Picture of mountains

Cefnogi Merched yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru'n cydnabod ac yn cefnogi pwysigrwydd a chyfraniad entrepreneuriaid sy'n fenywod at economi Cymru. Ond mae llawer iawn mwy eto i'w wneud i gynyddu nifer y menywod sy’n mentro i fyd busnes yng Nghymru. Mae Busnes Cymru felly am ailddatgan ei ymrwymiad i gefnogi ac annog mwy o fenywod i ddechrau, cynnal ac ehangu’u busnesau yng Nghymru ac i wireddu'u potensial. 
 
Mae nifer fawr o gyrff, yn ogystal â Llywodraeth Cymru, yn cefnogi'r ymrwymiad hwn ac wedi dod ynghyd i weithio i annog a threfnu'u cefnogaeth i entrepreneuriaid benywaidd yn well trwy ddod yn fwy ymwybodol o effaith rhywedd yn y maes. Mae panel o arbenigwyr sy'n cynrychioli busnesau, banciau, cyrff cefnogi busnesau a'r byd academaidd wedi cyfrannu at hyn, hynny ar ôl trafod â menywod sy’n dechrau neu eisoes yn rhedeg busnes yng Nghymru.

Mae gweledigaeth gyffredin wedi'i chreu ar gyfer cefnogi entrepreneuriaid sy'n fenywod yng Nghymru, gyda 'Chanllaw Ymarfer Da' i'w hategu sy'n esbonio sut y gall cyrff cefnogi busnesau addasu'u gwasanaethau'n well i ateb gofynion menywod sy'n entrepreneuriaid. Mae'r Panel wedi gwneud deg argymhelliad i gryfhau’r gwasanaethau cefnogi busnesau yng Nghymru gan obeithio creu strwythur a all fod yn ddefnyddiol i'r gymuned cefnogi busnesau ehangach.

Bydd Llywodraeth Cymru'n defnyddio argymhellion y Panel i baratoi cynllun gweithredu manwl i ddatblygu'n help i fenywod sy'n entrepreneuriaid drwy wasanaeth Busnes Cymru. Ond nid oes modd gwneud hyn ar ein pen ein hunan ac rydyn ni'n annog cyrff eraill i ymuno â ni a dilyn y trywydd hwn, yn llawn neu’n rhannol, ac egwyddorion y Canllaw Arfer Da. 
 

Cymryd Rhan: Cefnogi cyrff - gwnewch wahaniaeth 

Mae Llywodraeth Cymru a'r partneriaid sy'n ei chefnogi yn awyddus i siarad ag unrhyw gorff sy'n helpu busnesau yng Nghymru ac sy'n barod i gyfrannu at gefnogi menywod sy'n dechrau, cynnal neu'n tyfu busnes. Gall cyrff o’r fath helpu mewn sawl ffordd: 

  • rhoi'r 'Canllaw Arfer Da' ar waith' 
  • gwneud ymrwymiad ar wefan Busnes Cymru neu Greu Sbarc i ddangos beth ydych yn ei wneud a beth ydych am ei wneud i wella'r gefnogaeth i fenywod sy'n entrepreneuriaid. 
  • ymuno â'r sgwrs ar #menywodbusnescymru
  • lledaenu'r gair ac annog pobl eraill i gymryd rhan

I ymrwymo i gefnogi, cliciwch yma 

Dogfen Cefnogi Merched Entrepreneuraidd yng Nghymru, cliciwch yma

Dogfen Canllaw Arfer Da I Sefydliadau cymorth busnes, cliciwch yma

Dogfen Cynllun Gweithredu Busnes Cymru, ymateb i’r argymhellion, cliciwch yma

Mentora    

Mewn arolwg a gynhaliwyd gan Brifysgol De Cymru, un math o help sy’n cael ei ystyried yn werthfawr iawn i fenywod sydd am ddechrau neu gynnal busnes yw mentoriaid busnes, hynny yn ogystal â chynghorwyr busnes. Maen nhw’n ffynonellau arweiniad profiadol ac anffurfiol. Mae gan Busnes Cymru dros 500 o fentoriaid, 38% ohonyn nhw’n fenywod, sy’n barod i’ch helpu ar eich taith i ddechrau, cynnal neu dyfu’ch busnes. Os byddai’n well gennych fentor sy’n fenyw, gofynnwch.   

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ynghylch ble i gael mentor busnes neu i ddod yn fentor eich hun. 


Cyrff eraill sy’n cynnig mentoriaid busnes: 

Deorfeydd Busnes /Lleoliadau Gweithio ar y Cyd a Hybiau Busnes

Mae nifer o unedau dechrau busnes a mannau gweithio (deorfeydd busnes) ar gael ym mhob rhan o Gymru all rhoi cyfle gwych ichi ddechrau ac ehangu’ch busnes, hynny gyda busnesau eraill sydd yn yr un sefyllfa ac efallai’n wynebu’r un problemau â chi. Mae’r deorfeydd hyn yn cynnig pecynnau o gymorth i’ch helpu chi a’ch busnes.  


Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ddeorfeydd busnes yng Nghymru. 

Dogfen Canllaw Arfer Da I Unedau Deori a Chanolfannau Gweithio Ar y Cyd cliciwch yma.

Cyllid

Mae nifer o opsiynau cyllido ar gael i’ch helpu i ddechrau ac ehangu’ch busnes. Dyma ddolenni isod ichi gael gweld beth all fod yn addas i chi: