisgrifio eich sefydliad? Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Elusen

N/A

Math o Sector
N/A