Grantiau Cyflymu Partneriaethau Strategol

 

Rhagwelir y bydd y grantiau hyn yn cryfhau ac yn datblygu partneriaethau ymchwil strategol sy'n bod eisoes, yn y DU a thu hwnt, a helpu i dynhau cwlwm y bartneriaeth trwy gais am grant ymchwil neu gais ar y cyd.

Trwy'r grant, caiff ymchwilwyr eu trosglwyddo rhwng sefydliadau academaidd am gyfnod byr o 3-6 mis er mwyn ffurfio partneriaethau a allai wella cyfleoedd i ymgeisio am gyllid o ffynonellau eraill fel Cynghorau Ymchwil a Chronfa'r Strategaeth Ddiwydiannol. Bydd pob grant yn werth rhyw £68k.

Bydd disgwyl i bob grant ddarparu'r canlynol:

 • Grant i Sefydliad yng Nghymru i dalu i ymchwilydd/grŵp o ymchwilwyr gael gweithio mewn sefydliad partneriaeth rhyngwladol
 • Datblygu cynlluniau cydweithio â'r partner Prydeinig/rhyngwladol sy'n para ar ôl oes y grant
 • Cynhyrchu canlyniadau ymchwil cychwynnol er mwyn hwyluso ceisiadau ar y cyd am gyllid allanol i'w cyflwyno 12-18 mis ar ôl rhoi'r grant hwn.
 • Datblygu rhwydweithiau rhyngwladol ar gyfer ymchwilwyr ar ddechrau'u gyrfa i ddatblygu'r arferion gorau a hybu cyfleoedd ar gyfer cydymchwilio.
 • Cydgyhoeddiadau o ansawdd uchel ac eang eu heffaith.

Bydd pob grant yn cynnig pecyn o 5 cymrodoriaeth, gyda phob lleoliad yn para 4.5 mis ar gyfartaledd.

Mae 5 grant ar gael o dan y cynllun hwn, 2 ar gyfer y Dwyrain a 3 ar gyfer y Gorllewin a'r Cymoedd.

 

Pwy sy'n Gymwys

 • Gellir defnyddio'r adnoddau i dalu cyflog a/neu teithio a chynhaliaeth a rhai nwyddau traul.
 • Rhaid bod y cymrodor yn cael ei gyflogi gan Sefydliad yng Nghymru
 • Rhaid bod tystiolaeth o gydweithio neu fwriad i gydweithio â phartner strategol fel rhan o'r cynnig.
 • Rhaid i ymgeiswyr o'r tu allan i'r rhanbarth gydymffurfio â Rheolau Cymhwysedd Daearyddol yr ERDF.
 • Caiff ymgeiswyr fod yn ddinasyddion unrhyw wlad.
 • Rhaid i ymgeiswyr gyflwyno ffurflen gais a dogfennau cysylltiedig (ffurflen goruchwyliwr, ffurflen foesegau a CV).
 • Rhaid i ymgeiswyr gydymffurfio â'r egwyddorion moesegol sylfaenol a ddisgrifir yn yr adran am foesegau.
 • Rhaid bod gan ymgeiswyr gefnogaeth y sefydliad masnachol/academaidd y maent am weithio ynddo

Y Broses Ymgeisio

Bydd angen i ymgeiswyr gynnig prosiect addas i'w wneud mewn  sefydliad sy'n eu cynnal yng Nghymru sydd ar y rhestr.  

Bydd y prosiect ymchwil yn cael ei greu gan yr ymgeisydd ond mae'n rhaid iddynt drafod hyn gyda'u harolygydd posibl cyn ei gyflwyno.

Bydd  craffu moesegol ar bob prosiect a bydd angen i ymgeiswyr ddarparu adran foeseg wedi'i chwblhau o fewn eu ffurflen gais.

Dylai'r ymgeisydd hefyd gyflwyno copi o'u CV diweddaraf o fewn eu ffurflen gais, dim mwy na 3 tudalen o hyd. Dylai hwn gynnwys gwybodaeth am eu haddysg, eu gwaith blaenorol a phrofiad perthnasol arall, gwybodaeth am unrhyw seibiant yn eu gyrfa ar gyfer mamolaeth neu gyfrifoldebau gofalu ac ati; a rhestr o'u cyhoeddiadau a grantiau a ddyfarnwyd.

Dylai'r ymgeiswyr hefyd anfon enwau dau ganolwr sy'n gyfarwydd â'u gwaith a'r maes ymchwil arfaethedig yn yr e-bost i gyd-fynd â'u cais.

Dylai'r sefydliadau sy'n eu cynnal roi dadansoddiad o gostau gan ddefnyddio'r tablau o fewn eu ffurflenni cais.