Finance

Cyllid

Er y gallai busnesau wynebu heriau ariannol, mae’n bwysig ystyried opsiynau eraill a meithrin cadernid yn y busnes, gyda rheolaeth ariannol effeithlon ac effeithiol i gyflawni amcanion busnes

Mae Brexit wedi llwyddo i dynnu sylw at ystyriaethau cyllid pwysig i fusnesau ym Mhrydain. Er mwyn ymdopi â’r cyfnod hwn o anwadalwch, bydd angen i fusnesau bach a chanolig sicrhau eu bod yn ariannol gadarn drwy reoli cyllidebau aml-gyfred, llifoedd arian a rhagamcanu, rheoli arian cyfred, optimeiddio eu strwythur cyfalaf a sicrhau bod y mathau priodol o gyllid yn cael eu defnyddio.

Bydd angen i sefydliadau fynd ati’n rhagweithiol i reoli eu swyddogaeth gyllid a gweithredu mewn modd strategol a masnachol, sy’n canolbwyntio ar y dyfodol, yn hytrach na chydymffurfio a defnyddio adroddiadau ôl-weithredol. Mae cynllunio ar gyfer Brexit yn gyfle i gwmnïau strwythuro ac integreiddio eu swyddogaeth gyllid yn well, er mwyn chwarae mwy o ran yn y gwaith o redeg y fenter.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Amrywiadau o ran y bunt

Mae’r ansicrwydd gwleidyddol ynghylch Brexit wedi gwaethygu’r symudiadau diweddar yn y gyfradd gyfnewid rhwng yr Ewro a’r bunt, gan effeithio’n uniongyrchol ar linell waelod rhai busnesau. Mae gwerth is y bunt wedi effeithio’n uniongyrchol ar elw mewnforwyr, tra bydd allforwyr o bosibl yn elwa am eu bod yn opsiwn mwy deniadol i brynwyr tramor. Nid cyfraddau cyfnewid yr Ewro yn unig fydd yn effeithio ar fusnesau, dylid hefyd ystyried, er enghraifft, y cynnydd yn y gwasanaethau digidol a gaiff eu bilio yn aml mewn doleri UDA. Gallwch achub y blaen o ran anawsterau’n ymwneud â gwerth y bunt drwy bennu beth yw eich cyfradd gyfnewid ar gyfer mantoli’ch cyfrifon ac ystyried technegau modelu costau i roi rhywfaint o sicrwydd i chi. Dylech ystyried opsiynau eraill i ganfod mewnbynnau gan gyflenwyr newydd neu fewnforio drwy wledydd eraill nad ydynt yn rhan o’r UE sydd â chyfraddau mwy ffafriol, er mwyn lliniaru'r risgiau.

Newidiadau TAW

Mae posibilrwydd y gallai’r DU adael ardal TAW yr UE ar ôl Brexit, a fyddai’n golygu talu TAW mewnforio wrth y ffin am nwyddau wedi’u mewnforio o’r UE. Bydd angen ystyried y costau ychwanegol hyn wrth gynllunio’n ariannol yn ogystal â ffyrdd o liniaru’r goblygiadau posibl i lif arian. Mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau sy’n masnachu mewn gwasanaethau gofrestru ar gyfer TAW neu benodi asiant ariannol ym mhob un o aelod wladwriaethau’r UE lle maent yn cyflenwi cwsmeriaid.

Effaith ar lif arian a rhagolygon

Gydag amrywiadau mewn cyfraddau llog, y bunt yn gwanhau yn sgil ansicrwydd Brexit a newidiadau posibl i gostau sefydlog a natur anwadal costau, mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau adolygu eu llif arian a’u rhagolygon er mwyn lliniaru'r effaith ar elw’r busnes. Yn ogystal â hyn, bydd meysydd allweddol o gyllid yr UE yn debygol o gael eu tynnu’n ôl, ac mae dyfodol y cynlluniau cyllido a gaiff eu llywio gan y DU yn ansicr ar hyn o bryd. Bydd rhagolygon llif arian effeithiol yn hanfodol i sicrhau bod cronfeydd yn cael eu rheoli’n weithredol a byddant yn bwysig iawn i nodi amlygiadau i arian cyfred net. Bydd rhagfynegi gwargedion misol neu arian cyfred tramor yn helpu i liniaru effaith amrywiadau yn y gyfradd gyfnewid ar elw busnesau.

