Pedwar peth yr ydych angen eu gwybod ynglŷn â gwerthu ar y cyfryngau cymdeithasol

Ers dyfodiad y pandemig yn gynnar yn 2020, mae trefn arferol beunyddiol wedi newid yn ddramatig ac mae pobl yn treulio mwy o amser ar-lein: 4 awr mewn gwirionedd, wrth inni geisio cadw mewn cysylltiad â’n cymunedau lleol. Er hynny, sut y gall busnesau yng Nghymru wneud yn fawr o gynulleidfa gaeth a chreu cyfleoedd ar gyfer gwerthu?

Bu’r cyfryngau cymdeithasol yn chwaraewr allweddol ar gyfer cwmnïau yng Nghymru sy’n dymuno cyrraedd marchnad newydd ymysg yr holl gyfyngiadau ynglŷn ag agor busnesau.

At Facebook yr aeth KD’s Bake House yn ystod y cyfyngiadau symud cyntaf, a helpodd hyn i gynhyrchu 20% mwy o werthiant pan wnaethon nhw ailagor.

Ac yn sgil ymgyrch cyfryngau cymdeithasol #WashYourHands, gwelodd The GoodWash Co. archebion yn cynyddu 500% wrth i gwsmeriaid symud ar-lein.

Felly, sut allwch chi wneud yr un fath ar gyfer eich busnes chi?

Dyma’r pedwar awgrym gorau gan Cyflymu Cymru i Fusnesau ar gyfer gwerthu ar y cyfryngau cymdeithasol.

Deall eich cynulleidfa

Cyn treulio amser, ymdrech neu arian yn arbennig ar ymgyrchoedd y cyfryngau cymdeithasol, byddwch chi angen deall yn llawn i bwy yr ydych chi’n gwerthu: Sut mae eu meddwl yn gweithio? Beth sy’n denu eu sylw? A, phwysicaf oll, beth sy’n gwneud iddyn nhw brynu?

Dychmygwch eich cwsmer delfrydol. Bydd y cwsmer hwn yn wahanol yn dibynnu ar eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth busnes, ond rhowch eich hun yn eu sefyllfa nhw: beth fyddai yn gwneud i chi brynu o fusnes? A yw eich cwsmeriaid yn dymuno gwybod am fuddion eich cynnyrch? Neu ai’r fanyleb dechnegol sydd o ddiddordeb iddyn nhw? Efallai mai’r pris yn unig sy’n apelio atyn nhw?

Bydd adeiladu proffil y cwsmer nid yn unig yn eich helpu chi i ddeall beth maen nhw ei eisiau, ond bydd yn eich helpu chi gyfathrebu yn well ar-lein. Pa bryd bynnag y byddwch chi’n ysgrifennu copi ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol, gofynnwch i chi eich hun “Beth ydw i’n ceisio’i ddweud?” Dyma ffordd wych o symleiddio pethau a gwneud hi’n haws i’ch cwsmeriaid ddeall pam fod angen iddyn nhw fasnachu gyda chi.

Cofrestrwch ar gyfer un o’n gweminarau cyfryngau cymdeithasol rhad ac am ddim.

Gwerthu yn uniongyrchol ar y cyfryngau cymdeithasol gydag Instagram Shopping

Bydd unrhyw beth y gallwch chi ei wneud i hwyluso bywyd eich cwsmer wrth brynu gennych chi yn eich helpu chi i werthu mwy. Un peth y gallwch chi ei wneud yw cychwyn Instagram Shopping.

Mae Instagram Shopping yn gadael i chi labelu eich cynnyrch mewn postiadau a straeon, gan ei wneud yn haws i chi werthu ar-lein. Dim mwy o ‘Ddolen yn y bio’ na chau’r ap i brynu rhywbeth: mae Instagram Shopping yn arwain eich cynulleidfa yn uniongyrchol at eich cynnyrch chi, fel y gallan nhw ei brynu mewn ychydig gliciadau yn unig. Dyma sut mae proffil The GoodWash Co. yn edrych:

A screenshot of a product page on Instagram.

