Sales & Marketing

Gwerthu a Marchnata

Wrth ganfod risgiau a heriau posibl, paratowch gynllun gweithredu i fod yn gystadleuol ac i ddiwallu anghenion y farchnad drwy frand cryf a strategaeth farchnata.

Mae marchnata yn allweddol er mwyn i’ch busnes lwyddo i fodloni targedau twf ar ôl Brexit. Gall fod yn demtasiwn cwtogi ar fuddsoddi yn y maes hwn wrth ystyried ffyrdd o leihau’r costau cynyddol sy’n deillio yn sgil Brexit. Ond, mewn amgylchedd sy’n fwyfwy cystadleuol, bydd strategaeth farchnata a brand cadarn yn hanfodol er mwyn bod yn wahanol i bawb arall a denu busnes newydd.

Bydd yn bwysig iawn i fusnesau ddeall eu marchnad a’u cwsmeriaid. Bydd gofyn iddynt ganolbwyntio mwy ar ymchwil i’r farchnad er mwyn canfod marchnadoedd newydd a chyfleoedd mewn segmentau o’r farchnad. Seliwch eich strategaeth ar wybodaeth gadarn am y farchnad a data cwsmeriaid. Bydd ymestyn i farchnadoedd newydd yn golygu lledaenu eich risg, gan leihau dibyniaeth gyffredinol ar yr UE neu segment o’r farchnad sengl.

Mewn cyfnod o ansicrwydd, wrth i delerau Brexit gael eu cwblhau’n derfynol, bydd yn bwysicach nag erioed i ennyn ymddiriedaeth a hyder eich cwsmeriaid, eich cyflenwyr a’ch dosbarthwyr er mwyn cynnal twf, yn ogystal â denu busnes rheolaidd a chael atgyfeiriadau ar gyfer gwerthiannau newydd.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Cynllun Gwerthu a Marchnata

O safbwynt gwerthu a marchnata, elfen bwysig bosibl Brexit fydd sut y bydd yn effeithio ar eich cwsmeriaid. Mae penderfyniadau ynghylch prynu yn gymhleth ac yn aml yn seiliedig ar resymau nad yw cwmnïau'n ymwybodol ohonynt. Gallai Brexit arwain at eich cwmni’n gwerthu llai oherwydd yr heriau y byddwch yn eu hwynebu. Ond yn yr un modd, gallai arwain at gynnydd mewn refeniw wrth i chi fanteisio ar gyfleoedd newydd. Mae cysylltiadau’n allweddol ar gyfer gwerthu. Cymrwch eich amser i gryfhau a buddsoddi yn y rhain nawr yn ystod y cyfnod dros dro hwn, gan gwrdd â’ch cleientiaid yn rheolaidd er mwyn casglu gwybodaeth hefyd. Ar yr un pryd, ewch ati i ddeall segmentau’r farchnad a’r marchnadoedd daearyddol yn well er mwyn lliniaru unrhyw newidiadau posibl yn sefyllfaoedd eich cwsmeriaid ac er mwyn canfod cwsmeriaid newydd.

Cystadleuaeth

Gallai Brexit arwain at gystadleuaeth newydd a mwy o gystadleuaeth o farchnadoedd rhyngwladol a busnesau llawer mwy gyda rhagor o adnoddau. Er mwyn cystadlu a thyfu, bydd angen i gwmnïau edrych yn ofalus ar eu portffolio gwasanaeth neu gynnyrch a phenderfynu beth yw eu pwyntiau gwerthu unigryw ym mhob un o’u marchnadoedd targed. Adolygwch y sgiliau marchnata a gwerthu angenrheidiol er mwyn elwa ar farchnadoedd newydd a chynhyrchu gwerthiannau newydd i asesu bylchau a pharatoi cynllun i liniaru’r rhain. Er enghraifft, efallai y bydd sgiliau iaith newydd yn dod yn flaenoriaeth ar ôl Brexit.

