BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

news and blogs Archives

11 canlyniad

Digital transformation concept. System engineering. Binary code. Programming.

Mae Wythnos Tech Cymru, sy’n cael ei chyflwyno gan Technology Connected, yn arddangos technoleg o Gymru ac yn hyrwyddo'r diwydiant ar y llwyfan byd-eang. Mae'n cysylltu, yn hyrwyddo ac yn datblygu Cymru fel canolfan arbenigedd ar gyfer technolegau galluogi a thechnolegau sy'n datblygu, a'u cymwysiadau ar gyfer busnes a chymdeithas heddiw. Ar ôl dwy flynedd o fod yn rhithiol, mae nawr yn bryd bod yn gorfforol. Bydd Wythnos Tech Cymru 2023 yn uwchgynhadledd dechnoleg ryngwladol...

Gall gormodedd mewn busnesau bwyd godi am sawl rheswm; er enghraifft, gor-gyflenwi, gor-archebu, stoc tymhorol darfodedig, oddi ar y fanyleb, problemau pecynnu, a threialon cynhyrchu. Drwy ddargyfeirio'r stoc dros ben hwn i FareShare Cymru, byddwch yn helpu cannoedd o elusennau ledled Cymru. Nod Cronfa Bwyd Dros Ben ag Amcan Cymru yw helpu i'w gwneud hi'n hawdd i fusnesau bwyd a diod o Gymru roddi eu cynnyrch dros ben, drwy oresgyn unrhyw rwystrau rhag rhoi. Gallai...

Chwiliwch i weld sut mae prisiau cyfartalog cannoedd o eitemau siopa yn newid. Mae chwyddiant yn fesur o sut mae prisiau nwyddau a gwasanaethau yn newid yn y DU, a gall gael effaith fawr ar gyllid aelwydydd pobl. Bob mis, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn cyhoeddi’r cyfradd chwyddiant flynyddol ddiweddaraf , sy'n mesur y newid ym mhris eitemau a brynir yn rheolaidd (a elwir yn fasged nwyddau a gwasanaethau) o'i gymharu â'r un adeg...

Mae Julie James, Gweinidog Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru, wedi ymweld â Chastell-nedd i weld sut y gall adfywio helpu canol trefi i ffynnu. Ymwelodd y Gweinidog â'r ganolfan hamdden newydd yng Nghastell-nedd a agorodd yn gynharach eleni. Mae'r safle'n cynnwys llyfrgell a gofod manwerthu yn ogystal â phwll nofio, campfa ac ystafell iechyd. Mae'r datblygiad yn enghraifft o'r polisi 'Canol Tref yn Gyntaf' ar waith, gyda llyfrgell a chyfleusterau hamdden yn symud o gyrion y...

Vaughan Gething AS, Gweinidog yr Economi Mae Cymru yn falch o’i threftadaeth gweithgynhyrchu a heddiw mae tua 150,000 o bobl yn gweithio yn y sector sy’n cyfrannu dros 16% at ein hallbwn cenedlaethol, sy’n uwch nag un sector arall ac yn arbennig yn uwch na chyfartaledd y DU. Mae’n hanfodol ein bod yn dod â rhanddeiliaid ynghyd mewn ffordd gyson a chyfannol i ddiogelu’r gallu sydd eisoes gennym at y dyfodol, i fanteisio ar gyfleoedd...

A ydych chi mewn perygl o ddioddef ymosodiad seiber? Mae risgiau seiber ymhlith y bygythiadau mwyaf i fusnesau bach a chanolig (BBaChau) yng Nghymru. Os ydych chi’n fusnes ac yn defnyddio unrhyw un o’r offer busnes sylfaenol canlynol, gallech chi fod mewn perygl: E-bost Cadw data cwsmeriaid Cynnal gwefan Derbyn taliadau ar-lein Dros y ddwy flynedd diwethaf, mae Prifysgol Abertawe wedi cael ei hariannu gan Gronfa Arloesi Ymchwil Cymru i ymchwilio i wydnwch BBaChau yng...

Mae helpu i ddiogelu Cymru rhag ymosodiadau seiber, creu swyddi newydd sydd â llif o dalent yn y dyfodol ar gyfer ecosystem seiber sy'n tyfu'n gyflym yn y DU wrth wraidd Cynllun Gweithredu Seiber newydd i Gymru, sy'n cael ei lansio heddiw (3 Mai 2023) gan Weinidog yr Economi, Vaughan Gething: Pedair blaenoriaeth mewn Cynllun Gweithredu Seiber newydd i Gymru: Tyfu'r sector seiber, adeiladu llif o dalent, hybu seibergadernid, a diogelu gwasanaethau cyhoeddus. Mae'r cynllun...

Dathlu'r genhedlaeth nesaf o weithwyr proffesiynol ifanc! Mae Gwobrau Proffesiynol Ifanc Cymru yn cydnabod y genhedlaeth nesaf o arweinwyr busnes. I fod yn gymwys i wneud cais, rhaid i chi fod yn 35 oed ac iau ar 5 Hydref 2023, ac yn gweithio yng Nghymru. Mae'r categorïau eleni yn cynnwys: Gweithiwr Cyllid Proffesiynol Ifanc y Flwyddyn Gweithiwr Bancio Proffesiynol Ifanc y Flwyddyn Gweithiwr Datblygu Busnes Proffesiynol Ifanc y Flwyddyn Gweithiwr Adeiladu Proffesiynol Ifanc y Flwyddyn...

Lansiwyd grant cystadleuol cyntaf o’i fath yng Nghymru, sy’n cynnig Grantiau Cyflawni rhwng £50,000 a £250,000 i gefnogi’r gwaith o adfer mawndiroedd. Mae’r Grantiau Cyflawni cystadleuol newydd, a ddaw o gronfa ariannu sydd â chyfanswm o £500,000, yn addas ar gyfer unrhyw ymgeiswyr sydd â chynllun yn barod i adfer mawndiroedd - o adfer cynefinoedd i ostyngiadau mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr. Rhaid i chi wneud cais cyn hanner nos ar 1 Gorffennaf 2023. Gellir...

Mae Llywodraeth Cymru wedi agor ceisiadau ar gyfer y Grant Coetiroedd Bach. Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yn cyflwyno'r cynllun ar ran Llywodraeth Cymru. Bydd y grant hwn yn creu 100 o 'Goetiroedd Bach' hyd at ddiwedd mis Mawrth 2025. Mae'n rhaid i'r coedlannau hyn fod â'r potensial i fod yn rhan o rwydwaith Coedwig Genedlaethol i Gymru yn y dyfodol. Mae hyn yn golygu coetiroedd: sy'n cael eu rheoli'n dda sy'n hygyrch i...