Sales & Marketing

Gwerthu a Marchnata

Wrth ganfod risgiau a heriau posibl, paratowch gynllun gweithredu i fod yn gystadleuol ac i ddiwallu anghenion y farchnad drwy frand cryf a strategaeth farchnata.

Mae marchnata yn allweddol er mwyn i’ch busnes lwyddo i fodloni targedau twf ar ôl Brexit. Gall fod yn demtasiwn cwtogi ar fuddsoddi yn y maes hwn wrth ystyried ffyrdd o leihau’r costau cynyddol sy’n deillio yn sgil Brexit. Ond, mewn amgylchedd sy’n fwyfwy cystadleuol, bydd strategaeth farchnata a brand cadarn yn hanfodol er mwyn bod yn wahanol i bawb arall a denu busnes newydd.

Bydd yn bwysig iawn i fusnesau ddeall eu marchnad a’u cwsmeriaid. Bydd gofyn iddynt ganolbwyntio mwy ar ymchwil i’r farchnad er mwyn canfod marchnadoedd newydd a chyfleoedd mewn segmentau o’r farchnad. Seliwch eich strategaeth ar wybodaeth gadarn am y farchnad a data cwsmeriaid. Bydd ymestyn i farchnadoedd newydd yn golygu lledaenu eich risg, gan leihau dibyniaeth gyffredinol ar yr UE neu segment o’r farchnad sengl.

Mewn cyfnod o ansicrwydd, wrth i delerau Brexit gael eu cwblhau’n derfynol, bydd yn bwysicach nag erioed i ennyn ymddiriedaeth a hyder eich cwsmeriaid, eich cyflenwyr a’ch dosbarthwyr er mwyn cynnal twf, yn ogystal â denu busnes rheolaidd a chael atgyfeiriadau ar gyfer gwerthiannau newydd.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Cynllun Gwerthu a Marchnata

O safbwynt gwerthu a marchnata, elfen bwysig bosibl Brexit fydd sut y bydd yn effeithio ar eich cwsmeriaid. Mae penderfyniadau ynghylch prynu yn gymhleth ac yn aml yn seiliedig ar resymau nad yw cwmnïau'n ymwybodol ohonynt. Gallai Brexit arwain at eich cwmni’n gwerthu llai oherwydd yr heriau y byddwch yn eu hwynebu. Ond yn yr un modd, gallai arwain at gynnydd mewn refeniw wrth i chi fanteisio ar gyfleoedd newydd. Mae cysylltiadau’n allweddol ar gyfer gwerthu. Cymrwch eich amser i gryfhau a buddsoddi yn y rhain nawr yn ystod y cyfnod dros dro hwn, gan gwrdd â’ch cleientiaid yn rheolaidd er mwyn casglu gwybodaeth hefyd. Ar yr un pryd, ewch ati i ddeall segmentau’r farchnad a’r marchnadoedd daearyddol yn well er mwyn lliniaru unrhyw newidiadau posibl yn sefyllfaoedd eich cwsmeriaid ac er mwyn canfod cwsmeriaid newydd.

Cystadleuaeth

Gallai Brexit arwain at gystadleuaeth newydd a mwy o gystadleuaeth o farchnadoedd rhyngwladol a busnesau llawer mwy gyda rhagor o adnoddau. Er mwyn cystadlu a thyfu, bydd angen i gwmnïau edrych yn ofalus ar eu portffolio gwasanaeth neu gynnyrch a phenderfynu beth yw eu pwyntiau gwerthu unigryw ym mhob un o’u marchnadoedd targed. Adolygwch y sgiliau marchnata a gwerthu angenrheidiol er mwyn elwa ar farchnadoedd newydd a chynhyrchu gwerthiannau newydd i asesu bylchau a pharatoi cynllun i liniaru’r rhain. Er enghraifft, efallai y bydd sgiliau iaith newydd yn dod yn flaenoriaeth ar ôl Brexit.

Rheoliadau a safonau ar ôl Brexit

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, efallai y bydd y gofynion ar gyfer rhoi rhai cynhyrchion penodol ar y farchnad yn y DU ac yn yr UE yn newid.  Dylai busnesau baratoi ar gyfer newidiadau posibl a allai effeithio ar eu maes gwaith, drwy ystyried y dogfennau canllaw a’r hysbysiadau technegol y mae Llywodraeth y DU wedi’u paratoi ynghylch newidiadau i reoliadau a safonau pan fydd y DU yn gadael yr UE. Mae’r rhain ar gael ar GOV.UK

Mae gwybodaeth sy’n benodol i sectorau ac sy’n benodol i wledydd ar draws y gwahanol feysydd rheoleiddio nwyddau wedi’u creu i helpu busnesau i ddeall pa effaith y bydd Brexit yn ei chael ar eu cynhyrchion a’u cadwyni cyflenwi. Cofiwch nad yw’r dogfennau canllaw hyn yn trafod gofynion tollau, ac mae’n bosibl y bydd newidiadau ar ffiniau’r DU a fydd yn effeithio ar allu eich busnes i roi rhai cynhyrchion penodol ar y farchnad yn y DU ac yn yr UE.

Brandio

Ni fydd brand sy’n gweithio yn y DU ac Ewrop o reidrwydd yn effeithiol nac yn briodol mewn marchnadoedd eraill, newydd. Efallai y bydd angen i fusnesau ailfeddwl am eu brand a bod yn barod ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol newydd neu rai sy’n dod i'r amlwg, drwy fuddsoddi mewn strategaeth ail-frandio sy’n seiliedig ar waith ymchwil gofalus. Ystyriwch arferion lleol, sensitifrwydd diwylliannol a gwahaniaethau o ran iaith, yn ogystal â logisteg lleoliadau a sianelau marchnata priodol er mwyn datblygu brand gwell, gan ymchwilio i ddiogelu Nod Masnach yn briodol yn lleol.

 

Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol sydd ar gael ar wefan GOV.UK yn cynnwys:

 

 


Digwyddiadau Gwerthu a Marchnata

6 Meh 2019 Gwent
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cynyddwch Draffig I’ch Gwefan
Mae 55% o fusnesau bach yn denu mwy o gwsmeriaid drwy...
6 Meh 2019 Llandrindod Wells
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
6 Meh 2019 Cardiff
CIM Foundation Certificate in Marketing
The Level 3 Foundation Certificate in Marketing...
6 Meh 2019 Cardiff
CIM Certificate in Professional Marketing (Digital Marketing)
The Chartered Institute of Marketing is the world's...
6 Meh 2019 Cardiff
Facebook Advertising
Marketing  Tom Media has teamed up with one of...
6 Meh 2019 Llanrwst
Ennill a Chadw Cwsmeriaid 2019
Bwriad y gweithdy hwn yw arweiniad a chefnogaeth i...
7 Meh 2019 Barry
Ymchwil a chynllunio’ch gweithgareddau marchnata
Mae'r gweithdy hwn yn mynd â chi drwy'r broses...

Gweler yr holl ddigwyddiadau

Canllaw ar Farchnata yn yr Hafan Allforio

Mae’r canllaw ar farchnata i allforio yn cynnwys strategaeth, ymchwil i’r farchnad, cynllunio a mwy. O'r fan yma gallwch chi hefyd archwilio pynciau eraill sy’n ymwneud ag adnoddau marchnata.

Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru. Dysgwch fwy am yr hyn sydd ganddo i'w gynnig.