Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi

Sefydlwyd Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi ym mis Hydref 2014.

Mae’r Cyngor yn cael ei gyd-gadeirio gan Karen Cherrett a David Notley ac mae arno gynrychiolwyr o bob rhan o Gymru, o’r tu allan i Gymru ac o nifer o sectorau, gan gynnwys y byd academaidd, y Trydydd Sector a diwydiant.

Rôl y Cyngor yw cynghori Llywodraeth Cymru ar ystod eang o faterion er mwyn helpu i sbarduno ymchwil, cydweithio a hwyluso arloesedd fel y bo modd datrys yr heriau mwyaf sy’n ein hwynebu a helpu gyda’r gwaith o gyflawni yn unol â’r nodau a bennwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd y Cyngor yn helpu i ddatblygu ac i gyflawni Strategaeth Arloesi Drawslywodraethol newydd i Gymru, drwy roi cyngor ar dueddiadau a dulliau gweithredu sy'n dod i'r amlwg, gan nodi meysydd sy’n gryf ar hyn o bryd a chyfleoedd at y dyfodol a chan ddefnyddio'r dull 'arbenigo clyfar' a nodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd ei waith hefyd yn cynnwys nodi'r canlyniadau allweddol yr ydym am eu cyflawni: dinasyddion iachach, ein hymrwymiadau Sero-net ac adferiad economaidd ar ôl pandemig Covid-19.