Sales & Marketing

Gwerthu a Marchnata

Wrth ganfod risgiau a heriau posibl, paratowch gynllun gweithredu i fod yn gystadleuol ac i ddiwallu anghenion y farchnad drwy frand cryf a strategaeth farchnata.

Mae marchnata yn allweddol er mwyn i’ch busnes lwyddo i fodloni targedau twf ar ôl Brexit. Gall fod yn demtasiwn cwtogi ar fuddsoddi yn y maes hwn wrth ystyried ffyrdd o leihau’r costau cynyddol sy’n deillio yn sgil Brexit. Ond, mewn amgylchedd sy’n fwyfwy cystadleuol, bydd strategaeth farchnata a brand cadarn yn hanfodol er mwyn bod yn wahanol i bawb arall a denu busnes newydd.

Bydd yn bwysig iawn i fusnesau ddeall eu marchnad a’u cwsmeriaid. Bydd gofyn iddynt ganolbwyntio mwy ar ymchwil i’r farchnad er mwyn canfod marchnadoedd newydd a chyfleoedd mewn segmentau o’r farchnad. Seliwch eich strategaeth ar wybodaeth gadarn am y farchnad a data cwsmeriaid. Bydd ymestyn i farchnadoedd newydd yn golygu lledaenu eich risg, gan leihau dibyniaeth gyffredinol ar yr UE neu segment o’r farchnad sengl.

Mewn cyfnod o ansicrwydd, wrth i delerau Brexit gael eu cwblhau’n derfynol, bydd yn bwysicach nag erioed i ennyn ymddiriedaeth a hyder eich cwsmeriaid, eich cyflenwyr a’ch dosbarthwyr er mwyn cynnal twf, yn ogystal â denu busnes rheolaidd a chael atgyfeiriadau ar gyfer gwerthiannau newydd.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Cynllun Gwerthu a Marchnata

O safbwynt gwerthu a marchnata, elfen bwysig bosibl Brexit fydd sut y bydd yn effeithio ar eich cwsmeriaid. Mae penderfyniadau ynghylch prynu yn gymhleth ac yn aml yn seiliedig ar resymau nad yw cwmnïau'n ymwybodol ohonynt. Gallai Brexit arwain at eich cwmni’n gwerthu llai oherwydd yr heriau y byddwch yn eu hwynebu. Ond yn yr un modd, gallai arwain at gynnydd mewn refeniw wrth i chi fanteisio ar gyfleoedd newydd. Mae cysylltiadau’n allweddol ar gyfer gwerthu. Cymrwch eich amser i gryfhau a buddsoddi yn y rhain nawr yn ystod y cyfnod dros dro hwn, gan gwrdd â’ch cleientiaid yn rheolaidd er mwyn casglu gwybodaeth hefyd. Ar yr un pryd, ewch ati i ddeall segmentau’r farchnad a’r marchnadoedd daearyddol yn well er mwyn lliniaru unrhyw newidiadau posibl yn sefyllfaoedd eich cwsmeriaid ac er mwyn canfod cwsmeriaid newydd.

Cystadleuaeth

Gallai Brexit arwain at gystadleuaeth newydd a mwy o gystadleuaeth o farchnadoedd rhyngwladol a busnesau llawer mwy gyda rhagor o adnoddau. Er mwyn cystadlu a thyfu, bydd angen i gwmnïau edrych yn ofalus ar eu portffolio gwasanaeth neu gynnyrch a phenderfynu beth yw eu pwyntiau gwerthu unigryw ym mhob un o’u marchnadoedd targed. Adolygwch y sgiliau marchnata a gwerthu angenrheidiol er mwyn elwa ar farchnadoedd newydd a chynhyrchu gwerthiannau newydd i asesu bylchau a pharatoi cynllun i liniaru’r rhain. Er enghraifft, efallai y bydd sgiliau iaith newydd yn dod yn flaenoriaeth ar ôl Brexit.

