BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Dim newid i reolau Covid yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog, Mark Drakeford yn annog pobl yng Nghymru i gael eu brechu a pharhau i gymryd y camau, sy’n gyfarwydd iawn i ni bellach, er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r cynnydd mewn achosion o’r coronafeirws.

Daw hyn wrth iddo gadarnhau na fydd newidiadau sylweddol i’r rheolau Covid yn ystod y cylch diweddaraf hwn o 21 diwrnod.

Dair wythnos yn ôl, symudodd Cymru i Lefel Rhybudd Sero. Tynnodd hyn y cyfyngiadau cyfreithiol a oedd ar gwrdd â phobl ac roedd wedi galluogi pob busnes i agor, ond gan gadw amddiffyniadau cyfreithiol allweddol yn eu lle. Mae’n orfodol eich bod yn gwisgo gorchuddion wyneb yn y rhan fwyaf o leoliadau cyhoeddus, ac mae’n rhaid i bawb barhau i ynysu os oes ganddynt symptomau Covid neu os cewch ganlyniad prawf sy’n bositif, a rhaid i fusnesau gymryd camau rhesymol i leihau’r risg o ddod i gysylltiad â’r coronafeirws.

Anogir pobl i barhau i gymryd rhagofalon i amddiffyn eu hunain a phawb arall ac i atal lledaeniad y feirws.

Er nad oes newidiadau sylweddol yn digwydd y tro hwn, mae mân newidiadau yn cael eu gwneud er mwyn symleiddio ac egluro’r rheolau sydd eisoes yn bodoli. Mae’r newidiadau’n cynnwys nad oes gofyniad cyfreithiol ar bobl sy’n mynd i briodas neu bartneriaeth sifil wisgo gorchudd wyneb, yn unol â’r eithriad sydd eisoes yn bodoli ar gyfer derbyniadau priodas. Bydd y rheoliadau’n cael eu hadolygu eto ar 16 Medi.

Bydd yr achos dros yr angen i ddefnyddio dogfennau er mwyn cael mynediad i leoliadau risg uwch yn cael ystyried fel rhan o’r adolygiad. Yn y cyfamser mae Pàs Covid y GIG eisoes ar gael yng Nghymru, ac mae’n caniatáu i bobl gael tystiolaeth ddigidol o’u statws brechu, a gallai busnesau ddewis defnyddio’r pàs hwn fel amod mynediad.

Am ragor o wybodaeth, ewch i wefan Llyw.Cymru.


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.