 

Os ydych chi eisiau cychwyn Instagram Shopping, mae’n rhaid i chi yn gyntaf sicrhau bod gennych chi broffil busnes ar Instagram a bod eich proffil yn gysylltiedig â thudalen Facebook. Unwaith yr ydych chi wedi gwneud hynny, gallwch chi greu catalog o’r cynnyrch ar Facebook, yn yr un modd ag y byddech chi’n sefydlu tudalennau’r cynnyrch ar eich gwefan (a sôn am hynny, gallwch chi integreiddio Instagram Shopping a Shopify er mwyn targedu a hysbysebu yn well!). Bydd Instagram angen cymeradwyo eich siop cyn i chi ei lansio, ond unwaith y bydd hyn wedi digwydd, rydych chi’n barod i werthu!

O.N. Bydd cychwyn Instagram Shopping hefyd yn hwyluso sefydlu Facebook Shop, oherwydd bod hyn yn broses debyg iawn. Nid oes angen gwneud yr un peth ddwywaith!

Mae gan Facebook fwy o wybodaeth ynglŷn â chychwyn Instagram Shopping, ond gallwch chi hefyd ei drafod un wrth un gyda’n cynghorwyr busnes. Siaradwch â’n timau er mwyn darganfod mwy.

Sicrhewch fod yr hysbysebion y gwnaethoch chi dalu amdanyn nhw yn effeithiol

Os yw Instagram Shopping yn gofalu am bethau pan mae cwsmeriaid yn dod o hyd i’ch tudalen, sut ydych chi’n gwneud iddyn nhw ddod o hyd i’ch tudalen yn y lle cyntaf?

Mae hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol yn allweddol wrth ddenu’r cwsmer cywir. Gellir sefydlu hysbysebion ar Facebook ac Instagram drwy’r Ad Manager, sy’n eich galluogi chi i dargedu cwsmeriaid posibl drwy ddefnyddio amrediad eang o feini prawf, fel oed, lleoliad, diddordebau a mwy.

A screenshot of a Facebook advert.

 

Er hynny, cofiwch ein pwynt cyntaf: deall eich cwsmeriaid. Meddyliwch: gan bwy ydych chi’n dymuno i’ch hysbysebion gael eu gweld? Gall fod sawl math gwahanol o bobl: gall llafurwr a phrydferthwraig fod angen hufen dwylo, ond meddyliwch sut y byddai pob un yn disgrifio’r cynnyrch. Yn wahanol, ynte?

Felly, ystyriwch wneud un hysbyseb ar gyfer pob math o gwsmer, fel nad ydych chi’n cymysgu negeseuon ac o bosibl yn colli’r ddau gwsmer.

Mae angen i gopi o’ch hysbyseb fod yn gymhellgar ac yn gryno. Mae angen iddo fod ynglŷn â brand ac, yn bwysicach na dim, mae angen iddo gael neges glir i weithredu: “Prynwch yn awr” neu “Cofrestrwch” neu rywbeth tebyg.

Mae angen i ddelwedd eich hysbyseb fod yr un mor gymhellgar. Mae angen atal sgrolwyr yn stond, ond hefyd mae angen iddo ymwneud â chopi eich hysbyseb, fel y gall pobl gael beth maen nhw’n disgwyl: mae hyn yn allweddol i berfformiad yr hysbyseb.

Mae’n werth cymryd eich amser i sefydlu hysbyseb gymdeithasol a’i gwneud yn gywir: wedi’r cwbl, rydych chi angen gwneud elw ar eich buddsoddiad.

Darganfyddwch fwy ynglŷn â hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ein gweminarau. Cliciwch yma er mwyn cofrestru.

Mesurwch. Mesurwch. Ac yna Mesurwch eto.

Os ydych chi’n treulio amser neu arian ar ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol, byddwch chi angen mesur eich elw ar y buddsoddiad.

Y cam cyntaf: diffiniwch beth yw llwyddiant.

A ydych chi eisiau defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i arwain pobl at eich gwefan lle gallan nhw brynu cynnyrch neu gysylltu â chi? Efallai, eich bod chi’n dymuno rhwydo gwerthiant o’ch tudalen Instagram Shopping. Neu efallai eich bod yn dymuno cynyddu eich ymgysylltiad â’r cyfryngau cymdeithasol er mwyn helpu i’r brand gael ei adnabod.

Unwaith y byddwch chi’n gwybod beth yr ydych chi’n dymuno eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol ei chyflawni, gallwch chi yn awr benderfynu beth i’w fesur.

Os ydych chi’n defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ‘organig’ (h.y. rhad ac am ddim), efallai y gallwch chi fesur trawiadau neu gwmpas (y nifer o bobl sydd wedi gweld eich postiad), ymgysylltiad (y bobl sy’n clicio, ymateb neu roi sylwadau), neu rywbeth tebyg. Mae gan bob platfform cyfrwng cymdeithasol unigol ei borthol dadansoddeg cynhenid ei hun er mwyn dangos i chi sut mae pobl yn ymateb i’ch postiadau, ac felly dylech chi sicrhau eich bod yn edrych ar y rhain.

Mae’r ddadansoddeg hon yn rhoi mwy o fewnwelediad i chi ynglŷn â’r math o bobl sy’n ymgysylltu â’ch cynnwys hefyd. Mae tudalennau Facebook ac Instagram yn dangos gwybodaeth i chi fel lleoliad, oed, a diddordebau’r bobl sy’n rhyngweithio â’ch tudalen. Gallwch chi ddefnyddio’r wybodaeth hon i addasu eich cynnwys er mwyn cynyddu’r tebygolrwydd yn well bod eich cwsmeriaid yn gweithredu.

Mae hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol yn rhoi mwy o ddata fyth i chi. Yn debyg i hysbysebion TFC (Talu Fesul Clic), mae adroddiadau hysbysebu ar y cyfryngau cymdeithasol yn dangos i chi faint yr ydych chi’n ei wario am bob ‘trosiad’ – h.y. faint gostiodd hi i chi gael rhywun i glicio ar eich hysbyseb Facebook? Bydd hyn eich helpu chi i ddeall yn well gwerth y postiadau a dalwyd amdanyn nhw ar y cyfryngau cymdeithasol i’ch busnes chi. Yn ogystal, mae’n helpu i chi weld lle y gallwch chi wneud newidiadau er mwyn gwella trosiad a chael mwy o effaith am eich arian.

A ydych chi eisiau deall yn llawn y pwysigrwydd o fesur llwyddiant ar y cyfryngau cymdeithasol? Cofrestrwch ar gyfer gweminar cyfryngau cymdeithasol.

Y camau nesaf

Roedd 45 miliwn o bobl yn y DU yn weithredol ar y cyfryngau cymdeithasol y llynedd. Yn ogystal â chadw mewn cysylltiad, roedd pobl yn gwneud mwy o ddefnydd ohonyn nhw er mwyn ymchwilio i fusnesau a phrynu nwyddau/gwasanaethau, ac nid oes unrhyw reswm i’ch busnes chi golli cyfle.

Cofrestrwch ar gyfer un o’n gweminarau cyfryngau cymdeithasol rhad ac am ddim.

  • Mae ein Hanfodion ein Cyfryngau Cymdeithasol yn rhoi popeth i chi yr ydych chi ei angen i ddechrau... cliciwch yma er mwyn archebu.
  • …tra bod yr Uwch Gyfryngau Cymdeithasol yn gallu symud eich presenoldeb ar-lein i’r cam nesaf. Cofrestrwch yma.

Ac er mwyn rhoi’r hyn yr ydych chi’n ei ddysgu mewn gweminar ar waith, cofiwch archebu eich sesiwn 1:1 rhad ac am ddim gyda’n cynghorwyr busnes.

A oes gennych chi unrhyw gwestiynau? Siaradwch â’n tîm heddiw.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen