Pobl

Pobl

Mae pobl yn asedau allweddol mewn unrhyw fusnes. Maen nhw’n canfod risgiau posibl a meysydd allweddol i'w hystyried er mwyn gwella perfformiad sgiliau a rheolaeth strwythurol yn y dyfodol er mwyn cael gweithlu llwyddiannus

Mae pobl yn asedau allweddol mewn unrhyw fusnes. Gallai cyfyngu ar ryddid i symud a newidiadau posibl mewn cyfraith cyflogaeth olygu goblygiadau sylweddol i rai busnesau. Bydd angen cynllunio trefniadau’r gweithlu ar gyfer y dyfodol nawr er mwyn osgoi peryglu’r broses o gyflenwi busnes pan fydd Brexit yn weithredol. Mae’n bosibl y bydd angen i gwmnïau ystyried ble mae staff yn gweithio a ble mae swyddfeydd wedi’u lleoli er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd ar ôl Brexit. Efallai y bydd angen creu rolau newydd i roi strategaeth fusnes ddiwygiedig ar waith. Un o’r prif feysydd i’w hystyried yn strategol yw’r gymysgedd o dalent a sgiliau yn y dyfodol, a buddsoddi mewn cynlluniau recriwtio a dysgu sgiliau o’r newydd er mwyn lliniaru unrhyw ddiffygion posibl. Wrth i chi ganfod eich ffordd drwy’r cyfnod ansicr hwn, bydd yn hanfodol rhoi cyngor a sicrwydd i staff presennol er mwyn cynnal cynhyrchiant, lleihau ansicrwydd ac osgoi colli staff allweddol.


Cyfleoedd a Heriau Posibl

Cyfathrebu â staff

Mae’n bosibl y bydd Brexit yn effeithio ar hawliau cyflogaeth staff yn y dyfodol a’u gallu i symud. Felly mae’n bwysig eich bod chi fel cyflogwr yn deall pa gamau y gellir eu cymryd nawr i roi cyngor i weithwyr, ond hefyd, sut gallai hyn effeithio ar allu busnes i gyflawni ar gyfer ei gwsmeriaid. Dylai uwch arweinwyr busnesau ystyried siarad â’u staff nawr am oblygiadau Brexit ar y busnes a’u cyflogaeth. Gall ansicrwydd, ofn a chamddealltwriaeth arwain at staff yn teimlo’n ansicr ac yn ansefydlog. Bydd gan weithwyr Ewropeaidd sy’n byw ac yn gweithio yn y DU ofnau ynghylch sicrwydd swydd yn arbennig.

Cynllunio'r gweithlu

Efallai na fydd yn bosibl i ddinasyddion yr UE symud yn rhwydd rhwng yr UE a’r DU ar ôl Brexit. O ganlyniad, gallai busnesau wynebu cyfyngiadau ar gyflogi staff presennol a newydd o’r UE a symud staff y DU i’r UE i ddarparu gwasanaethau. Bydd gofyn i fusnesau wybod y diweddaraf am gyfraith mewnfudo, gan ystyried y canlyniadau posibl ymhell ymlaen llaw er mwyn osgoi colli staff allweddol. Os yw eich busnes yn dibynnu’n helaeth ar gyflogi staff o’r UE oherwydd adnoddau neu sgiliau, bydd angen i chi ystyried a chynllunio ar gyfer trefniadau’r gweithlu yn y dyfodol er mwyn sicrhau gwytnwch i'r dyfodol.

Gweler isod am hysbysiadau technegol Llywodraeth y DU ynglŷn â chynllunio’r gweithlu.

Mynediad at sgiliau

Mae rhai busnesau eisoes yn wynebu mwy a mwy o fylchau mewn sgiliau, gyda chystadleuaeth gref am dalent cymwys iawn. Gallai fod yn fwyfwy anodd cadw staff, yn ogystal â chael mynediad at gronfeydd o weithwyr medrus, wrth i newidiadau gael eu gwneud i'r system fewnfudo. Ar ôl Brexit, bydd yn rhaid i gwmnïau fynd ati i gynllunio trefniadau'r gweithlu’n rhagweithiol a buddsoddi mewn gweithgareddau recriwtio er mwyn bod yn gystadleuol wrth ddenu staff. Ystyriwch lwybrau eraill, fel rhaglenni hyfforddi neu gynlluniau prentisiaeth er mwyn lliniaru’r risgiau hyn.

Cymwysterau

Bydd y drefn i gydnabod cymwysterau yn newid wrth inni adael yr UE.  Gallwch ddysgu mwy am gydnabod cymwysterau i ddinasyddion o’r UE sy’n gweithio yn y DU ac i ddinasyddion y DU sy’n gweithredu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ar Wefan GOV.UK a thrwy ddarllen y Pecyn Cymorth Cyflogwyr – Cymraeg, English.
 

