BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Treth Busnes, trethi, ardrethi ac adeiladau

Lleoliad Parthau, Gofod pwrpasol, Gweithlu medrus

Bwriad y canllaw hwn yw cefnogi cynghorau sir a bwrdeistref sirol (awdurdodau lleol) i weinyddu'r cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch (y rhyddhad).

Mae Ardrethi Annomestig (NDR) hefyd yn cael eu galw'n ardrethi busnes, a threthi ydynt i helpu i dalu am wasanaethau lleol. Fe’u telir ar y rhan fwyaf o eiddo annomestig.

Mae'r adran hon yn cynnwys Yswiriant Gwladol a hunanasesu ar GOV.UK.

Gweld pryd y mae angen caniatâd cynllunio arnoch a sut i'w gael os oes angen.

Chwiliwch drwy Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru am dir ac eiddo masnachol, sydd ar werth neu ar gael i’w rentu ledled Cymru.Chwiliwch yn ôl maint, math a deiliadaeth yr eiddo.

Mae dewis yr adeilad iawn yn benderfyniad busnes hollbwysig. Dylai eich adeilad eich helpu i weithredu’n effeithiol heb gostau gormodol.

Mae'r diweddariad hwn i randdeiliaid yn dwyn ynghyd yr wybodaeth ddiweddaraf a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru am y system ardrethi annomestig (NDR) yng Nghymru.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Y newyddion diweddaraf am wasanaeth Awdurdod Cyllid Cy
Mae rhai cyflogwyr yn talu eu cyflogeion yn gynharach na’r arfer dros gyfnod y Nadolig.
O 1 Ionawr 2024, bydd angen i lwyfannau fel Airbnb, Uber, Deliveroo ac Etsy gofnodi faint o arian y mae pobl yn ei wneud drwy'r llwyfannau a’i adrodd i CThEF.
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) ddechrau paratoi i gynnal ailbrisiad arfaethedig o bob un o’r 1.5 miliwn eiddo domestig yng
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

The Water Resources Control of Agricultural Pollution...
Learn to apply Circular Economy principles to your...
This online training session is for event organisers...
We're stepping into Christmas and looking forward to...
Gweld pob digwyddiad