BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Bil i fynd i'r afael â llygredd aer a sŵn wedi’i basio yn y Senedd, sy'n cefnogi dyfodol glanach, iachach a gwyrddach

 male hiker with backpack relaxing and looking at the beauty of green landscape nature in morning sunrise on top of Wyddfa

Heddiw (28 Tachwedd 2023) mae deddfwriaeth newydd wedi'i phasio yn y Senedd, gan roi mwy o bwerau i Lywodraeth Cymru wella ansawdd aer a lleihau llygredd sŵn ledled Cymru.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi disgrifio llygredd aer fel y risg unigol mwyaf yn y byd o ran iechyd yr amgylchedd a llygredd sŵn fel yr ail risg fwyaf yng Ngorllewin Ewrop.

Mae'r Bil, a gyflwynwyd i'r Senedd ym mis Mawrth 2023, yn rhoi mesurau ar waith sy'n cyfrannu at welliannau o ran ansawdd yr amgylchedd aer yng Nghymru ac yn lleihau effeithiau llygredd aer ar iechyd pobl, bioamrywiaeth, yr amgylchedd naturiol a'n heconomi.

Mae'r Bil yn ategu ymhellach y gwaith o gyflwyno pecyn hanfodol o fesurau a nodir yn ein Cynllun Aer Glân i Gymru er mwyn gwella'r amgylchedd aer yng Nghymru.

Mae hefyd yn rhoi pwerau i Lywodraeth Cymru wneud polisïau sy'n mynd i'r afael â sŵn nad oes ei eisiau ac yn diogelu synau sy'n bwysig i bobl, fel trydar adar a synau ymlaciol byd natur, neu synau croesawgar canol tref fywiog.

Llywodraeth Cymru yw'r llywodraeth gyntaf yn y DU i gyflwyno deddfwriaeth sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r llywodraeth ystyried seinweddau, ac mae'r Bil yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i hyrwyddo ymwybyddiaeth o lygredd aer a chyhoeddi strategaeth seinwedd genedlaethol flaengar.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Bil i fynd i'r afael â llygredd aer a sŵn wedi’i basio yn y Senedd, sy'n cefnogi dyfodol glanach, iachach a gwyrddach | LLYW.CYMRU


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.