BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Hanes llwyddiant

Thornbush Hill Ltd

Thornbush Hill Ltd

Rwyf wedi fy mhlesio’n arw â’r lefel o gyngor, pa mor gyflym y gweithiodd y tîm i gynnig cymorth a’r adnoddau oedd ar gael i ni.

Gan ddechrau fel hobi o’u cegin gartref, lansiodd Adam Lewis a’i wraig Kirsty Lewis Thornbush Hill Ltd yn 2016. Mae'r cwmni'n cynhyrchu canhwyllau, toddion cwyr a gwasgarwyr unigryw. Tyfodd eu busnes yn naturiol ers iddynt lansio, gan weithredu dau safle manwerth a gwefan, a gweithio gyda chyflenwyr a thîm o hyrwyddwyr Brand Thornbush Hill ledled y DU. 

Roeddent yn awyddus i ddatblygu Thornbush Hill ymhellach fyth, ac wrth wynebu hinsawdd economaidd heriol, aethant i geisio cymorth ac arbenigedd gan Busnes Cymru. Cafodd Adam gefnogaeth gan gynghorydd gwybodus a helpodd i ddatblygu cynllun busnes a rhagolygon ariannol. Fe’i cyfeiriwyd wedyn at gynghorydd AD gan fod Adam eisiau bod yn sicr ei fod yn rheoli iechyd a llesiant ei staff yn dda. 

Gyda chymorth gan ei gynghorydd AD, llofnododd Adam yr Addewid Cydraddoldeb, lle bydd yn datblygu llawlyfr cwmni i fod yn ganllaw o ran polisïau a gweithdrefnau’r cwmni. Cofrestrodd hefyd ar gyfer yr Addewid Twf Gwyrdd, gan dynnu sylw at ymdrech y busnes i fod yn ecogyfeillgar drwy ddefnyddio cwyr sy’n 100% seiliedig ar blanhigion yn y canhwyllau, defnyddio pecynnu wedi’i ailgylchu a chael gwared â phlastig untro o’u busnes. 

Rydym yn falch iawn o glywed bod Thornbush Hill Ltd wedi mynychu Sioe Bro Morgannwg yn ddiweddar a dyfarnwyd hwy’n 3ydd ‘Stondin Fasnachol Orau’ allan o dros 200 o fanwerthwyr!

Ydych chi angen cymorth gyda thwf eich busnes? Cysylltwch â’r tîm i ganfod sut allwn eich helpu chi ar eich taith fusnes.  


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.