Canllaw Arfer Da I Unedau Deori A Chanolfannau Gweithio Ar y Cyd

Ym mis Ionawr 2019, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ddull o Gefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru ynghyd â Chanllaw Arfer Da i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r Dull Gweithredu. Mae'r dogfennau hyn yn amlinellu sut y gall sefydliadau cymorth busnes fabwysiadu dull mwy seiliedig ar rywedd o ddarparu eu gwasanaethau ac mae'n cynnwys cyngor ymarferol i helpu i gyflawni hyn. 

Datblygwyd y dull gweithredu o dan arweiniad Panel Arbenigol o unigolion o'r sectorau cyhoeddus, preifat, gwirfoddol ac Addysg. 

Ymatebodd Busnes Cymru drwy ymrwymo i lunio Canllaw Arfer Da yn benodol ar gyfer hybu busnes a mannau cydweithio. Mae'r Canllaw hwn yn rhoi cyngor ac awgrymiadau ar sut i ddarparu dull sy'n canolbwyntio mwy ar y rhywiau ar gyfer y rhai sy'n rheoli mannau cydweithio er mwyn annog dull mwy personol i fenywod sy'n cymryd rhan. 

Gweler copi o’r ‘Canllaw Arfer Da I Unedau Deori a Chanolfannau Gweithio Ar y Cyd’.

Caiff y Canllaw Arfer Da hwn ei ymgorffori gan Lywodraeth Cymru, Hybiau Menter, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, sy'n rhoi lle i unigolion a chwmnïau rwydweithio, arloesi, sefydlu eu mentrau a chael mynediad at amrywiaeth o wasanaethau cymorth, megis cyngor ar gyflwyno, gweithdai a chymorthfeydd busnes. 

Mae canolfannau menter yn darparu cymuned arloesol a bywiog i entrepreneuriaid ddechrau, datblygu a thyfu eu busnesau. Mae'r Hybiau rhanbarthol wedi'u lleoli yn:

  • Ynys Môn
  • Caerffili
  • Caerfyrddin
  • Y Drenewydd
  • Wrecsam

Ewch i dudalen Hwb Menter i gael mwy o wybodaeth am yr hybiau.

Mae'r Canllaw yn cwmpasu meysydd fel mentora, amgylchedd hybiau a rhwydweithio. Anogir busnesau hybu neu fannau cydweithio i ystyried a mabwysiadu hyn o fewn eu gwasanaeth.
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn trafod ac ymgorffori'r awgrymiadau yn y Canllaw Arfer Da, dysgu mwy am y Panel Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd neu'r hybiau Menter, ebostiwch:

MerchedEntrepreneuraiddYngNghymru@llyw.cymru