Ymchwil i'r farchnad

Beth yw ymchwil marchnad?

Mae'n hawdd meddwl bod gennych chi syniad ardderchog am fusnes, ond, er mwyn i'ch busnes lwyddo, bydd angen ichi gael cadarnhad eich bod chi'n iawn. Ffordd gost-effeithiol o wneud hynny yw ymchwil marchnad. Mae'r adran hwn yn eich tywys chi drwy'r broses ymchwil marchnad i'ch helpu i wneud gwell penderfyniadau

Deall eich marchnad

Nid ynys yw busnes. Mae'n hollbwysig gwybod beth sy'n digwydd yn y byd o'ch cwmpas a gweld sut y gallai hynny effeithio ar eich busnes. Mae'r adran hwn yn edrych ar yr hyn y mae angen ichi ei wybod ac mae'n cynnig fframwaith ar gyfer cael gafael ar y wybodaeth yn gyflym ac yn rhwydd.

Pwy yw’r gystadleuaeth

Mae gan bawb bobl sy’n cystadlu yn eu herbyn ac mae'n bwysig gwybod pwy ydyn nhw a beth maen nhw'n ei gynnig. Mae'r adran hwn yn help ichi weld pwy sy'n cystadlu yn eich erbyn chi er mwyn ichi benderfynu a allwch chi dderbyn yr her o gystadlu â nhw.

Adnabod eich cwsmeriaid

Mae gwybod pwy sy'n debygol o brynu'ch cynnyrch neu'ch gwasanaeth yn hollbwysig i'ch busnes. Mae'r adran hwn yn esbonio sut mae adnabod eich darpar gwsmeriaid.

Mathau o ymchwil marchnad

Yn y bôn, casglu gwybodaeth ydy ymchwil marchnad, i'ch helpu i wneud gwell penderfyniadau. Mae'r adran hwn yn esbonio'r gwahanol ffyrdd o gasglu'r wybodaeth honno ac yn help ichi weld pa ddull i'w ddefnyddio a pha bryd.

Cynllunio a defnyddio'ch ymchwil marchnad

Wrth wneud ymchwil marchnad, byddwch chi'n casglu gwybodaeth er mwyn i chi fod yn fwy gwybodus ac er mwyn ichi allu gwneud gwell penderfyniadau am eich busnes. Mae cynllunio'n rhan bwysig o'r broses, ac mae defnyddio'r wybodaeth y byddwch chi'n ei chasglu mewn gwirionedd yr un mor bwysig. Mae'r adran hwn yn rhestru'r prif gamau yn y broses ymchwil marchnad ac yn rhoi templed ichi i'ch helpu i gynllunio'ch ymchwil marchnad.