Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi

Sefydlwyd Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi ym mis Hydref 2014.

Mae'r Cyngor yn cael ei chyd-gadeirio ar y cyd gan Kellie Beirne a David Notley ac mae'n cynnwys cynrychiolwyr o blith Llywodraeth, Addysg Uwch a byd Busnes er mwyn adlewyrchu safbwyntiau’r sector cyhoeddus a’r sector preifat.

Swyddogaeth y Cyngor yw cynghori Llywodraeth Cymru ar ystod eang o faterion arloesi er mwyn cynorthwyo’r gwaith o ddatblygu a chynnal economi Cymru, a gwella cyfoeth a lles pobl Cymru. Bydd y cyngor yn monitro’r cynnydd o ran cyflenwi'r Cynllon Gweithredu ar yr Economi: ffyniant I Bawb. Bydd hefyd yn rhoi cyngor a'r newyddion diweddaraf i Lywodraeth Cymru ar dueddiadau a datblygiadau newydd, gan gynnwys nodi’r meysydd cryf sy’n bodoli eisoes a’r cyfleoedd yn y dyfodol i ddefnyddio'r dull 'arbenigo craff' a nodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd.

 

Aelodau’r Cyngor

 • Ms Kellie Beirne  – Cyfarwyddwr, Cytundelo Dinesig Prifddinas Ranbarth Caerdydd
 • Mr David Notley – Impact Innovation
 • Yr Athro Sue Bale – Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
 • Mr Andy Middleton – Cyfarwyddwr Sefydlu, Grŵp Tyf
 • Mr Steve Smith – cyn Cyfarwyddwr, Buddsoddiadau Mentrau Technolegol, Cyllid Cymru
 • Dr Helen Swygart – Rheolwr Gwella Gallu, Qioptiq
 • Dr Ian Brotherston - Pennaeth Strategaeth Arloesi Sector Cyhoeddus, Innovate UK)
 • Mr Rob Ashelford - Head of Y Lab, Nesta (Pennaeth Y Lab, Nesta)
 • Mr Rhys Thomas - Pennaeth System Arloesi ac Ymgysylltu, Prifysogl Caerdydd
 • Yr Athro Kevin Morgan - Athro Llywodraeth a Datblygu, Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio, Prifysgol Caerdydd
 • Ms Claire Durkin - cyn Bennaeth, Gwyddoniaeth Fyd-eang, Arloesi a'r Economi Wybodaeth, yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol
 • Ms Carol Bell - Cyfarwyddwr Anweithredol, Banc Datblygu Cymru

Meysydd Herio Arloesedd

 • Cydweithio rhyngwladol – sicrhau bod cyrff o Gymru’n cydweithio’n effeithiol fel bod Cymru’n cael mwy o gyfran o arian grant y DU ac Ewrop; a hyrwyddo Cymru fel gwlad nodedig a chysylltiedig arloesol a  phartner gwerthfawr ar gyfer prosiectau cydweithredol;
 • Mesurau a brand – deall gwir sefyllfa arloesedd yng Nghymru trwy ddatblygu cyfryngau gwell ac amser real i fesur arloesedd a’i effaith;
 • Canolfannau – cynnal mwy o Ymchwil, Datblygu ac Arloesi (YDA) yng Nghymru trwy ddatblygu a chefnogi canolfannau ymchwil cymwysedig; a helpu Innovate UK i roi Adolygiad Hauser ar waith trwy nodi busnesau a chryfderau ymchwil yng Nghymru allai fod yn addas fel Canolfannau Catapwlt yn y dyfodol;
 • Y Sector Cyhoeddus – gweithio gyda’r Labordy Arloesi mewn Gwasanaethau Cyhoeddus newydd i nodi cyfleoedd i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus mewn ffordd fwy arloesol, a chynnig atebion arloesol i fusnesau.  

Dogfennau defnyddiol