robotic arm

Beth yw nodau Arloesedd SMART?

Gallwn ni eich helpu i dyfu o syniad i lwyddiant masnachol. 

O wneuthurwr ceir amlwladol, i dîm bychan o adeiladwyr cychod yng ngorllewin Cymru, mae cannoedd o fusnesau amrywiol yng Nghymru eisoes wedi mwynhau twf a chynhyrchiant uwch yn sgil y cymorth, y cyllid a’r arbenigedd y mae Arloesedd SMART yn eu cynnig.  

Mae ein cymorth ar gyfer eich busnes yn brofiadol, yn bersonol ac yn lleol. Rydym yn pennu arbenigwr diwydiant penodedig a all weithio gyda chi trwy gydol eich prosiect, a darparu cymaint, neu gyn lleied, o gymorth i chi ar hyd y daith. 

Ar gyfer busnesau sy’n bodloni ein meini prawf cymhwysedd, bydd Arbenigwr Arloesi yn treulio bore neu brynhawn gyda chi i gael cipolwg ar eich cwmni, eich prosesau a’ch cynhyrchion. Yn ystod ei ymweliad, bydd yn llunio ac yn cytuno ar Gynllun Gweithredu Arloesi wedi’i deilwra ar gyfer eich busnes, eich gallu a’ch uchelgais.    

Ffoniwch ni: 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni yma.

Sut gall arloesedd smart helpu?


Arbenigedd
Rydym yn cyflwyno’n lleol, ond gallwn ganfod arbenigedd y tu hwnt i’n ffiniau. Mae gan Arloesedd SMART gysylltiadau â sefydliadau ymchwil ledled y DU, er mwyn helpu i wireddu eich syniad trwy ymchwil a datblygu, neu ddod o hyd i ffyrdd o wella effeithlonrwydd eich prosesau. Mae Arloesedd SMART yn darparu cymorth ymarferol a gall helpu eich busnes i gael cymorth ariannol tuag at gyfanswm costau’r prosiect, gyda’r gweddill yn cael ei ariannu trwy bartneriaid anacademaidd.

Cyllid
Gallwn eich helpu i gael cyllid o ffynonellau amrywiol, gan gynnwys trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i’ch helpu i gael cymorth allanol neu brynu cyfarpar i ymchwilio i’r syniad, ymchwilio i ba mor hyfyw yw’r syniad a gwireddu eich cynnyrch neu eich proses newydd. 

Cymorth i arloesi
Hefyd, mae Arloesedd SMART yn cynnig ymgynghoriaeth gweithgynhyrchu a dylunio o fframwaith cymeradwy o gynghorwyr sector preifat a all eich helpu i drawsnewid eich syniadau arloesol yn gynhyrchion, yn brosesau neu’n dechnolegau newydd.  
 

Os ydych chi’n meddwl bod syniad gennych chi, ond nid ydych yn siŵr a yw eich busnes yn barod amdano, gall un o’n Harbenigwyr Arloesi eich ffonio i siarad amdano.

Gallwch ddarganfod a ydych yn gymwys am gymorth rhaglen Arloesedd SMART a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd yma a gadewch i ni eich helpu i arloesi. 

“Byddwn yn argymell i unrhyw un sy’n ystyried gwneud cais am gymorth Arloesedd SMART gysylltu â’r tîm arloesi. Byddant yn dod atoch i drafod eich cynlluniau ac i weld sut gallant helpu – dyma’r ffordd orau i chi ddeall sut yn union gallant helpu eich busnes.”
Peter Webber, sef sefydlydd a chadeirydd Cell Path.

Gwnewch gais am Arloesedd SMART heddiw