Mae Energy Systems Catapult wedi datblygu Pecyn Cymorth Sero Net sy'n seiliedig ar Leoedd ar gyfer awdurdodau lleol, rhwydweithiau ynni, busnesau, cymunedau ac arloeswyr i gyflymu atebion di-garbon.

Mae pob lle lleol yn unigryw a bydd y strategaeth ddatgarboneiddio gywir yn dibynnu ar ddaearyddiaeth, mathau o adeiladau, seilwaith ynni, galw am ynni, adnoddau, cynlluniau twf trefol ac uchelgeisiau carbon isel y gymuned leol.

Mae'r pecyn cymorth yn helpu cwmnïau a chymunedau glân i ffynnu, gan gyfuno modelau system-gyfan blaengar, offer, canllawiau, astudiaethau achos a gwybodaeth i gefnogi twf busnesau carbon isel arloesol, denu buddsoddiad mewn seilwaith a chreu swyddi.

I gael mwy o wybodaeth, cliciwch ar y ddolen ganlynol Local Energy System Modelling | Energy Systems Catapult

Mae’r Addewid Twf Gwyrdd yn helpu busnesau Cymru i gymryd camau rhagweithiol tuag at wella eu cynaliadwyedd, gan ddangos eu heffaith gadarnhaol ar y bobl a'r lleoedd o'u cwmpas. Cofrestrwch heddiw Addewid Twf Gwyrdd | Busnes Cymru (llyw.cymru)
 

 

Green Growth Pledge | Business Wales (gov.wales)

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen