BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Data ar domenni glo segur Cymru yn cael ei gyhoeddi

Abersychan chimney an old building left over from the Welsh Industrial mining in the South Wales Valleys, Pontypool

Mae nifer y tomenni glo segur yng Nghymru yn cael ei gyhoeddi heddiw (14 Tachwedd 2023) ar fapiau rhyngweithiol sy'n dangos lleoliad y 350 sy'n cael eu harchwilio'n amlach.

Cyhoeddir y data ar ôl sefydlu'r Tasglu Diogelwch Tomenni Glo yn dilyn y tirlithriad yn Tylorstown ym mis Chwefror 2020.

Un o amcanion allweddol y tasglu yw llenwi'r bwlch gwybodaeth am domenni glo segur ac, i'r perwyl hwnnw, comisiynwyd yr Awdurdod Glo gan y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, i arwain prosiect casglu data.

Ym mis Hydref 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru restr o'r tomenni fesul Awdurdod Lleol gyda'r tomenni oedd angen eu harchwilio'n amlach yn cael eu categoreiddio'n rhai C a D.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ysgrifennu at tua 1,500 o berchnogion tir a thua 600 o feddianwyr eiddo ledled Cymru i'w hysbysu ei bod yn debygol bod tomen lo gyfan neu ran o domen lo segur ar eu tir.

Bydd gwaith cynnal ac arolygu yn parhau yn ôl yr arfer, ac mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £44.4 miliwn ychwanegol ar gael i Awdurdodau Lleol i waith allu parhau ar domenni cyhoeddus a phreifat.

Mae Llywodraeth Cymru wedi creu tudalen we bwrpasol ac mae hefyd yn cynnal sesiynau galw heibio mewn cymunedau yr effeithir arnynt ledled Cymru ac yn cynnal digwyddiadau ar-lein i gefnogi preswylwyr.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Data ar domenni glo segur Cymru yn cael ei gyhoeddi 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.