BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

news and blogs Archives

11 canlyniad

office workers wearing Christmas hats

Mae tymor y Nadolig yn cael effaith fawr ar fwyafrif busnesau a gweithwyr y Deyrnas Unedig. Dyma amser pan fydd mwy o alw am gynnyrch a gwasanaethau a nwyddau i’w gwerthu mewn rhai busnesau. Mae eraill yn wynebu cyfnod tawel neu’n cau efallai dros y gwyliau. Eleni, mae Dydd Nadolig, 25 Rhagfyr 2023, ar ddydd Llun a Gŵyl San Steffan, 26 Rhagfyr 2023, ar dydd Mawrth. Bydd llawer o weithwyr yn gofyn am amser i...

Mae'r Cyflymydd Amddiffyn a Diogelwch (DASA) yn canfod ac yn ariannu arloesedd y gellir ymwela arno ar gyfer dyfodol mwy diogel. Darganfyddwch fwy am eu cystadlaethau cyllido diweddaraf, isod. Innovative Research Call 2023 for Explosives and Weapons Detection: Competition Document Mae'r gystadleuaeth hon, sy’n werth £3.1 miliwn, yn chwilio am atebion o'r radd flaenaf ac atebion technolegol ar gyfer canfod ffrwydron ac arfau yn well. Mae'r gystadleuaeth yn ceisio cynigion ar gyfer sgrinio: Adeiladau ac...

If you’ve ever received an analytics report or gazed at the account of many a digital marketer, you may have come across a few words that had you thinking: what? And we’re not talking the words “story” “reel” or “tweet” (though we accept even these words may be mystifying to some, when not used within their original context.) We understand that being faced with unfamiliar jargon and acronyms can be confusing for many a business...

Mae Allwedd Band Eang Cymru yn darparu grantiau i ariannu costau gosod cysylltiadau band eang newydd mewn cartrefi a busnesau yng Nghymru, neu ariannu’r costau hynny’n rhannol. Nid yw’r grant yn cynnwys costau rhedeg. Rhaid i gysylltiadau newydd drwy’r cynllun hwn sicrhau newid sylweddol mewn cyflymder. Rhaid i’r cysylltiad newydd o leiaf ddyblu eich cyflymderau lawrlwytho cyfredol. Mae’r cyllid y gallwch ei dderbyn yn dibynnu ar gyflymder y cysylltiad newydd: £400 ar gyfer 10Mbps neu...

Bydd Innovate UK, sy'n rhan o UK Research and Innovation, yn gweithio gyda'r Adran Drafnidiaeth (DfT) i fuddsoddi hyd at £34 miliwn mewn prosiectau arloesi i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o longau. Bydd y rhain i ddatblygu a defnyddio arddangosiadau gweithredol y byd go iawn o atebion morwrol glân yn ogystal â chynnal astudiaethau dichonoldeb arloesol a threialon cyn defnyddio. Mae'r Gystadleuaeth Arddangos Morwrol Glân (CMDC) Rownd 4 yn rhan o gyfres o ymyriadau...

Mae 'The Great British Businesswoman Awards' yn dwyn ynghyd gymuned gyfan y 'Great British Businesswoman Series' i ddathlu’r menywod sy'n newid wyneb busnes ledled y Deyrnas Unedig. Mae'r gwobrau'n arddangos y modelau rôl, eiriolwyr a mentoriaid busnes, yn ogystal â'r menywod ysbrydoledig sy'n arwain busnesau a'r rheiny sy'n esgyn i uchelfannau newydd! Mae 'The Great British Businesswoman Awards' yn fwy na seremoni wobrwyo yn unig. Mae’n rhaglen ymgysylltu trwy gydol y flwyddyn, sy’n cyflwyno pwyntiau...

Cyflwynodd mwy na 77,500 o gwsmeriaid eu ffurflenni treth 2022 i 2023 ar 6 Ebrill 2023. Beth am ymuno â nhw drwy gyflwyno eich ffurflen dreth Hunanasesiad nawr a chael tawelwch meddwl am weddill y flwyddyn. Mae gennych tan 31 Ionawr 2024 i gyflwyno eich ffurflen a thalu unrhyw dreth a all fod yn ddyledus gennych, ond mae llawer o fanteision i gyflwyno'n gynnar – gallwch: ddarganfod yn gynt os oes arian yn ddyledus i...

Yn 2022 yn unig, nodwyd bod 17,000 o oroeswyr caethwasiaeth fodern yn y DU. Mae goroeswyr yn wynebu nifer o rwystrau rhag dod o hyd i gyflogaeth ddiogel a pharhaol, o ganlyniad i ddioddef camfanteisio, gan gynnwys: diffyg hyder hanes gwaith profiad o gyfweliadau Nod Bright Future yw chwalu’r rhwystrau hyn wrth gynnig cyfle i weithio heb fod angen CV neu gyfweliad cystadleuol. Mae’r llwybr hygyrch hwn i gyflogaeth yn lleihau’r risg o ddioddef camfanteisio...

Julie James, y Gweinidog Newid Hinsawdd Bydd y cynllun Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr ar gyfer deunydd pacio yn golygu y bydd busnesau sy'n gosod nwyddau wedi'u pecynnu ar y farchnad yn gyfrifol am gost lawn ailgylchu a rheoli gwastraff ar gyfer deunyddiau pacio pan fyddant wedi dod i ddiwedd eu hoes fwriadedig. Mae cyflwyno'r cynllun yn ymrwymiad yn y Rhaglen Lywodraethu a fydd yn lleihau faint o ddeunydd pacio diangen sy'n cael ei ddefnyddio, yn cynyddu...

Bellach yn ei drydedd flwyddyn, gyda chefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru a CGGC, bydd Ail-lenwi yn cynyddu faint o ddŵr yfed o safon sydd ar gael yn sylweddol, ac yn helpu atal llygredd plastig yn y man cychwyn gyda’r Ap Ail-lenwi. O goffi wrth i chi gymudo, i yfed dŵr wrth fynd, neu hyd yn oed siopa â llai o becynnu, mae Ail-lenwi yn rhoi’r pŵer i leihau plastig ar flaenau eich bysedd. Mae Ail-lenwi yn...