Finance

Cyllid

Er y gallai busnesau wynebu heriau ariannol, mae’n bwysig ystyried opsiynau eraill a meithrin cadernid yn y busnes, gyda rheolaeth ariannol effeithlon ac effeithiol i gyflawni amcanion busnes

Mae Brexit wedi llwyddo i dynnu sylw at ystyriaethau cyllid pwysig i fusnesau ym Mhrydain. Er mwyn ymdopi â’r cyfnod hwn o anwadalwch, bydd angen i fusnesau bach a chanolig sicrhau eu bod yn ariannol gadarn drwy reoli cyllidebau aml-gyfred, llifoedd arian a rhagamcanu, rheoli arian cyfred, optimeiddio eu strwythur cyfalaf a sicrhau bod y mathau priodol o gyllid yn cael eu defnyddio.

Bydd angen i sefydliadau fynd ati’n rhagweithiol i reoli eu swyddogaeth gyllid a gweithredu mewn modd strategol a masnachol, sy’n canolbwyntio ar y dyfodol, yn hytrach na chydymffurfio a defnyddio adroddiadau ôl-weithredol. Mae cynllunio ar gyfer Brexit yn gyfle i gwmnïau strwythuro ac integreiddio eu swyddogaeth gyllid yn well, er mwyn chwarae mwy o ran yn y gwaith o redeg y fenter.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Amrywiadau o ran y bunt

Mae’r ansicrwydd gwleidyddol ynghylch Brexit wedi gwaethygu’r symudiadau diweddar yn y gyfradd gyfnewid rhwng yr Ewro a’r bunt, gan effeithio’n uniongyrchol ar linell waelod rhai busnesau. Mae gwerth is y bunt wedi effeithio’n uniongyrchol ar elw mewnforwyr, tra bydd allforwyr o bosibl yn elwa am eu bod yn opsiwn mwy deniadol i brynwyr tramor. Nid cyfraddau cyfnewid yr Ewro yn unig fydd yn effeithio ar fusnesau, dylid hefyd ystyried, er enghraifft, y cynnydd yn y gwasanaethau digidol a gaiff eu bilio yn aml mewn doleri UDA. Gallwch achub y blaen o ran anawsterau’n ymwneud â gwerth y bunt drwy bennu beth yw eich cyfradd gyfnewid ar gyfer mantoli’ch cyfrifon ac ystyried technegau modelu costau i roi rhywfaint o sicrwydd i chi. Dylech ystyried opsiynau eraill i ganfod mewnbynnau gan gyflenwyr newydd neu fewnforio drwy wledydd eraill nad ydynt yn rhan o’r UE sydd â chyfraddau mwy ffafriol, er mwyn lliniaru'r risgiau.

Newidiadau TAW

Mae posibilrwydd y gallai’r DU adael ardal TAW yr UE ar ôl Brexit, a fyddai’n golygu talu TAW mewnforio wrth y ffin am nwyddau wedi’u mewnforio o’r UE. Bydd angen ystyried y costau ychwanegol hyn wrth gynllunio’n ariannol yn ogystal â ffyrdd o liniaru’r goblygiadau posibl i lif arian. Mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau sy’n masnachu mewn gwasanaethau gofrestru ar gyfer TAW neu benodi asiant ariannol ym mhob un o aelod wladwriaethau’r UE lle maent yn cyflenwi cwsmeriaid.

Effaith ar lif arian a rhagolygon

Gydag amrywiadau mewn cyfraddau llog, y bunt yn gwanhau yn sgil ansicrwydd Brexit a newidiadau posibl i gostau sefydlog a natur anwadal costau, mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau adolygu eu llif arian a’u rhagolygon er mwyn lliniaru'r effaith ar elw’r busnes. Yn ogystal â hyn, bydd meysydd allweddol o gyllid yr UE yn debygol o gael eu tynnu’n ôl, ac mae dyfodol y cynlluniau cyllido a gaiff eu llywio gan y DU yn ansicr ar hyn o bryd. Bydd rhagolygon llif arian effeithiol yn hanfodol i sicrhau bod cronfeydd yn cael eu rheoli’n weithredol a byddant yn bwysig iawn i nodi amlygiadau i arian cyfred net. Bydd rhagfynegi gwargedion misol neu arian cyfred tramor yn helpu i liniaru effaith amrywiadau yn y gyfradd gyfnewid ar elw busnesau.

Prisio gyda chwsmeriaid a chyflenwyr allweddol

O ganlyniad i’r newidiadau posibl i gostau sefydlog a natur anwadal costau, mae’n bosibl y bydd angen i fusnesau adolygu eu prisiau er mwyn sicrhau eu bod yn aros yn gystadleuol. Dylent gynnal ymchwil i ddeall gogwydd y farchnad a segmentau cwsmeriaid er mwyn sicrhau bod prisiau yn aros yn gystadleuol i gwsmeriaid a/neu gyflenwyr allweddol. Dylid hefyd gynnal perthnasau cryf â chwsmeriaid a chyflenwyr drwy gyfathrebu agored a cheisio cydweithio i nodi ffyrdd o liniaru effeithiau. At hyn, mae angen dod o hyd i ffyrdd newydd ac amgen o ddarparu gwerth ychwanegol i wrthbwyso prisiau cynyddol.


Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol, ac maent ar gael ar wefan GOV.UK GOV.UK gan gynnwys: 


Digwyddiadau cyllid

24 Ebr 2019 Llangefni
Gweithdy brandio a marchnata
Byddwn yn edrych hefyd ar fyd ffisegol brandio a marchnata,...
25 Ebr 2019 Llandudno Junction / Cyffordd Llandudno
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 yn ehangu eich busnes
Mae’n amser i chi gael eich pen yn y Cwmwl!...
25 Ebr 2019 Ammanford
Cyflwyniad i Dreth a Cadw Llyfrau
Bydd y gweithdy hwn o ddefrydd i fasnachwyr unigol...
25 Ebr 2019 Cardiff / Caerdydd
Rheoli eich cyllid & treth
Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi...
25 Ebr 2019 Llangefni
Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau
Mae'r gweithdy yn cynnwys pwysigrwydd cadw llyfrau,...
25 Ebr 2019 Hay-on-Wye
Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau
Bydd angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â...
25 Ebr 2019 Hay-on-Wye
Gwneud Treth yn Ddigidol - Opsiynau
Bydd angen i bob busnes fferm a choedwigaeth sydd â...

Gweler yr holl ddigwyddiadau