1. Crynodeb

Mae gwybod pwy sy'n debygol o brynu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth yn hollbwysig i'ch busnes. Mae'r adran hwn yn esbonio sut mae adnabod eich darpar gwsmeriaid.

2. Pwy fydd yn prynu gennych chi?

Mae gwybod pwy sy'n debygol o brynu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth yn hollbwysig i'ch busnes. Dydych chi ddim eisiau gwastraffu amser nac arian yn canolbwyntio ar y bobl anghywir. Yn hytrach, penderfynwch pwy yw'r bobl sydd fwyaf tebygol o brynu gennych chi a'u targedu.

Byddwch chi am gael gwybod faint o alw sy'n debygol o fod am eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth. Oes 'na ddigon o ddarpar gwsmeriaid i wneud y farchnad yn ddeniadol ichi?

Dyma ambell gwestiwn pwysig arall:

 • faint mae cwsmeriaid yn debygol o'i brynu?
 • pa mor aml y byddan nhw'n prynu?
 • faint maen nhw'n barod i'w dalu am eich cynnyrch neu'ch gwasanaeth?

3. Beth yw eu cymhellion dros brynu?

Yn ogystal â chreu proffil neu ddarlun o'ch cwsmeriaid targed, mae'n bwysig ichi ddeall eu cymhellion dros brynu. Beth sy'n eu cymell nhw i brynu cynhyrchion a gwasanaethau fel eich rhai chi?

Drwy ddeall eu rheswm dros brynu rhywbeth, gallwch deilwra eich marchnata i flaenoriaethu a phwysleisio'r elfennau hyn.

Dyma ambell ffactor a allai ddylanwadu ar y penderfyniad i brynu:

Ansawdd Hyd y warant
Cyflymder (y gwasanaeth neu'r cludo) Dewis
Pris Hwylustod
Dull talu / telerau talu Cymorth i gwsmeriaid

 

Yn ogystal â'r rhain, fe all fod ffactorau 'cudd' er enghraifft:

 • teimlo neu edrych yn dda
 • oherwydd y bri neu'r statws
 • ychydig o foethusrwydd
 • cynnig gwarchodaeth neu liniaru risg
 • oherwydd mai dyma'r peth diweddaraf neu'r mwyaf cyfoes
 • oherwydd ei fod yn gyson â'u gwerthoedd neu â'u credoau
 • er mwyn creu argraff ar rywun (cymydog, ffrind, bos)
 • bod yn rhan o grŵp neu gael eich gweld felly

Yn eich ymchwil, byddwch chi am ddatgelu'r holl bethau a fydd yn dylanwadu ar benderfyniad rhywun i brynu. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws cyfeirio'ch marchnata a sefyll ar wahân i'r rhai sy'n cystadlu yn eich erbyn.

Defnyddiwch y templed hwn (MS Word 13kb) i greu proffil o'ch cwsmer. 

Deall pwysigrwydd y Gymraeg i'ch cwsmeriaid a gweld camau ymarferol ar sut i'w ddefnyddio yn eich busnes gyda'r cwrs BOSS hwn.

Dylai'r cwrs BOSS hwn ar adnabod eich cwsmeriaid fod yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau gwybod mwy am ddeall anghenion eich cwsmeriaid.

(Cyrsiau digidol BOSS sydd wedi cael eu creu gan Busnes Cymru i’ch helpu sefydlu a rhedeg busnes. Mewngofnodi/Cofrestru yn ofynnol).