Coronafeirws (COVID-19): Cyngor i Allforwyr

Mae’r argyfwng digynsail a byd-eang hwn gyda’r Coronafeirws wedi creu problemau anferthol i fusnesau o bob maint ac ym mhob sector, gan gynnwys wrth gwrs i’r rheini sy’n allforio.

Gan fod y sefyllfa’n newid o ddydd i ddydd, mae’n bwysig bod allforwyr yn cadw llygad barcud ar yr amrywiaeth o gyngor ac arweiniad sydd ar gael i’w helpu i wneud y penderfyniadau iawn dros y cyfnod.  Mae’n bwysig iawn eich bod yn cyfathrebu â’ch gweithwyr a’ch partneriaid busnes (cyflenwyr, logisteg, dosbarthwyr, banciau, adwerthwyr, platfformau e-fasnachu ac ati) am yr effeithiau posibl ar eich busnes. 

Felly rydym wedi rhestru isod amrywiaeth o leoedd sy’n cynnig gwybodaeth a help i allforwyr yn ogystal â chyngor ac arweiniad mwy cyffredinol.

Gwybodaeth i Allforwyr:

Teithio Dramor

Cyngor y Swyddfa Dramor yw na ddylai neb deithio dramor oni bai ei fod yn angenrheidiol.  Am y cyngor diweddaraf am deithio dramor, ewch i https://www.gov.uk/foreign-travel-advice

Yr Adran Fasnach Ryngwladol (DIT)

Bydd gan y DIT yr wybodaeth ddiweddaraf am dollau, marchnadoedd a’r effeithiau ar gadwyni cyflenwi. Am ragor o wybodaeth, ewch i:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-guidance-for-uk-businesses/coronavirus-covid-19-guidance-for-uk-businesses-trading-internationally

Cyllid Allforio’r DU (UKEF)

Mae UKEF yn gweithio gyda banciau a broceriaid yswiriant i helpu cwmnïau o bob maint i gadw at gontractau allforio ac i sicrhau eu bod yn cael eu talu.  Mae’n rhoi gwarantau, benthyciadau ac yswiriant ar ran y llywodraeth all amddiffyn allforwyr sy’n cael eu talu’n hwyr neu sy’n wynebu cyfyngiadau ar gludo nwyddau. Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.gov.uk/government/organisations/uk-export-finance

Dogfennau Allforio

Am yr wybodaeth ddiweddaraf am ddogfennau allforio, ewch i’ch Siambr Fasnach

https://southwaleschamber.co.uk/what-we-do/international/

https://wcnwchamber.org.uk/exporting/

Trwyddedau Allforio

Mae’r Uned Cyd-Reoli Allforion (ECJU) yn cymryd camau i sicrhau bod y broses ymgeisio am drwyddedau allforio’n gweithio mor esmwyth â phosibl.  I gael rhagor o wybodaeth:

https://www.gov.uk/government/publications/notice-to-exporters-202008-coronavirus-covid-19-export-licence-handling

Hyb Allforio Llywodraeth Cymru Hub

Gwasanaeth ar-lein yw Hyb Allforio Llywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth fyw gan gynnwys adroddiadau am farchnadoedd, tollau, trethi, dogfennau cydymffurfio a’r llif allforio-mewnforio.  I logio ymlaen i’w ddefnyddio, ewch i

https://export.businesswales.gov.wales/en/welcome

Ymweliadau Masnach Llywodraeth Cmru

Mae’r pryderon am y coronafeirws yn golygu bod llawer o deithiau a ffeiriau masnach Llywodraeth Cymru wedi gorfod cael eu gohirio neu canslo.  I weld y diweddaraf, ewch i Barth Allforio Busnes Cymru ar y ddolen isod.

https://businesswales.gov.wales/export/cy/digwyddiadau-allforio/digwyddiadau-tramor/rhestr

Gwybodaeth Gyffredinol i Fusnesau:
 

I gael cyngor cyffredinol, gan gynnwys manylion yr help y gall Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei gynnig i chi, ewch i:

https://businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws

https://businesswales.gov.wales/cy/cysylltwch-a-ni

 

Ymadael â'r Undeb Ewropeaidd

Nid yw'r DU bellach yn aelod o'r UE, ac rydym mewn cyfnod gweithredu sy'n para tan 31 Rhagfyr 2020.  Yn ystod y cyfnod hwn, ni fydd unrhyw newidiadau i'r telerau masnachu gyda'r UE na gweddill y byd, oni bai bod y rheolau'n newid ar gyfer yr UE gyfan.

O 1 Ionawr 2021, fe fydd y ffordd yr ydych yn masnachu gyda'r UE yn newid, ac mae angen i chi fod yn barod i gydymffurfio â threfniadau tollau newydd. 

 

I ddechrau ar eich taith allforio, ffoniwch 03000 6 03000 neu cysylltwch â ni

Beth bynnag rydych yn ei gynnig – gwasanaethau, trwyddedau neu gynnyrch – fe allai allforio weddnewid bron pob elfen o’ch busnes. Heblaw am fanteision amlwg gwerthu rhagor a gwneud mwy o elw, mae allforwyr llwyddiannus yn dweud bod masnachu’n rhyngwladol yn rhoi manteision eraill iddynt dros eu cystadleuwyr:

  • mae busnesau yn tueddu i ddod yn fwy hyblyg wrth ymateb i farchnadoedd heriol
  • mae addasu gwasanaethau neu gynnyrch er mwyn cyflenwi marchnadoedd newydd yn annog creadigrwydd ac arloesedd
  • gallwch wneud arbedion drwy gyfeintiau mwy a chostau is