Canllawiau Pellach

Prynu busnes sy'n bodoli eisoes

Os ydych yn ystyried rhedeg eich busnes eich hun, gallai prynu cwmni sydd eisoes wedi'i sefydlu fod yn gynt ac yn haws na dechrau o'r dechrau.

Prynu masnachfraint

Mae ymgymryd â masnachfraint yn opsiwn sy'n werth ei ystyried i unrhyw un sy'n awyddus i redeg busnes ond nad oes ganddo syniad penodol ar gyfer busnes neu y mae'n well ganddo'r sicrwydd sy'n gysylltiedig â chysyniad sefydledig

Canfod gwybodaeth am fusnes yr ydych yn ystyried ei brynu

Mae rhai pethau pwysig i'w hystyried cyn cyflwyno cynnig. Efallai na fyddwch ond yn gallu gweld memorandwm gwerthu'r busnes i ddechrau.

Dechrau busnes o gartref

Os ydych yn meddwl am ddechrau eich busnes eich hun, dylech ystyried y posibilrwydd o weithio o gartref.

Defnyddio’ch cartref fel gweithle

Os ydych chi’n bwriadu sefydlu a rhedeg busnes ‘gweithio gartref’, rhaid ichi ystyried nifer o bwyntiau cyn cychwyn

Dewis yr enw cywir ar gyfer eich busnes

Mae dewis enw i'ch busnes yn broses greadigol a phleserus. Mae hefyd yn broses y mae'n rhaid i chi ei gwneud yn gywir. Gall cwsmeriaid ddod i sawl casgliad ar sail enw eich busnes ac mae argraffiadau cyntaf yn bwysig.

Canllaw Cychwyn busnes rhan amser

Mae cychwyn busnes, er bod hynny’n eithriadol o gyffrous, yn gam mawr i’w gymryd. Weithiau, cyn i chi fentro a chychwyn busnes amser llawn, efallai y byddai’n well ac yn haws ystyried gwneud hynny’n rhan amser, fel ffordd o wneud yn siŵr y bydd y syniad busnes yn gweithio.

Yswirio eich busnes a'ch asedau - yswiriant cyffredinol

Gall yswiriant ddiogelu eich busnes rhag colli asedau ffisegol, neu ddifrod iddynt. Mae cost yswiriant yn dibynnu ar asesiad yr yswiriwr o'r tebygolrwydd o ddifrod a maint unrhyw daliad y bydd rhaid iddo ei wneud yn sgil hawliad.

Defnyddio contractau allanol

Byddwch yn gosod gwaith ar gontract allanol pan fyddwch yn rhoi swyddogaeth fusnes - tasg, rôl neu broses benodol - ar gontract i drydydd parti i'w chyflawni dros gyfnod sylweddol o amser. Bydd y sefydliad trydydd parti yn rheoli'r swyddogaeth ac yn dod yn gyfrifol am ei llwyddiant.

Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol

Mae’r canllawiau hyn yn darparu cyflwyniad i’r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Ar 25 Mai 2018, bydd y DU yn gweld y newid mwyaf erioed yn ei chyfreithiau Diogelu Data, drwy weithredu Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE, a fydd yn disodli’r ddeddf bresennol, sef Deddf Diogelu Data 1998.