BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

news and blogs Archives

11 canlyniadau

small business owner smiling with paperwork and laptop

Mae cyflogwyr yn gyfrifol am iechyd a diogelwch eu gweithwyr pan fyddan nhw yn y gwaith. Gall eich gweithwyr gael eu hanafu yn y gwaith neu fe allan nhw, neu eich cyn-weithwyr, fynd yn sâl o ganlyniad i'w gwaith yn sgil cael eich cyflogi gennych. Efallai y byddan nhw'n ceisio hawlio iawndal gennych chi os ydyn nhw'n credu mai chi sy’n gyfrifol. Mae Deddf Atebolrwydd Cyflogwr (EL) (Yswiriant Gorfodol) 1969 yn sicrhau bod gennych o...

Croeso / Welcome

Gall defnyddio’r Gymraeg arwain at ddenu cwsmeriaid newydd a chynyddu enw da eich busnes neu elusen. Mae Comisiynydd y Gymraeg yn cynnig y gwasanaethau canlynol: System ar lein er mwyn hunan asesu eich gwasanaethau Cymorth i baratoi Cynllun Datblygu sy’n gyfle i adnabod eich prif wasanaethau Cymraeg Cymorth wrth weithio tuag at gydnabyddiaeth swyddogol y Comisiynydd am eich Cynnig Cymraeg Hyfforddiant a chymorth un i un yn seiliedig ar eich anghenion Cyfarfodydd rhwydweithiau rheolaidd er...

Ty Coch, Nefyn

Mae grantiau hyd at £3,000 ar gael i alluogi perchnogion tafarndai gwledig, trwyddedeion a chymunedau lleol i gydweithio i helpu i gefnogi a chynnal gwasanaethau lleol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban. Bydd Cronfa Gwasanaethau Cymunedol Pub is the Hub yn cynorthwyo prosiectau sy'n cefnogi anghenion cymunedau lleol drwy ddefnyddio tafarndai i gynnig gwasanaeth newydd neu i gynnig gwasanaeth sydd eisoes wedi'i golli, megis siop leol, llyfrgell, swyddfa bost neu ganolfan gymunedol, neu’n annog tafarndai i...

Saesneg yn unig. Everyone is different. There’s no single "right" way when it comes to how we think, learn and behave. Which is why ‘Neurodiversity’ (the term that describes these differences) has become such a ‘live’ topic for anyone involved in recruiting or developing the human capital that every organisation needs to succeed. Neurodiversity Celebration Week takes place across the world - and Venture is celebrating this fascinating and crucial field, by exploring what employers...

coins and small plants

Cyflwynir y Cynllun Benthyciad Busnes Gwyrdd mewn partneriaeth â Banc Datblygu Cymru i helpu busnesau Cymreig i wyrddio. Mae’r cynllun yn darparu: Mynediad at gymorth ymgynghorol wedi’i ariannu’n rhannol a chymorth ymgynghorol wedi’i ariannu’n llawn sy’n helpu busnesau i ddeall eu llwybr eu hunain at ddatgarboneiddio Cyfraddau llog sefydlog gostyngol ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni a gosodiadau gwres carbon isel Cyfalaf amyneddgar, gyda gwyliau ad-dalu cyfalaf ymlaen llaw a thymor benthyciad yn gysylltiedig ag ad-dalu'r...

Young man in warm clothes and with cup of tea at home. Concept of heating season

Efallai byddwch yn cael Taliad Tywydd Oer os ydych yn cael budd-daliadau penodol neu Cymorth ar gyfer Llog Morgais. Byddwch yn cael taliad os yw’r tymheredd yn eich ardal chi, ar gyfartaledd, wedi’i gofnodi fel, neu y rhagwelir i fod, yn sero gradd celsius neu’n llai am 7 diwrnod yn olynol. Byddwch yn cael taliad o £25 am bob cyfnod o 7 diwrnod o dywydd oer iawn rhwng 1 Tachwedd a 31 Mawrth. Mae’r cynllun...

person clearing snow

Gwnewch yn siŵr eich bod yn amddiffyn gweithwyr yn ystod tymheredd isel ac amodau gaeafol. Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) wedi diweddaru eu canllawiau er mwyn ei gwneud yn haws dod o hyd i gyngor ar sut i ddiogelu gweithwyr mewn tymheredd isel a'i ddeall. Mae hyn yn cynnwys canllawiau ar gyfer gweithio yn yr awyr agored. Mae hefyd yn esbonio sut gallwch asesu’r risgiau i weithwyr a rhoi rheolaethau ar waith i’w...

Mae Awdurdodiad Teithio Electronig (ETA) yn ofyniad newydd i bobl nad oes angen fisa arnynt i ddod i'r Deyrnas Unedig (DU). Mae'n rhoi caniatâd i chi deithio i'r DU, ac mae'n cael ei gysylltu'n electronig â'ch pasbort. Byddwch yn cael: dod i'r DU am hyd at 6 mis ar gyfer twristiaeth, ymweld â theulu a ffrindiau, busnes neu astudio dod i'r DU am hyd at 3 mis ar gonsesiwn fisa Creative Worker teithio trwy'r DU...

Wheelchair user shopping

Mae 1.8 biliwn o bobl anabl yn y byd, sef 17% o'r boblogaeth, ac amcangyfrifir bod grym gwario pobl anabl ledled y byd yn $13 triliwn, gan gynyddu 14% y flwyddyn. Mae Dydd Mawrth Porffor yn fudiad cymdeithasol byd-eang a brand #1 ar gyfer gwella profiad cwsmeriaid i bobl anabl a'u teuluoedd 365 o ddiwrnodau’r flwyddyn. Cymerwch ran Rhaid i sefydliadau wneud un ymrwymiad newydd i wella eu hygyrchedd a'u hymarfer, gweithredu'r gwelliant ac ymuno...

winter driving - warning sign - risk of snow and ice

Pa un a ydych chi’n fusnes bach, canolig neu fawr, gall y tywydd effeithio arnoch chi mewn unrhyw le ac ar unrhyw adeg. Mae treulio amser yn cynllunio ac yn paratoi’ch busnes yn gallu arbed amser ac arian i chi pan fydd rhywbeth yn mynd o'i le. Gall pob busnes gymryd camau syml i wneud yn siŵr eu bod yn barod am dywydd gwael. Er enghraifft: cofrestru i gael rhybuddion o lifogydd gosod systemau diogelu...


Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.