Gwella cynnyrch a gwasanaethau presennol

Bydd gweithredu mewn amgylchedd sy’n fwy cystadleuol yn golygu bod yn rhaid i fusnesau adolygu’r cynnyrch a’r gwasanaethau y mae’n eu cynnig ar hyn o bryd er mwyn canfod gwelliannau neu ymdriniaethau newydd i helpu a hyd yn oed cynyddu cystadleurwydd. Hefyd, dylid ystyried segmentau newydd o’r farchnad darged yn ogystal â sut gallai gwella cynnyrch a gwasanaethau presennol apelio mwy neu ychwanegu gwerth am y buddsoddiad isaf posibl. Gall cynnwys cydnerthedd yn y gadwyn gyflenwi a rhoi arferion darbodus ar waith helpu i leihau’r pwynt prisiau gwerthu a denu cwsmeriaid newydd o’r herwydd.

Brandio

Ni fydd brand sy’n gweithio yn y DU ac Ewrop o reidrwydd yn effeithiol nac yn briodol mewn marchnadoedd eraill, newydd. Efallai y bydd angen i fusnesau ailfeddwl am eu brand a bod yn barod ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol newydd neu rai sy’n dod i'r amlwg, drwy fuddsoddi mewn strategaeth ail-frandio sy’n seiliedig ar waith ymchwil gofalus. Ystyriwch arferion lleol, sensitifrwydd diwylliannol a gwahaniaethau o ran iaith, yn ogystal â logisteg lleoliadau a sianelau marchnata priodol er mwyn datblygu brand gwell, gan ymchwilio i ddiogelu Nod Masnach yn briodol yn lleol.

 

Mae Llywodraeth y DU wedi rhyddhau cyfres o hysbysiadau technegol sydd ar gael ar wefan GOV.UK yn cynnwys:

Gyrru yn yr UE os nad oes cytundeb Brexit

Penodi person a enwebir i’ch busnes os nad oes cytundeb Brexit

Masnachu o dan yr egwyddor cyd-gydnabyddiaeth os nad oes cytundeb Brexit

Nwyddau masnachu sy’n cael eu rheoleiddio o dan y ‘Dull Gweithredu Newydd’ os nad oes 
cytundeb Brexit

Mynediad i gontractau’r sector cyhoeddus os nad oes cytundeb Brexit

Diogelu data os nad oes cytundeb Brexit

Canllawiau ar gofrestru enwau parth lefel uwch .eu yn achos ymadawiad â’r UE ‘heb gytundeb’


Digwyddiadau Gwerthu a Marchnata

21 Chwef 2019 Cardiff
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Cynyddwch Draffig I’ch Gwefan
Mae 55% o fusnesau bach yn denu mwy o gwsmeriaid drwy...
21 Chwef 2019 St Asaph
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Office 365 yn ehangu eich busnes
Mae’n amser i chi gael eich pen yn y Cwmwl!...
21 Chwef 2019 Cardiff
CIM Certificate in Professional Marketing (Digital Marketing)
The Chartered Institute of Marketing is the world's...
21 Chwef 2019 Bridgend
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
21 Chwef 2019 St Asaph
Mae Office 365 yn eich galluogi i dyfu
Mae 2.5 miliwn o fusnesau yn y DU yn gwella eu cynhyrchiant...
21 Chwef 2019 Cardiff
Introduction to Digital Marketing
Our Introduction to Digital Marketing course draws...
21 Chwef 2019 Cardiff
Mobile Video for Social Media
Marketing Tom has teamed up with experienced mobile...

Gweler yr holl ddigwyddiadau

Canllaw ar Farchnata yn yr Hafan Allforio

Mae’r canllaw ar farchnata i allforio yn cynnwys strategaeth, ymchwil i’r farchnad, cynllunio a mwy. O'r fan yma gallwch chi hefyd archwilio pynciau eraill sy’n ymwneud ag adnoddau marchnata.

Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru. Dysgwch fwy am yr hyn sydd ganddo i'w gynnig.