BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Is-bwnc

Recriwtio

Fe all y broses recriwtio fod yn ddychryn i fusnesau bach. Maen nhw'n poeni ei bod hi'n broses gymhleth ac y byddan nhw'n wynebu anawsterau ar hyd pob cam o'r ffordd. Mae'r adran hon yn eich tywys drwy gamau allweddol y broses recriwtio ac yn helpu i sicrhau bod eich recriwtio'n effeithlon, yn
Mae gweithio gyda bwrdd cyfarwyddwyr yn brofiad newydd i nifer o berchnogion busnesau bach, a gall fod yn her. Mae’r adran hon yn edrych ar sut mae creu bwrdd effeithiol a sut mae cynnal cyfarfod bwrdd llwyddiannus.
Pan fyddwch chi'n cyflogi rhywun am y tro cyntaf, mae nifer o bethau pwysig y mae angen ichi eu gwneud o dan gyfraith y Deyrnas Unedig. Bydd y adran hon yn eich tywys drwy bob un o'r gofynion cyfreithiol hyn.
Mae swydd cyfarwyddwr yn rhywbeth i’w gymryd o ddifri. Gall fod yn rôl sy’n rhoi llawer o foddhad ac yn llawn bri, ond gall fod ychydig yn anodd hefyd, ac mae’n bosib y bydd gennych chi rywfaint o gwestiynau. Mae’r adran hwn yn rhoi gwybodaeth i chi am ddyletswyddau a chyfrifoldebau bod yn
Ar ôl ichi benderfynu a dethol eich ymgeisydd, mae nifer o bethau y mae'n rhaid ichi eu hystyried cyn ichi eu cyflogi. Bydd y adran hon yn eich tywys drwy'r broses benodi.
Cyflogi eich gweithiwr cyntaf yw un o'r camau pwysicaf wrth ichi ddatblygu'ch busnes. Mae'n gyfrifoldeb mawr ac yn gam pwysig i unrhyw fusnes. Mae'r adran hon yn sôn am oblygiadau recriwtio i'ch busnes ac mae'n dangos beth yw manteision recriwtio da a beth yw cost gwneud pethau'n anghywir.

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.