Rheoliadau a safonau ar ôl Brexit

Pan fydd y DU yn gadael yr UE, efallai y bydd y gofynion ar gyfer rhoi rhai cynhyrchion penodol ar y farchnad yn y DU ac yn yr UE yn newid.  Dylai busnesau baratoi ar gyfer newidiadau posibl a allai effeithio ar eu maes gwaith, drwy ystyried y dogfennau canllaw a’r hysbysiadau technegol y mae Llywodraeth y DU wedi’u paratoi ynghylch newidiadau i reoliadau a safonau pan fydd y DU yn gadael yr UE. Mae’r rhain ar gael ar GOV.UK

Mae gwybodaeth sy’n benodol i sectorau ac sy’n benodol i wledydd ar draws y gwahanol feysydd rheoleiddio nwyddau wedi’u creu i helpu busnesau i ddeall pa effaith y bydd Brexit yn ei chael ar eu cynhyrchion a’u cadwyni cyflenwi. Cofiwch nad yw’r dogfennau canllaw hyn yn trafod gofynion tollau, ac mae’n bosibl y bydd newidiadau ar ffiniau’r DU a fydd yn effeithio ar allu eich busnes i roi rhai cynhyrchion penodol ar y farchnad yn y DU ac yn yr UE.

Brandio

Ni fydd brand sy’n gweithio yn y DU ac Ewrop o reidrwydd yn effeithiol nac yn briodol mewn marchnadoedd eraill, newydd. Efallai y bydd angen i fusnesau ailfeddwl am eu brand a bod yn barod ar gyfer marchnadoedd rhyngwladol newydd neu rai sy’n dod i'r amlwg, drwy fuddsoddi mewn strategaeth ail-frandio sy’n seiliedig ar waith ymchwil gofalus. Ystyriwch arferion lleol, sensitifrwydd diwylliannol a gwahaniaethau o ran iaith, yn ogystal â logisteg lleoliadau a sianelau marchnata priodol er mwyn datblygu brand gwell, gan ymchwilio i ddiogelu Nod Masnach yn briodol yn lleol.

 

PETHAU I’W GWNEUD: Paratoi ar gyfer Dim Cytundeb    

Cyffredinol   

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio

  • Gwyliwch gweminar awr o hyd CThEM am 5 maes allweddol rhaid i fusnesau’r DU fod yn ymwybodol ohono i ddal i fasnachu nwyddau pan fydd y DU yn gadael yr UE
  • Darllenwch gyhoeddiadau Llywodraeth y DU ar Fasnachu gyda’r UE
  • Os ydych yn fewnforiwr neu'n allforiwr, rhaid bod gennych rif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) i barhau i fasnachu â'r UE. Os nad oes gennych chi'ch un chi eisoes, gallwch gael rhif EORI ar GOV.UK. Dim ond y cam cyntaf i barhau i fewnforio neu allforio yw cael rhif EORI. Dilynwch y prosesau mewnforio ac allforio hyn i fasnachu gyda gwledydd yr UE a thu allan i'r UE   

Os ydych chi’n trosglwyddo data personol

Os ydych chi’n darparu gwasanaethau neu’n gweithredu yn yr UE

Os ydych chi’n cyflogi dinasyddion o’r UE 

Os ydych chi’n gwerthu nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu

Os ydych chi’n ymwneud ag eiddo deallusol neu hawlfraint

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio rhestr lawn o wybodaeth ymadael â’r UE i fusnesau ac mae’r rhestr honno ar gael yma.

 


Digwyddiadau Gwerthu a Marchnata

16 Ion 2020 Carmarthen
Cyflymu Cymru i Fusnesau - SEO I Dyfu'ch Busnes
Bod yn amlwg - sut i wella gwelededd eich busnes! ...
16 Ion 2020 Aberystwyth
Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol
Mae 90% o fusnesau yn cynyddu ymwybyddiaeth o’u...
16 Ion 2020 Cardiff
Introduction to Digital Marketing
Our Introduction to Digital Marketing course draws...
16 Ion 2020 Brecon
Marchnata, y llun llawn
Busnes Cymru - Creu Cynllun Marchnata ar gyfer...
17 Ion 2020 Cardiff
Social Media Course
Social Media Marketing can seem like a daunting...
17 Ion 2020 Newtown
Cyflwyniad i Wordpress
Mae'r cwrs hwn wedi’i anelu at ddechreuwyr llwyr...
21 Ion 2020 Tongwynlais
Cyflymu Cymru i Fusnesau - Ennill Mwy O Gwsmeriaid Drwy Ddefnyddio CRM
Gallai defnyddio system CRM gynyddu eich gwerthiant...

Gweler yr holl ddigwyddiadau

Canllaw ar Farchnata yn yr Hafan Allforio

Mae’r canllaw ar farchnata i allforio yn cynnwys strategaeth, ymchwil i’r farchnad, cynllunio a mwy. O'r fan yma gallwch chi hefyd archwilio pynciau eraill sy’n ymwneud ag adnoddau marchnata.

Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru. Dysgwch fwy am yr hyn sydd ganddo i'w gynnig.