Gweithio o Bell

Cefnogi gweithwyr sydd mewn perygl o gam-drin domestig

Mae trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol (VAWDASV) yn gyffredin iawn, mae'n cael effaith ddinistriol ar oroeswyr a'u plant, eu teuluoedd a'u cymunedau, ac yn effeithio ar weithleoedd. 

Cefnogi gweithwyr anabl

Gall gweithio o bell ddod â sawl mantais i gyflogwyr a gweithwyr fel ei gilydd, gan ehangu y pwll o weithwyr, lleihau costau swyddfa, a dod â rhagor o sgiliau.  Gall ddod â heriau hefyd ond gall yr addasiadau a’r gefnogaeth iawn wneud gwahaniaeth. 

Cefnogi gweithio llwyddiannus o bell

Mae llawer o fusnesau a gweithwyr Cymru wedi bod yn elwa o weithio gartref ers peth amser bellach ac nid o ganlyniad i'r pandemig yn unig.

Camau ymarferol i gefnogi gweithwyr anabl – cyfarpar

Mae cyfarpar yn rhywbeth rydym i gyd yn dibynnu arno bob dydd. Peidiwch byth â thybio eich bod yn gwybod pa gyfarpar sydd ei angen ar rywun. Mae pawb yn wahanol ac mae gennym ofynion mynediad gwahanol. Ni fydd un opsiwn sy’n gweddu i bawb.