Finance

Cyllid

Er y gallai busnesau wynebu heriau ariannol, mae’n bwysig ystyried opsiynau eraill a meithrin cadernid yn y busnes, gyda rheolaeth ariannol effeithlon ac effeithiol i gyflawni amcanion busnes

Mae Brexit wedi llwyddo i dynnu sylw at ystyriaethau cyllid pwysig i fusnesau ym Mhrydain. Er mwyn ymdopi â’r cyfnod hwn o anwadalwch, bydd angen i fusnesau bach a chanolig sicrhau eu bod yn ariannol gadarn drwy reoli cyllidebau aml-gyfred, llifoedd arian a rhagamcanu, rheoli arian cyfred, optimeiddio eu strwythur cyfalaf a sicrhau bod y mathau priodol o gyllid yn cael eu defnyddio.

Bydd angen i sefydliadau fynd ati’n rhagweithiol i reoli eu swyddogaeth gyllid a gweithredu mewn modd strategol a masnachol, sy’n canolbwyntio ar y dyfodol, yn hytrach na chydymffurfio a defnyddio adroddiadau ôl-weithredol. Mae cynllunio ar gyfer Brexit yn gyfle i gwmnïau strwythuro ac integreiddio eu swyddogaeth gyllid yn well, er mwyn chwarae mwy o ran yn y gwaith o redeg y fenter.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Amrywiadau o ran y bunt

Mae’r ansicrwydd gwleidyddol ynghylch Brexit wedi gwaethygu’r symudiadau diweddar yn y gyfradd gyfnewid rhwng yr Ewro a’r bunt, gan effeithio’n uniongyrchol ar linell waelod rhai busnesau. Mae gwerth is y bunt wedi effeithio’n uniongyrchol ar elw mewnforwyr, tra bydd allforwyr o bosibl yn elwa am eu bod yn opsiwn mwy deniadol i brynwyr tramor. Nid cyfraddau cyfnewid yr Ewro yn unig fydd yn effeithio ar fusnesau, dylid hefyd ystyried, er enghraifft, y cynnydd yn y gwasanaethau digidol a gaiff eu bilio yn aml mewn doleri UDA. Gallwch achub y blaen o ran anawsterau’n ymwneud â gwerth y bunt drwy bennu beth yw eich cyfradd gyfnewid ar gyfer mantoli’ch cyfrifon ac ystyried technegau modelu costau i roi rhywfaint o sicrwydd i chi. Dylech ystyried opsiynau eraill i ganfod mewnbynnau gan gyflenwyr newydd neu fewnforio drwy wledydd eraill nad ydynt yn rhan o’r UE sydd â chyfraddau mwy ffafriol, er mwyn lliniaru'r risgiau.

Newidiadau TAW

Mae posibilrwydd y gallai’r DU adael ardal TAW yr UE ar ôl Brexit, a fyddai’n golygu talu TAW mewnforio wrth y ffin am nwyddau wedi’u mewnforio o’r UE. Bydd angen ystyried y costau ychwanegol hyn wrth gynllunio’n ariannol yn ogystal â ffyrdd o liniaru’r goblygiadau posibl i lif arian. Mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau sy’n masnachu mewn gwasanaethau gofrestru ar gyfer TAW neu benodi asiant ariannol ym mhob un o aelod wladwriaethau’r UE lle maent yn cyflenwi cwsmeriaid.

Effaith ar lif arian a rhagolygon

Gydag amrywiadau mewn cyfraddau llog, y bunt yn gwanhau yn sgil ansicrwydd Brexit a newidiadau posibl i gostau sefydlog a natur anwadal costau, mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau adolygu eu llif arian a’u rhagolygon er mwyn lliniaru'r effaith ar elw’r busnes. Yn ogystal â hyn, bydd meysydd allweddol o gyllid yr UE yn debygol o gael eu tynnu’n ôl, ac mae dyfodol y cynlluniau cyllido a gaiff eu llywio gan y DU yn ansicr ar hyn o bryd. Bydd rhagolygon llif arian effeithiol yn hanfodol i sicrhau bod cronfeydd yn cael eu rheoli’n weithredol a byddant yn bwysig iawn i nodi amlygiadau i arian cyfred net. Bydd rhagfynegi gwargedion misol neu arian cyfred tramor yn helpu i liniaru effaith amrywiadau yn y gyfradd gyfnewid ar elw busnesau.

Prisio gyda chwsmeriaid a chyflenwyr allweddol

O ganlyniad i’r newidiadau posibl i gostau sefydlog a natur anwadal costau, mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau adolygu eu prisiau er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn gystadleuol. Dylent gynnal ymchwil i ddeall gogwydd y farchnad a segmentau cwsmeriaid er mwyn sicrhau bod prisiau yn aros yn gystadleuol i gwsmeriaid a/neu gyflenwyr allweddol. Dylid hefyd gynnal perthnasau cryf â chwsmeriaid a chyflenwyr drwy gyfathrebu agored a cheisio cydweithio i nodi ffyrdd o liniaru effeithiau. At hyn, mae angen dod o hyd i ffyrdd newydd ac amgen o ddarparu gwerth ychwanegol i wrthbwyso prisiau cynyddol.


Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol, ac maent ar gael ar wefan GOV.UK GOV.UK gan gynnwys: 


Digwyddiadau cyllid

6 Meh 2019 Llandrindod Wells
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
6 Meh 2019 Wrexham
Gweithdy brandio a marchnata
Byddwn yn edrych hefyd ar fyd ffisegol brandio a marchnata,...
6 Meh 2019 Aberystwyth
Managing Your Finances
How to conduct financial planning, financial control...
11 Meh 2019 Newcastle Emlyn
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
11 Meh 2019 Carmarthen
Cyflwyniad i Dreth a Cadw Llyfrau
Bydd y gweithdy hwn o ddefrydd i fasnachwyr unigol...
12 Meh 2019 Cardiff
ColegauCymru
Datganoli a Darparu Gwerth Cynhoeddus Mewn Addysg
12 Meh 2019 Port Talbot
Rheoli eich cyllid & treth
Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi...

Gweler yr holl ddigwyddiadau

Canfyddwr Cyllid
Canfyddwr Cyllid

Chwilio am opsiynau cyllid sy’n berthnasol i’ch busnes drwy ddefnyddio Canfyddwr Cyllid Busnes Cymru

Banc
Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru. Dysgwch fwy am yr hyn sydd ganddo i'w gynnig.

Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein Busnes Cymru
Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein Busnes Cymru

Mae BOSS (Gwasanaeth Cymorth Busnes Ar-lein) yn borth dysgu ar-lein dwyieithog rhad ac am ddim, ac mae ar gael bob awr o’r dydd a’r nos pryd bynnag rydych chi eisiau. Archwiliwch gyrsiau ar gyllid yma.