BETA

Rydych chi'n edrych ar fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan hon - bydd eich adborth yn ein helpu i'w wella.

Pwnc

Treth Busnes, trethi, ardrethi ac adeiladau

Lleoliad Parthau, Gofod pwrpasol, Gweithlu medrus

Bwriad y canllaw hwn yw cefnogi cynghorau sir a bwrdeistref sirol (awdurdodau lleol) i weinyddu'r cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch (y rhyddhad).

Mae Ardrethi Annomestig (NDR) hefyd yn cael eu galw'n ardrethi busnes, a threthi ydynt i helpu i dalu am wasanaethau lleol. Fe’u telir ar y rhan fwyaf o eiddo annomestig.

Mae'r adran hon yn cynnwys Yswiriant Gwladol a hunanasesu ar GOV.UK.

Gweld pryd y mae angen caniatâd cynllunio arnoch a sut i'w gael os oes angen.

Chwiliwch drwy Gronfa Ddata Eiddo Busnes Cymru am dir ac eiddo masnachol, sydd ar werth neu ar gael i’w rentu ledled Cymru.Chwiliwch yn ôl maint, math a deiliadaeth yr eiddo.

Mae dewis yr adeilad iawn yn benderfyniad busnes hollbwysig. Dylai eich adeilad eich helpu i weithredu’n effeithiol heb gostau gormodol.

Mae'r diweddariad hwn i randdeiliaid yn dwyn ynghyd yr wybodaeth ddiweddaraf a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru am y system ardrethi annomestig (NDR) yng Nghymru.

Cymorth busnes

I'ch helpu i dyfu eich busnes, cysylltwch â ni ar 03000 6 03000

Gwneud cais am alwad yn ôl

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.


NEWYDDION

Mae CThEF yn cyhoeddi Bwletin y Cyflogwr 6 gwaith y flwyddyn.
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i gynyddu’r cymorth i bobl sy’n ennill incwm is a gwella’r gwobrwyon i weithio.
Heddiw (12 Mawrth 2024) mae'r Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James, wedi cyflwyno datganiad ar ddull Llywodraeth Cymru o fynd i'r afael â materion
Fel cyflogwr sy’n cynnal cyflogres, mae angen i chi:
Gweld pob newyddion

DIGWYDDIADAU

A half day session that will introduce you to Leadership, ...
75% of UK SME’s use Social Media...
This course will teach you everything you...
A CIM Digital Marketing qualification at...
Gweld pob digwyddiad

Llinell Gymorth Busnes Cymru

03000 6 03000

Mae'r llinellau ar agor rhwng 10am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Rydym yn croesawu galwadau’n Gymraeg.
We welcome calls in Welsh.