Welsh Government
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: cymorth i’ch busnes

Y wybodaeth ddiweddaraf am y cymorth sydd ar gael i fusnesau bach yn ystod yr achosion o coronafeirws

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
Busnes Cymru - Business Wales

COVID-19: support for your business

The latest information on the support available for small businesses during the coronavirus outbreak

Click here for more information

GwerthwchiGymru - gwerthu i'r sector cyhoeddus

1. Trosolwg

Gall gwerthu i gyrff yn y sector cyhoeddus wneud gwahaniaeth i’ch busnes. Yng Nghymru yn unig, mae sefydliadau yn y sector cyhoeddus, megis Llywodraeth Cymru, cynghorau ac awdurdodau iechyd, yn gwario dros £3.5 biliwn ar nwyddau a gwasanaethau bob blwyddyn.

Sefydlwyd gwefan GwerthwchiGymru gan Lywodraeth Cymru i chi ddod o hyd a cheisio am ystod eang o gyfleoedd i ennill contractau gan sefydliadau yn y sector cyhoeddus a chydweithio'n effeithiol gyda'r sefydliadau hynny.

2. Manteision GwerthwchiGymru

Mae GwerthwchiGymru yn wasanaeth ar-lein lle gallwch ddod i wybod am gyfleoedd contract gan sefydliadau sector cyhoeddus. Trwy ddefnyddio GwerthwchiGymru, gallwch yna gyflwyno bid neu dendr am y contractau hyn. Mae’r sefydliadau sy’n hysbysebu eu contractau ar GwerthwchiGymru’n cynnwys:

 • Llywodraeth Cymru
 • awdurdodau lleol
 • ymddiriedolaethau'r GIG
 • ysgolion, colegau a phrifysgolion

Dyma'r prif fanteision o gyflenwi cwsmeriaid yn y sector cyhoeddus:

 • maent yn sefydledig ac yn sefydlog
 • fel rheol gwnânt eich talu chi’n brydlon
 • maent yn penderfynu pa gyflenwr i’w ddefnyddio ar sail deg ac agored

Sut y gall GwerthwchiGymru helpu'ch busnes

Os ydych yn cofrestru gyda GwerthwchiGymru, gallwch hyrwyddo eich busnes i gwsmeriaid newydd a byddwch ymhlith y cyntaf i ddod i wybod am gyfleoedd yn y sector cyhoeddus sydd yn gweddu i'ch busnes.

Nid oes tâl am gofrestru gyda GwerthwchiGymru ac unwaith y byddwch wedi gwneud hynny gallwch:

 • hyrwyddo'ch busnes i gyrff yn y sector cyhoeddus a busnesau eraill
 • derbyn gwybodaeth uniongyrchol am gyfleoedd tendro yn y sector cyhoeddus
 • cael y newyddion diweddaraf a manylion am ddigwyddiadau ar dendro’n llwyddiannus
 • cael cefnogaeth i wella eich cyfleoedd o dendro’n llwyddiannus am gontractau drwy’r Gwasanaeth Datblygu Cyflenwyr.

Hyrwyddo'ch busnes

Mae modd i chi gyhoeddi proffil llawn o'ch busnes ar wefan GwerthwchiGymru a all gynnwys dogfennau busnes megis cyfrifon wedi eu harchwilio yn ogystal â gwybodaeth marchnata megis llyfrynnau a chatalogau.

Bydd hyn yn help i chi hyrwyddo'ch busnes i sefydliadau yn y sector cyhoeddus ledled Cymru ac yn darparu'ch manylion i fusnesau eraill sydd angen partner i weithio ar y cyd ar gontractau mwy.

3. Defnyddio GwerthwchiGymru

Rhaid i chi gofrestru â GwerthwchiGymru er mwyn gweld ei lawn fanteision. Pan fyddwch yn cofrestru, gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth amdanoch chi a’ch busnes a fydd:

 • yn sicrhau mai dim ond gwybodaeth am y cyfleoedd tendr sy’n berthnasol i’ch busnes chi y byddwch yn derbyn
 • yn rhoi gwybodaeth gywir am eich busnes i ddarpar brynwyr gan gynnwys syniad o faint y contractau y byddwch yn ymgymryd â nhw

Ar y dechrau, dim ond gwybodaeth sylfaenol fydd angen i chi roi am eich busnes, megis sut mae cysylltu â chi a disgrifiad o’r hyn y mae eich busnes yn gwneud. Wrth i chi gofrestru â GwerthwchiGymru, gofynnir i chi ddewis y codau Geirfa Gaffael Gyffredin (CPV) sy'n briodol i'r nwyddau a'r gwasanaethau a gynigir gan eich busnes. Bydd hyn yn golygu mai dim ond rhybuddion am gontractau perthnasol y byddwch yn eu derbyn.

Gallwch hefyd chwilio GwerthwchiGymru am hysbysiadau tendro cyfredol a chanfod manylion cyswllt ar gyfer sefydliadau cofrestredig yn y sector cyhoeddus. Os ydych angen gweithio ar y cyd â busnes arall, gallwch chwilio yn y gronfa ddata am bartner addas.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru'n llwyddiannus gyda GwerthwchiGymru, byddwch yn gallu gweld:

 • yr hysbysiadau cyhoeddedig diweddaraf sy'n cyfateb i'ch codau CPV;
 • manylion o'r rhybuddion a anfonwyd atoch yn y 12 mis diwethaf;
 • unrhyw hysbysiadau contract i chi eu harbed;
 • unrhyw chwiliadau i chi eu harbed;
 • yr holl dendrau neu ddyfynbrisiau a gyflwynwyd gan eich busnes

 

 

4. Adnoddau defnyddiol eraill

Mae sawl adnodd defnyddiol arall ar wefan GwerthwchiGymru yn cynnwys:

 • gwybodaeth a chyngor ar dendro’n llwyddiannus
 • canllawiau ar sut mae llunio tendr llwyddiannus
 • cyfreithiau a rheoliadau’r Undeb Ewropeaidd a allai effeithio’r modd y gall y sector cyhoeddus ddyfarnu contractau
 • fforwm i chi rannu eich profiadau o dendro am gontractau cyhoeddus, a rhannu cynghorion a chyngor gyda defnyddwyr eraill
 • llond calendr o weithdai a seminarau ar wella eich siawns o gyflwyno tendr llwyddiannus a gwneud y mwyaf o GwerthwchiGymru

Hefyd ar y wefan hon: