Mae gan y busnesau hynny sy’n sicrhau twf uchel a chynaliadwyedd hirdymor dri chynhwysyn allweddol:

  • Gweledigaeth glir, strategaeth a chynllun
  • Diwylliant cwsmeriaid sy’n asio gyda’r farchnad
  • Prosesau a systemau disgybledig

Cnoi cil:

Mae’n hanfodol eich bod yn glir ynghylch yr hyn rydych chi am ei gyflawni – yr eglurder hwn sy’n sbarduno tîm llwyddiannus.

Mae’n rhaid crisialu’r cynllun mewn cyfres o weithgareddau bach sy’n sbarduno camau a all greu momentwm.

Mae llwyddiant yn dibynnu ar 20% strategaeth a 80% gweithredu. Mae’n hanfodol ar ôl gorffen meddwl, ein bod yn dechrau gweithredu.

Mae’r weledigaeth wedi’i seilio ar y cwsmer yn y pen draw - mae strategaeth a chynllun clir ar gyfer canfod, cyrraedd, ennill a chadw cwsmeriaid yn hanfodol i dwf.

Cyflawnir hirhoedledd a chynaliadwyedd drwy fyw ym Myd y Cwsmeriaid a chysoni’r hyn rydym yn ei wneud yn gyson i gyfateb i ofynion y byd hwn.

Mae angen i bawb yn y sefydliad deimlo bod ganddynt ddiben a rôl i’w chwarae wrth gyflawni canlyniad buddugoliaethus.

“Y bobl iawn yn gwneud y pethau iawn”

Mae’n rhaid i sefydliadau arddangos disgyblaeth entrepreneuraidd – mae’r ddau gynhwysyn yn sbarduno llwyddiant.

O bryd i’w gilydd, gall sefydliadau sy’n dangos ymddygiad entrepreneuraidd ymddangos fel bwled digyfeiriad - peryglus iawn.

Mae busnesau sy’n orddibynnol ar systemau a disgyblaeth yn tueddu i fod yn rhy fewnblyg – maen nhw’n colli cyfleoedd o dro i dro.

Mae cyfuno egni entrepreneuraidd a systemau disgybledig yn creu dyfodol disglair.

Ysgrifennwyd y blog gan Winning Pitch, sy'n brif bartner cyflawni ar gyfer Consortiwm Excelerator, sy’n rheoli Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

Mae manylion y Rhaglen ar gael ar y wefan Rhaglen Cyflymu Twf.


 

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen