BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Newyddion

Ydy’ch busnes chi yn barod am y gaeaf?

winter driving - warning sign - risk of snow and ice

Pa un a ydych chi’n fusnes bach, canolig neu fawr, gall y tywydd effeithio arnoch chi mewn unrhyw le ac ar unrhyw adeg. Mae treulio amser yn cynllunio ac yn paratoi’ch busnes yn gallu arbed amser ac arian i chi pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le.

Gall pob busnes gymryd camau syml i wneud yn siŵr eu bod yn barod am dywydd gwael. Er enghraifft:

  • cofrestru i gael rhybuddion o lifogydd

  • gosod systemau diogelu rhag llifogydd

  • gwneud yn siŵr fod eich polisi yswiriant yn cynnwys difrod y bydd tywydd yn ei achosi i’ch eiddo - 

  • gwnewch yn siŵr bod gennych chi yswiriant addas, mae’r Association of British Insurers yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol. Mae yswiriant eiddo masnachol yn hynod berthnasol
  • cael cynllun parhad busnes

  • gwneud copïau o'ch dogfennau yswiriant a gwybodaeth gyswllt bwysig

  • paratoi bag sy’n cynnwys eitemau hanfodol y gallwch gael gafael arno’n hawdd petai rhaid i’r adeilad gael ei wagio

Mae busnesau hefyd yn cael eu hannog i fod yn ymwybodol y gallai amodau tywydd gwael rwystro staff rhag teithio i’r gwaith. Felly, dylech werthuso’r risgiau a darparu atebion ar gyfer bod yn brin o staff ar adegau felly.

I gael rhagor o wybodaeth am baratoi ar gyfer argyfyngau, ewch i wefan:


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.