Export

Allforio

Canfod heriau posibl, ystyried gwahanol senarios a pharatoi cynllun gweithredu, adolygu contractau cyfredol neu ymuno â marchnad newydd i ddarparu nwyddau/gwasanaethau dramor i gynyddu'r farchnad

Mae’r Llywodraeth wedi dangos na fydd y DU yn aelod cyflawn o undeb tollau’r UE ar ôl Brexit, er nad yw’n glir beth fydd y cytundeb yn union ar hyn o bryd. Byddai gadael yr undeb tollau yn debygol iawn o olygu y byddai angen datganiadau ar y ffiniau rhwng y DU a’r UE, a allai amharu ar gadwyni cyflenwi, arwain at oedi posibl ac ychwanegu baich weinyddol ychwanegol. Bydd costau cydymffurfio ychwanegol os bydd yn rhaid i gwmnïau ddilyn rheolau tarddiad a chynnwys datganiadau tollau.

Mae nifer fawr o gontractau sydd wedi’u negodi â chyflenwyr, gweithwyr lleol, asiantwyr a chwsmeriaid, wedi bod yn rheoli ein perthynas fasnachu bresennol â’r UE. Gallai unrhyw newid i’r trefniant masnachu, gan gynnwys newidiadau trwyddedu a rheoleiddio, gael effaith ganlyniadol ar y contractau sy’n sail iddynt. Gall cwmnïau ddechrau rheoli eu risgiau drwy adolygu eu contractau presennol a dechrau ystyried contractau’r dyfodol o ganlyniad i newidiadau cyfreithiol a ddaw o bosibl yn sgil Brexit.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Gallu Delio â’r System Tollau

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, oni roddir trefniadau gwahanol ar waith, bydd yn cael ei thrin fel Trydedd Gwlad o safbwynt tollau. Bydd yn rhaid cael datganiadau tollau ar gyfer mewnforio ac allforio. Gall hyn arwain at fwy o faich gweinyddol ar fusnesau. Mae’n bosibl y byddai’n rhaid i rai BBaChau ganfod eu ffordd yng nghyswllt rheolau a gweithdrefnau tollau am y tro cyntaf a hynny mewn maes a all fod yn gymhleth a dryslyd. Mae’n bwysig deall i ddechrau pa effaith y gall tollau ei chael ar eich busnes drwy adolygu symudiadau’r gadwyn gyflenwi i weld llif pa nwyddau y bydd hyn yn effeithio arno. Yna, bydd angen datblygu’r gallu i ddelio â’r system tollau gan reoli’r broses yn unol â hynny i sicrhau bod y busnes yn gallu rheoli’r gwaith hwn yn effeithiol.

Newidiadau mewn tariffau ar fasnach

Bydd newidiadau mewn tariff â gwledydd yr UE ar ôl Brexit yn dibynnu ar yr union gytundeb a fydd yn cael ei negodi yng nghyswllt allforio i wledydd yr UE. Dylai busnesau ystyried effaith sefyllfa lle nad oes cytundeb arbennig â’r UE, felly byddai tariffau rhwng yr UE a’r DU yn seiliedig ar y tariff MFN (Gwlad sy’n cael ei Ffafrio Fwyaf). Dechreuwch gynllunio nawr i nodi’r dosbarthiadau tariff MFN a’r codau HS (system ddosbarthu ryngwladol) ar gyfer eich cynnyrch er mwyn nodi unrhyw effaith bosibl ar eich sylfaen gostau.

Rheolau tarddiad ar gyfer masnach y DU-UE

Hyd yn oed os oes gan y DU gytundeb masnach dim tariff â’r UE, bydd yn rhaid i fusnesau brofi bod eu cynnyrch yn tarddu o’r DU er mwyn elwa o hyn. Fel rheol mae hyn yn golygu bod yn rhaid i 50-55% o’r cynnyrch fod yn lleol, neu fod deunyddiau neu gydrannau sy’n dod o du allan i’r DU yn cael eu prosesu neu eu gweithio’n ddigonol er mwyn gallu ystyried eu bod yn tarddu o’r DU. Nid yw union delerau’r rheolau hyn rhwng y DU a’r UE wedi’u negodi eto. Bydd angen i fusnesau adolygu eu prosesau gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi i benderfynu pa gamau all fod eu hangen er mwyn cadarnhau eu bod yn tarddu o’r DU. Gallai hyn gynnwys archwilio eich cyflenwyr, gan gynnwys edrych ar o ble maent yn cael eu deunyddiau. Yn yr un modd, fel cyflenwr, efallai y bydd yn rhaid i chi brofi i’ch cwsmeriaid yn y DU o ble rydych chi’n cael eich cynnwys.

Newidiadau trwyddedu a rheoleiddio

Gall newidiadau i drefniadau rheoleiddio’r UE olygu bod busnesau’n gweithio ar draws amryw o fframweithiau rheoleiddio a thrwyddedu. Mae ansicrwydd ynghylch a fydd rheoleiddwyr yn gallu rhoi trwyddedau ar gyfer marchnad yr UE neu a all cyrff sydd wedi’u hysbysu yn y DU gynnal archwiliadau asesu cydymffurfiaeth ar nwyddau sydd ar gyfer marchnad yr UE. Felly, bydd angen i fusnesau ystyried sut mae cydymffurfio â rheoleiddwyr ar wahân yn y dyfodol a beth yw’r goblygiadau o ran cost oherwydd y baich ychwanegol hwn. Dechreuwch drwy nodi gyda pha asiantaethau rheoleiddio rydych chi’n gweithio, pa gynnyrch a gwasanaethau sy’n dod o dan ofynion rheoliadol, a pha gamau y mae’n bosibl y bydd angen eu cymryd er mwyn cydymffurfio â rheoliadau ar wahân.

 

Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol sydd ar gael ar wefan GOV.UK yn cynnwys:

Datrysiadau masnach os nad oes cytundeb Brexit

Masnachu â'r UE os nad oes cytundeb Brexit

Pennu dosbarth i’ch nwyddau yn Nhariff Masnachu'r DU os nad oes cytundeb Brexit

Allforio nwyddau dan reolaeth os nad oes cytundeb Brexit

Penodi person a enwebir i’ch busnes os nad oes cytundeb Brexit

Masnachu o dan yr egwyddor cyd-gydnabyddiaeth os nad oes cytundeb Brexit

Nwyddau masnachu sy’n cael eu rheoleiddio o dan y ‘Dull Gweithredu Newydd’ os nad oes cytundeb Brexit

Diogelu data os nad oes cytundeb Brexit

Defnyddio nwyon wedi’u fflworeiddio a sylweddau sy’n teneuo’r osôn, a masnachu ynddynt, os nad oes cytundeb Brexit

Masnachu mewn rhagsylweddion cyffuriau os nad oes cytundeb Brexit

Cael esemptiad rhag hysbysiadau diogelwch morol os nad oes cytundeb Brexit

Cydnabod tystysgrifau cymhwysedd morwyr os nad oes cytundeb Brexit


Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.