Prisio gyda chwsmeriaid a chyflenwyr allweddol

O ganlyniad i’r newidiadau posibl i gostau sefydlog a natur anwadal costau, mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau adolygu eu prisiau er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn gystadleuol. Dylent gynnal ymchwil i ddeall gogwydd y farchnad a segmentau cwsmeriaid er mwyn sicrhau bod prisiau yn aros yn gystadleuol i gwsmeriaid a/neu gyflenwyr allweddol. Dylid hefyd gynnal perthnasau cryf â chwsmeriaid a chyflenwyr drwy gyfathrebu agored a cheisio cydweithio i nodi ffyrdd o liniaru effeithiau. At hyn, mae angen dod o hyd i ffyrdd newydd ac amgen o ddarparu gwerth ychwanegol i wrthbwyso prisiau cynyddol.

 

PETHAU I’W GWNEUD: Paratoi ar gyfer Dim Cytundeb    

Cyffredinol  

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio

  • Gwyliwch gweminar awr o hyd CThEM am 5 maes allweddol rhaid i fusnesau’r DU fod yn ymwybodol ohono i ddal i fasnachu nwyddau pan fydd y DU yn gadael yr UE
  • Darllenwch gyhoeddiadau Llywodraeth y DU ar Fasnachu gyda’r UE
  • Os ydych yn fewnforiwr neu'n allforiwr, rhaid bod gennych rif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) i barhau i fasnachu â'r UE. Os nad oes gennych chi'ch un chi eisoes, gallwch gael rhif EORI ar GOV.UK. Dim ond y cam cyntaf i barhau i fewnforio neu allforio yw cael rhif EORI. Dilynwch y prosesau mewnforio ac allforio hyn i fasnachu gyda gwledydd yr UE a thu allan i'r UE   

Os ydych chi’n trosglwyddo data personol

Os ydych chi’n darparu gwasanaethau neu’n gweithredu yn yr UE

Os ydych chi’n cyflogi dinasyddion o’r UE 

Os ydych chi’n gwerthu nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu

Os ydych chi’n ymwneud ag eiddo deallusol neu hawlfraint

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio rhestr lawn o wybodaeth ymadael â’r UE i fusnesau ac mae’r rhestr honno ar gael yma.

 


Digwyddiadau cyllid

16 Ion 2020 Aberystwyth
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
17 Ion 2020 Newtown
Cyflwyniad i Wordpress
Mae'r cwrs hwn wedi’i anelu at ddechreuwyr llwyr...
21 Ion 2020 Tongwynlais
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM
Gallai defnyddio system CRM gynyddu eich gwerthiant...
21 Ion 2020 Bridgend
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
21 Ion 2020 Merthyr
Cyflwyniad i Fusnes a Rhwydweithio
Ymunwch â ni ar gyfer y sesiwn gyffrous agoriadol...
23 Ion 2020 Llandudno Junction
Llesiant yn y Gweithle
Mae cymryd ymagwedd agored at lesiant yn y gwaith...
23 Ion 2020 Swansea
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Offer Ar-lein I Dyfu'ch Busnes
Mae 62% o fusnesau bach yn defnyddio technoleg ddigidol...

Gweler yr holl ddigwyddiadau

Canfyddwr Cyllid
Canfyddwr Cyllid

Chwilio am opsiynau cyllid sy’n berthnasol i’ch busnes drwy ddefnyddio Canfyddwr Cyllid Busnes Cymru

Banc
Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru. Dysgwch fwy am yr hyn sydd ganddo i'w gynnig.

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein Busnes Cymru
Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein Busnes Cymru

Mae BOSS (Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein) yn borth dysgu ar-lein dwyieithog rhad ac am ddim, ac mae ar gael bob awr o’r dydd a’r nos pryd bynnag rydych chi eisiau. Archwiliwch gyrsiau ar gyllid yma.