Cronfa Gyfalaf Cerddoriaeth (MCF) Cymru Greadigol

Nod y gronfa yw annog busnesau cerddoriaeth i nodi meysydd i'w gwella o fewn eu  sefydliadau a'u gweithrediadau, ond na fyddai'n bosibl heb gymorth y gronfa, oherwydd cyfyngiadau ariannol presennol a chyfredol. Diben y MCF yw i fusnesau cerddoriaeth bach a chanolig wneud cais am gyllid a fyddai'n mynd tuag at wella a chynyddu rhagolygon masnachol a chynaliadwyedd eu busnesau; ac o ganlyniad, gyfrannu at ddatblygiad a thwf y diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru. 

Bydd angen i geisiadau gan fusnesau cerddoriaeth ddangos mai eu prif swyddogaeth yw rhaglennu, recordio neu gael eu defnyddio ar gyfer ymarfer cerddoriaeth wreiddiol, cynnal a/neu hyrwyddo digwyddiadau cerddoriaeth fyw o natur fasnachol. Gall y gerddoriaeth sy'n cael ei chynnal, ei recordio, ei hymarfer neu ei hyrwyddo gan y busnes fod o'r sbectrwm llawn o genres cerddoriaeth boblogaidd gyfoes (electronig; hip-hop; indi ac amgen; metel a phync; pop; roc; ac ati). 

Ni allwn gefnogi ceisiadau gan fandiau, rheolwyr, hyrwyddwyr neu asiantau unigol. Hefyd, dim ond y perchnogion sy'n gyfrifol am redeg y busnes fydd yn gymwys i wneud cais am y cyllid hwn. 

  • Rhaid i ymgeiswyr weithredu o fewn y sector creadigol yng Nghymru.
  • Rhaid i ganolfan yr ymgeiswyr ynghŷd a’u gweithrediadau a’u staff fod yng Nghymru.
  • Rhaid i ymgeiswyr allu cynnig o leiaf blwyddyn o gyfrifon wedi'u hardystio'n gwbl annibynnol neu ddatganiadau ariannol archwiliedig (nid oes angen i chi fod wedi cofrestru ar gyfer TAW os yw cyfanswm eich trosiant yn is na'r trothwy cofrestru).
  • Ni fydd y gronfa'n talu costau a gefnogwyd yn flaenorol drwy gyllid grant arall (er enghraifft Cronfa Rhyddhad Economaidd Llywodraeth Cymru) neu sy'n cael eu cefnogi gan gronfeydd cyhoeddus eraill ar hyn o bryd. 
  • Rhaid i geisiadau gynnig gwerth da am arian a fydd yn rhan o'r asesiad.  Gwnewch gais am yr hyn sydd ei angen arnoch yn unig ac nid yr uchafswm, oni bai bod angen yr uchafswm.
  • Bydd disgwyl i sefydliadau neu fusnesau sy'n cael cymorth drwy'r cynllun hwn gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Contract Diwylliannol ehangach (gweler isod am ragor o wybodaeth). 

Y Broses Ymgeisio

Bydd y gronfa'n agor ar gyfer ceisiadau o ddydd Mercher 1 Rhagfyr 2021 a bydd yn cau i geisiadau ddydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 am hanner dydd. 

Byddwn yn asesu ceisiadau erbyn 14 Ionawr, ac yn cadarnhau canlyniad erbyn 21 Ionawr 2022, ond mae'r amseriad hwn yn dibynnu ar nifer y ceisiadau a dderbyniwyd. 

Bydd y cyfnod ariannu cymwys yn cwmpasu'r dyddiad cymeradwyo ar y llythyr cynnig tan 31 Mawrth 2022.

Ni dderbynnir unrhyw geisiadau hwyr. 

Gweler y nodyn canllaw ar gyllid.

Cwestiynau Cyffredin.

Cyn gwneud cais, mae gennych yr opsiwn i drafod eich cynnig ag un o Reolwyr Datblygu Sector Cymru Greadigol drwy e-bost yn CymorthAriannuCymruGreadigol@llyw.cymru

Gall ein tîm roi cyngor mewn perthynas â chymhwysedd a, lle bo hynny'n briodol, roi arweiniad pellach ar eich cynnig. I ofyn am ffurflen gais anfonwch e-bost at CymorthAriannuCymruGreadigol@llyw.cymru