BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Treth Busnes, trethi, ardrethi ac adeiladau

Lleoliad Parthau, Gofod pwrpasol, Gweithlu medrus
Bwriad y canllaw hwn yw cefnogi cynghorau sir a bwrdeistref sirol (awdurdodau lleol) i weinyddu'r cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch (y rhyddhad).
Mae Ardrethi Annomestig (NDR) hefyd yn cael eu galw'n ardrethi busnes, a threthi ydynt i helpu i dalu am wasanaethau lleol. Fe’u telir ar y rhan fwyaf o eiddo annomestig.
Mae'r adran hon yn cynnwys Yswiriant Gwladol a hunanasesu ar GOV.UK.

Gweld pryd y mae angen caniatâd cynllunio arnoch a sut i'w gael os oes angen.

Chwiliwch drwy Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru am dir ac eiddo masnachol, sydd ar werth neu ar gael i’w rentu ledled Cymru.Chwiliwch yn ôl maint, math a deiliadaeth yr eiddo.
Mae dewis yr adeilad iawn yn benderfyniad busnes hollbwysig. Dylai eich adeilad eich helpu i weithredu’n effeithiol heb gostau gormodol.
Mae'r diweddariad hwn i randdeiliaid yn dwyn ynghyd yr wybodaeth ddiweddaraf a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru am y system ardrethi annomestig (NDR) yng Nghymru.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Mae Llywodraeth Cymru yn dathlu dyblu nifer y busnesau sy'n eiddo i weithwyr yng Nghymru - gan gynnwys melin wlân uchel ei pharch - bron i ddwy flynedd yn gynt na'r di
Er nad oes rhaid i chi gyflwyno eich ffurflen a thalu eich trethi tan 31 Ionawr 2025, mae manteision i’w cael o gyflwyno eich ffurflen dreth yn gynnar ͏– gallwch
Prosiect dwy flynedd a ariennir gan yr UE ac sy'n cefnogi menywod sy'n arwain cwmnïau newydd o Ewrop ym maes technoleg ddofn yw Women TechEU.  Bydd busnesau
Mae Llywodraeth Cymru yn croesawu barn ar gynigion i ddiddymu rhyddhad anheddau lluosog y dreth trafodiadau tir (TTT) ac i ehangu un o ryddhadau pre
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

This webinar will help you understand what is required...
A 4 week series of events to supercharge and kickstart...
Join us at the Creative Business Roadshow for insights,...
This webinar will help you understand what is required...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.