Newidiadau mewn cyfraith cyflogaeth

Mae deddfwriaeth yr UE wedi dylanwadu’n fawr ar ddeddfwriaeth diogelu gweithwyr yn y DU dros yr 20 mlynedd diwethaf fwy neu lai. Bydd newidiadau yn y dyfodol yn dibynnu ar i ba raddau y bydd Llywodraeth y DU yn penderfynu diwygio cyfreithiau. Mae’n bosibl y bydd angen adnoddau i ddiweddaru polisïau a gweithdrefnau wrth i newidiadau ddigwydd. Gall Brexit hefyd arwain at newidiadau i gontractau cyflogi pobl sy’n gweithio yn y DU. Bydd yn rhaid i fusnesau sy’n cyflogi gweithwyr o’r UE sicrhau bod ganddynt yr hawl i weithio yn y DU, yn yr un modd ag ar gyfer dinasyddion nad ydynt yn dod o’r UE. Dylid cwblhau’r holl waith gweinyddol cyn i unrhyw newidiadau gael eu gwneud er mwyn osgoi colli aelodau allweddol o staff.

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog yr UE: pecyn cymorth i gyflogwyr

Mae'r cynllun ar gyfer dinasyddion yr UE sy'n byw yn y DU y bydd angen defnyddio'r statws hwn er mwyn gallu parhau i fyw a gweithio yn y DU. Mae GOV.UK wedi cynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau ar gyfer cyflogwyr a chyflogeion ar y cynllun sydd ar gael ar wefan GOV.UK.

Cyflogi gweithwyr tymhorol o’r UE ar ôl i’r DU adael yr UE 

Mae Llywodraeth y DU wedi cynhyrchu taflen a gwybodaeth i helpu cyflogwyr i recriwtio dinasyddion o’r UE ar gyfer gwaith tymhorol ym maes ffermio a busnesau bwyd ar ôl Brexit. – taflen Employing EU seasonal workers after the UK leaves the EU.  


Llif Data

Mae’n bwysig cadarnhau beth y mae angen i’ch busnes ei wneud i baratoi ar gyfer y newidiadau sydd i ddod o ran diogelu data. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i fusnesau a sefydliadau yn y DU sy’n:

  • gweithredu yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd, sy’n cynnwys yr UE
  • anfon neu dderbyn data personol oddi wrth bartneriaid rhyngwladol, yn cynnwys yr Ardal Economaidd Ewropeaidd 

Beth mae angen i’ch busnes neu sefydliad ei wneud nawr

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi disgrifio 6 cham a chanllawiau pellach y dylai eich busnes neu sefydliad eu cymryd i baratoi ar gyfer gadael yr UE heb gytundeb. Gweler isod am hysbysiadau technegol Llywodraeth y DU ar ddata personol.


PETHAU I’W GWNEUD: Paratoi ar gyfer Dim Cytundeb    

Cyffredinol    

Os ydych chi’n mewnforio neu’n allforio

  • Gwyliwch gweminar awr o hyd CThEM am 5 maes allweddol rhaid i fusnesau’r DU fod yn ymwybodol ohono i ddal i fasnachu nwyddau pan fydd y DU yn gadael yr UE
  • Darllenwch gyhoeddiadau Llywodraeth y DU ar Fasnachu gyda’r UE
  • Os ydych yn fewnforiwr neu'n allforiwr, rhaid bod gennych rif Cofrestru ac Adnabod Gweithredwyr Economaidd (EORI) i barhau i fasnachu â'r UE. Os nad oes gennych chi'ch un chi eisoes, gallwch gael rhif EORI ar GOV.UK. Dim ond y cam cyntaf i barhau i fewnforio neu allforio yw cael rhif EORI. Dilynwch y prosesau mewnforio ac allforio hyn i fasnachu gyda gwledydd yr UE a thu allan i'r UE    

Os ydych chi’n trosglwyddo data personol

Os ydych chi’n darparu gwasanaethau neu’n gweithredu yn yr UE

Os ydych chi’n cyflogi dinasyddion o’r UE 

Os ydych chi’n gwerthu nwyddau wedi’u gweithgynhyrchu

Os ydych chi’n ymwneud ag eiddo deallusol neu hawlfraint

Mae Llywodraeth y DU wedi llunio rhestr lawn o wybodaeth ymadael â’r UE i fusnesau ac mae’r rhestr honno ar gael yma.


Y Porth Sgiliau
Y Porth Sgiliau

Mae’r Porth Sgiliau yn borth cymorth i ddatblygu sgiliau. Buddsoddiad yn nyfodol eich busnes yw datblygu sgiliau pobl.

Banc
Banc Datblygu Cymru

Sefydlwyd Banc Datblygu Cymru gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru. Dysgwch fwy am yr hyn sydd ganddo i'w gynnig.

Cyflogi Pobl
Cyflogi Pobl

Yma, mae canllawiau’n cynnwys contractau cyflogaeth, cyflogau, recriwtio a mwy. Maen nhw’n cael eu diweddaru’n rheolaidd ar GOV.UK