Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

Beth yw llwyddiant?

Waeth pa mor angerddol ydych chi am rywbeth, dydy angerdd ynddo’i hun ddim yn ddigon i sicrhau llwyddiant. Mae angen cyfeiriad clir arnoch chi a fydd yn eich tywys tuag at sut mae llwyddiant yn edrych ac yn teimlo i chi. Mae hynny’n gofyn am waith meddwl gofalus.

Er mwyn dilyn eich angerdd yn llwyddiannus, mae angen i chi benderfynu sut rydych chi am ei ddilyn a beth yw pen draw’r daith. Mae’n golygu diffinio’ch gweledigaeth chi o lwyddiant a’i defnyddio fel glasbrint neu fap ar gyfer cyflawni eich nodau. Dylai hyn fod yn wir am berthnasoedd yn ogystal â’ch gyrfa neu’ch busnes, gan y gall perthnasoedd osod sylfaen gadarn ar gyfer gyrfa neu fusnes.

Mae distyllu’r hyn rydych chi eisiau ei gyflawni yn helpu i ganolbwyntio eich egni a’ch gweithredoedd yn y cyfeiriad cywir. Dyma fan cychwyn y daith tuag at foddhad personol a phroffesiynol – ac mae gwybod beth yw pen draw’r daith yn hanfodol.

Unwaith y byddwch chi wedi penderfynu ar eich gwir angerdd, wedi amlinellu eich gweledigaeth o lwyddiant ac sut byddwch yn cyflawni hynny, mae’n debyg y gwelwch chi fod gan fywyd ffordd ryfeddol o roi’r hyn rydych ei eisiau i chi. Y rheswm am hynny yw y byddwch chi’n gallu sianelu eich holl angerdd a’ch egni tuag at un nod, gyda’r fath benderfyniad ac ymrwymiad, fel y bydd yr arfau gennych chi i dorri eich cwys ei hun – i siapio amgylchiadau, sefyllfaoedd a digwyddiadau i weddu i’ch gofynion chi er mwyn camu’n nes at yr hyn rydych chi eisiau ei gyflawni.

Mae datblygu gweledigaeth bendant o’ch dyheadau am y dyfodol yn gofyn am eglurder meddwl. Felly treuliwch amser yn ystyried pethau a gweld y tu hwnt i’r llanast beunyddiol sy’n cymylu ein meddyliau ni un ac oll. Bydd hyn yn rhoi darlun clir i chi o ble rydych chi eisiau bod. Yna, drwy fyfyrio ar ble rydych chi arni ar hyn o bryd, dylai’r ffordd ymlaen ddod yn glir. 

Ysgrifennwyd y blog gan Winning Pitch, sy'n brif bartner cyflawni ar gyfer Consortiwm Excelerator, sy’n rheoli Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Mae manylion y Rhaglen ar gael ar y wefan Rhaglen Cyflymu Twf.


 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen