Mae'n fyd anodd gwneud busnes ynddo ar hyn o bryd, ond mae cefnogaeth ar gael i'ch helpu chi trwy'r cyfnod ansicr hwn.

Ochr yn ochr â chefnogaeth ariannol ac ymarferol gan Lywodraeth Cymru, efallai y gallwch gael mwy o help o leoedd na fyddech efallai'n eu disgwyl: megis gwerthwyr eich meddalwedd.

Er bod y rhan fwyaf yn wynebu rhywfaint o darfu ar eu busnes ar hyn o bryd, bu enghreifftiau calonogol o rai yn camu i'r adwy i helpu pan oedd ei angen fwyaf. P'un a eu bod yn gwmnïau peirianneg sy'n helpu i amddiffyn y rhai ar y rheng flaen, neu'n fwytai sy'n bwydo'r rhai mwyaf anghenus, rydym wedi gweld llawer o ddaioni yn dod o'r sefyllfa hon.

Mae gwerthwyr meddalwedd yn deall y rôl allweddol y mae adnoddau digidol yn eu chwarae mewn busnes, yn enwedig busnesau bach a chanolig. Felly mae wedi bod yn braf gweld rhai yn gostwng neu hyd yn oed yn hepgor ffioedd, neu'n cynyddu eu tanysgrifiadau am ddim, i roi help llaw i fusnesau.

Er bod meddalwedd-fel-gwasanaeth (SaaS) wedi dod ag arbedion* i fusnesau bach a chanolig Cymru, mae'n dal i fod yn gost angenrheidiol na all llawer ei wneud hebddo. Dyma restr o rai o'r cwmnïau meddalwedd sy'n helpu i leddfu pryderon llif arian yn ystod y pandemig.

Am gael help i ddefnyddio offer fel y rhain? Cofrestrwch ar gyfer gweminar am ddim heddiw.

Adobe

Wedi'i ddefnyddio gan asiantaethau creadigol, dylunwyr graffig a mwy, mae Adobe wedi rhyddhau ei becyn Creative Cloud am ddim i gwsmeriaid addysgol. Mae ganddo hefyd blatfform cynadledda gwe, Adobe Connect ac mae’n rhannu trwyddedau 90 diwrnod am ddim i fusnesau, cyhyd â'u bod yn cael eu defnyddio cyn diwedd mis Mehefin.

Cisco WebEx

Mae gan lwyfan cynadledda fideo hirsefydlog WebEx fersiwn am ddim, y mae Cisco wedi'i gwneud yn fwy pwerus o lawer yn ystod COVID-19. Nid oes terfyn amser bellach ar gyfarfodydd a gall hyd at 100 o bobl ymuno â’ch galwad - mwy na digon i ddod â mwyafrif timau busnesau Cymru at ei gilydd.

Dropbox

Mae Dropbox Business yn cynnig 5TB o le storio enfawr i fusnesau, gan ganiatáu i dimau rannu ffeiliau o bob maint yn hawdd. Gall cwmnïau dielw sy'n helpu yn y frwydr yn erbyn COVID-19 gael 6 mis am ddim, gan helpu i ostwng cost storio ffeiliau ar-lein.

Facebook

Workplace yw platfform cydweithredu Facebook sy'n caniatáu i dimau weithio gyda'i gilydd ar-lein. Gall y gwasanaethau brys a thimau'r llywodraeth gael Workplace Advanced (y telir amdano fel arfer) am ddim os ydynt yn cofrestru cyn 30ain Mehefin.

GitHub

Os ydych chi'n gweithio ym maes TG neu ddatblygu meddalwedd, mae'n siŵr y byddwch chi'n gyfarwydd â GitHub. Mae'r gwasanaeth ystorfa cod wedi ymestyn nodweddion craidd ei blatfform i'r holl ddefnyddwyr cofrestredig, tra bod pris ei wasanaeth Tîm wedi'i haneru.

Google

Mae'r peiriant chwilio poblogaidd wedi cyflwyno nodweddion datblygedig ei blatfform fideo-gynadledda Hangouts Meet i holl gwsmeriaid G-Suite. Bellach gall cwmnïau gael hyd at 250 o bobl ar alwad, recordio cyfarfodydd a'u cadw yn Google Drive. Bydd hyn yn helpu i gadw eich timoedd mewn cysylltiad wrth weithio gartref.

Hootsuite

Os ydych chi'n rheoli presenoldeb cyfryngau cymdeithasol eich cwmni, mae'n debyg eich bod chi wedi dod ar draws Hootsuite. Er mwyn cadw mewn cysylltiad â chwsmeriaid, gall busnesau bach sy'n gweithio yn y sector lletygarwch a digwyddiadau, ynghyd â chwmnïau dielw, gofrestru i ddefnyddio'r platfform am ddim tan 1af Gorffennaf (cwsmeriaid newydd yn unig).

MailChimp

Os ydych chi'n sefydliad sy'n rhannu gwybodaeth iechyd bwysig, mae Mailchimp yn cynnig cyfrifon am ddim ar gyfer ei lwyfannau mwy datblygedig. Defnyddir y platfform marchnata e-bost yn helaeth, a bydd yn uwchraddio cwsmeriaid cymwys am ddim, tra gall y rhai nad ydynt yn gwsmeriaid gofrestru heddiw.

Microsoft

Mae prif adnodd Microsoft ar gyfer cydweithio mewn tîm, sef Teams, wedi dileu ei uchafswm ar nifer y bobl sy'n gallu defnyddio ei fersiwn am ddim. Mae fersiwn sylfaenol Microsoft 365 (Office 365 yn flaenorol) hefyd yn rhad ac am ddim, gan roi mynediad am ddim i chi at y gyfres gyfan o adnoddau Office, ynghyd â fersiwn mwy datblygedig o Teams.

Slack

Offeryn cydweithredu arall ar gyfer timau, mae Slack yn cynnig uwchraddiad am ddim i sefydliadau sy'n cyfrannu at yr ymateb i COVID-19, yn ogystal â chyhoeddiadau cyfryngau a gwyddonol. Gall cwmnïau dielw hefyd ychwanegu mwy o ddefnyddwyr - mae Slack wedi dileu'r terfyn 250-defnyddiwr am dri mis.

Zoho

Mae swyddfa ar-lein Zoho yn helpu busnesau bach sydd fwyaf anghenus. Dan arweiniad y Prif Weithredwr a'r cyd-sylfaenydd Sridhar Vembu, mae'r cwmni'n gwneud llwyfannau am ddim am dri mis i hyd at 20,000 o gwmnïau yr effeithir arnynt fwyaf gan COVID-19 (rhaid i chi wneud cais). Mae hefyd wedi rhyddhau offer am ddim i helpu gyda gweithio o bell.

Pa offer rhad ac am ddim eraill ydych chi'n eu defnyddio?

Gadewch inni wybod ar gyfryngau cymdeithasol - #CyflymuBusnesau.

Mae gennym amrywiaeth o weminarau dwy awr a sesiynau blasu 20 munud am ddim i helpu busnesau sydd wedi’u heffeithio gan COVID-19. Rhagor o wybodaeth ac ymuno nawr.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen