Awgrymiadau Da

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eich effeithlonrwydd

Drwy edrych ar y cyfarwyddiadau defnyddiol yma rydych yn gallu archwilio sut mae eich busnes chi yn medru gwneud mwy i fod yn effeithlon gyda adnoddau i arbed ynni, dŵr a lleihau gwastraff. Medrir gwneud gwahaniaeth drwy newidiadau bychain.

Ynni

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eith effeithlonrwydd Ynni

Lletygarwch

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eith Gwasanaethau Lletygarwch a Bwyd

System Rheoli

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eith System Rheoli Amgylcheddol

Gweithgynhyrchu

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eich effeithlonrwydd gweithgynhyrchu 

Gall lleihau gwastraff, nid yn unig fod yn bwysig i’r amgylchedd, ond gall arbed costau mawr. Mae llawer o sefydliadau sydd wedi rhoi mesurau ar waith i leihau eu gwastraff a dod yn fwy effeithlon.

Ailgylchu

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eich ailgylchu

Lleihau gwastraff ddylai fod yn flaenoriaeth. Yn gyntaf, ystyriwch a oes modd ailddefnyddio eitemau yn hytrach na’u hailgylchu. Mae modd ailgylchu oddeutu 70 y cant o wastraff swyddfa.

Marwerthu

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eich effeithlonrwydd manwerthu

Mae’r sector manwerthu yn cynhyrchu swm sylweddol o wastraff - dros 9 miliwn tunnell y flwyddyn. Amcangyfrifir bod hyn yn costio £400 miliwn i’r diwydiant mewn costau gwaredu’n unig. 

Gwastraff

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eich effeithlonrwydd gwastraff

Mae nifer o fathau o wastraff, ac ni chaiff ei ganfod mewn sgipiau a biniau yn unig. Dylech geisio atal gwastraff, lleihau neu ailddefnyddio, fel blaenoriaeth. 

Dwr

Awgrymiadau da ar gyfer gwella eich effeithlonrwydd dwr

Mae cost gwirioneddol cyflenwi dˆwr a gwaredu carthion wedi codi 40 y cant ers 2002. Mae eich busnes yn talu ddwywaith am ddˆwr – unwaith ar gyfer ei ddarparu ac eto ar gyfer ei waredu.