Dechrau a Chynllunio Busnes

Fe all dechrau busnes fod yn gyffrous a gwerth chweil, ond gall hefyd fod yn her ac yn llawn risg. Cyfran isel o fusnesau newydd sy’n goroesi - amcangyfrifir bod hyd at draean o fusnesau yn methu yn ystod eu blwyddyn gyntaf. Fodd bynnag, y newyddion calonogol yw bod nifer fawr o fusnesau newydd yn goroesi a bod y rheiny sy’n ceisio cymorth yn fwy tebyg o lwyddo.

Dewch o hyd i syniad busnes

Os ydych yn ystyried dechrau busnes newydd mae gennym gannoedd o ffeithlenni am ddim i’ch helpu chi i ddewis y math cywir o fusnes.

Yn ein taflenni am ddim mae llawer o wybodaeth i’ch helpu i gychwyn eich busnes, yn cynnwys:

  • y farchnad bosibl ar gyfer eich cynnyrch neu’ch gwasanaeth
  • y costau cychwynnol
  • yr offer y gall fod ei angen arnoch
  • y deddfau a’r rheoliadau y mae’n rhaid i chi eu dilyn
  • syniadau am ble i hyrwyddo’ch busnes

Bwriwch olwg ar ein dewis o ffeithlenni sy’n amrywio o Aciwbigydd i Wneuthurwr Wigiau.

Gallwch ofyn am 3 ffeithlen o gyfeiriad e-bost unigol.

Beth am gysylltu â’n llinell gymorth ar 03000 6 03000 neu ddefnyddio sgwrsio’n fyw i gael mwy o daflenni.

Bob mis byddwn yn tynnu sylw at wahanol fath o fusnes. Edrychwch ar y busnes dan sylw mis yma.

Noder – caiff y gwasanaeth hwn ei ddarparu gan gorff allanol ac nid yw Llywodraeth Cymru’n derbyn cyfrifoldeb am y cynnwys

 

Taflenni Dechrau Busnes