BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Gwahardd plastig untro o 30 Hydref 2023

Plastic straws

O 30 Hydref 2023 bydd gwaharddiad ar unrhyw un sy'n gwerthu neu'n cyflenwi rhai cynhyrchion plastig untro yng Nghymru.

Beth sy'n cael ei wahardd?

  • Platiau plastig untro – mae’r rhain yn cynnwys platiau papur sydd ag arwyneb plastig wedi’i lamineiddio
  • Cytleri plastig untro –er enghraifft ffyrc, llwyau a chyllyll
  • Troellwyr diodydd plastig untro 
  • Cwpanau sydd wedi’u gwneud o bolystyren ehangedig neu bolystyren allwthiedig ewynnog
  • Cynwysyddion bwyd tecawê sydd wedi’u gwneud o bolystyren ehangedig neu bolystyren allwthiedig ewynnog
  • Ffyn balwnau plastig untro
  • Ffyn cotwm plastig untro
  • Gwellt yfed plastig untro– gydag esemptiadau er mwyn sicrhau bod yr unigolion hynny sydd eu hangen i fwyta ac yfed yn gallu parhau i’w cael

Yn 2022, roedd plastig a pholystyren yn cyfrif am 76.5% o'r holl sbwriel ar y traeth yng Nghymru. Mae plastigau untro yn cael eu taflu heb feddwl, gan achosi niwed i fywyd gwyllt a'n hamgylchedd.

Rydym yn gofyn i fusnesau a sefydliadau baratoi ar gyfer y newid drwy leihau eu lefelau stoc, ailgylchu eu stoc bresennol ac ystyried newid i ddewisiadau amgen y gellir eu hailddefnyddio – a lle nad yw hyn yn bosibl, ystyried dewisiadau amgen nad ydynt yn rhai plastig.

Am fwy o wybodaeth a chanllaw drafft ar sut i baratoi dilynwch y ddoleni ganlynol:

 


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.