BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Menopos yn y gweithle: Canllawiau i gyflogwyr

Mature female employee looking at a digital device

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) wedi cyhoeddi canllawiau ac adnoddau i helpu cyflogwyr i ddeall eu rhwymedigaethau cyfreithiol mewn perthynas â chefnogi gweithwyr sy'n profi symptomau'r menopos.

Gall symptomau menopos gael effaith sylweddol ar fenywod yn y gwaith.

Canfu ymchwil gan y Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu fod dwy ran o dair (67%) o fenywod sy’n gweithio rhwng 40 a 60 oed sydd â phrofiad o symptomau’r menopos yn dweud eu bod wedi cael effaith negyddol yn bennaf arnynt yn y gwaith.

O’r rhai yr effeithiwyd arnynt yn negyddol yn y gwaith:

  • dywedodd 79% eu bod yn llai abl i ganolbwyntio
  • dywedodd 68% eu bod yn profi mwy o straen
  • dywedodd bron i hanner (49%) eu bod yn teimlo'n llai amyneddgar gyda chleientiaid a chydweithwyr, a
  • theimlai 46% yn llai abl yn gorfforol i gyflawni tasgau gwaith

O ganlyniad i hyn, roedd dros hanner yr ymatebwyr yn gallu meddwl am adeg pan nad oeddent yn gallu mynd i’r gwaith oherwydd symptomau eu menopos.

O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, caiff gweithwyr eu hamddiffyn rhag gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth ar sail nodweddion gwarchodedig gan gynnwys anabledd, oedran a rhyw.

Os yw symptomau’r menopos yn cael effaith hirdymor a sylweddol ar allu menyw i gyflawni gweithgareddau arferol o ddydd i ddydd, gellid ystyried y symptomau hyn yn anabledd. Os yw symptomau’r menopos yn gyfystyr ag anabledd, bydd rhwymedigaeth gyfreithiol ar gyflogwr i wneud addasiadau rhesymol. Byddant hefyd o dan rwymedigaeth gyfreithiol i beidio â gwahaniaethu'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol oherwydd yr anabledd na gwneud y fenyw yn destun gwahaniaethu sy'n deillio o anabledd.

I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol: Menopos yn y gweithle: Canllawiau i gyflogwyr | EHRC (equalityhumanrights.com)


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.