Future-proofing Toolkit

Pecyn cymorth ar gyfer y Dyfodol

Wedi eu hysbrydoli gan y Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, mae’r sector cyhoeddus a phobl ledled Cymru yn cymryd camau i wneud y wlad yn lle gwell i fyw ac i weithio ynddi. Gallwch ymuno yn hyn drwy wneud eich busnes yn addas ar gyfer y dyfodol, i gynyddu ei gynaliadwyedd a’i ffyniant.

Gwyliwch ein cyflwyniad
Sgroliwch i lawr am fwy o wybodaeth
Pecyn cymorth ar gyfer y Dyfodol

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Mae Cymru yn wynebu sawl her nawr ac yn y dyfodol, fel newid yn yr hinsawdd, tlodi, anghydraddoldeb iechyd a swyddi a thwf. Mae’r Ddeddf yn cydnabod bod angen i ni gydweithio er mwyn mynd i’r afael â’r rhain. I roi bywydau sydd o ansawdd da i genedlaethau heddiw ac yfory, mae'n rhaid i ni feddwl am effeithiau tymor hir ein penderfyniadau.

Dolenni defnyddiol yn ymwneud â’r Ddeddf

Sut mae’r Pecyn Cymorth Gwneud Eich Busnes yn Addas ar Gyfer y Dyfodol yn gweithio
Pecyn cymorth ar gyfer y Dyfodol

Sut mae’r Pecyn Cymorth Gwneud Eich Busnes yn Addas ar Gyfer y Dyfodol yn gweithio

Cam 1

Mewngofnodi, neu greu cyfrif SOC

Cam 2

Defnyddio’r canllaw hwn er mwyn gweld pa mor barod ydych chi am y dyfodol

Cam 3

Lawrlwytho eich adroddiad am ddim i gefnogi eich cynllun gweithredu

Cam 4

Cael rhagor o gefnogaeth gan eich Cynghorydd Busnes Cymru

Y Saith Nod Llesiant
Pecyn cymorth ar gyfer y Dyfodol

Y Saith Nod Llesiant

Mae'r 7 nod llesiant yn egwyddorion defnyddiol ar gyfer creu busnesau cryfach a chadarn.

Cymru lewyrchus

Sut ydym yn cyflawni Cymru ffyniannus? Y cam cyntaf yw sicrhau busnes ffyniannus - busnes arloesol, cynhyrchiol a charbon isel, gan ddefnyddio adnoddau yn effeithlon a chymesur.

Cymru Gydnerth

Gall busnes cydnerth arwain at Gymru gydnerth - gweithio tuag at amgylchedd busnes sy'n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â'r capasiti a'r gallu i newid.

Cymru Iachach

Gall busnes ac amgylchedd iachach arwain at Gymru iachach - busnes sy'n edrych ar ôl llesiant corfforol a meddyliol ei weithwyr ac sy'n cydnabod bod unrhyw ddewisiadau a newidiadau ymddygiadol y mae'n eu datblygu yn effeithio'n gadarnhaol ar iechyd ei weithwyr yn y dyfodol ac iechyd pobl o fewn yr ardal leol a Chymru gyfan yn y dyfodol.

Cymru Fwy Cyfartal

Gall amgylchedd mwy cyfartal yn eich busnes arwain at Gymru fwy cyfartal i weithio a byw ynddi - Busnes sy'n galluogi eu staff, eu cadwyn gyflenwi a'u cwsmeriaid i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo'u cefndir neu eu hamgylchiadau.

Cymru o Gymunedau Cydlynus

Mae busnesau sy'n cefnogi cymunedau cydlynus yn cefnogi twf y cymunedau hynny yng Nghymru - busnes sy'n sicrhau bod eu gweithgareddau mewnol ac allanol yn helpu i greu cymunedau a lleoedd atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da i fyw a gweithio ynddynt.

Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu

Mae modd cynnal diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu drwy'r gweithgareddau hynny yn eich busnes - busnes sy'n helpu i hyrwyddo a gwarchod y Gymraeg a diwylliant Cymru; annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau, chwaraeon a hamdden.

Cymru sy’n Gyfrifol ar Lefel Fyd-eang

Gall busnes sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang helpu Cymru i ddod yn fwy cyfrifol ar lefel fyd-eang - busnes sy'n ystyried a yw ei gamau gweithredu yn cyfrannu'n gadarnhaol at lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, a llesiant byd-eang yn y pendraw.

Y Pum Ffordd o Weithio
Pecyn cymorth ar gyfer y Dyfodol

Y Pum Ffordd o Weithio

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn hybu pum ffordd o weithio sy’n gallu helpu sefydliadau i osgoi ailadrodd camgymeriadau, ac i fod wedi eu paratoi’n well ar gyfer mynd i’r afael â heriau hirdymor. Mae’r rhain yn cynrychioli canllaw arferion da gwych. A allwch chi eu defnyddio nhw yn eich strategaeth gweithrediadau busnes?

Hirdymor

Cofiwch ystyried eich nodau hirdymor a’u heffaith wrth geisio cyflawni anghenion tymor byr.

Integreiddio

Aliniwch eich amcanion busnes gyda’ch Nodau gwneud eich busnes yn Addas ar Gyfer y Dyfodol er mwyn sicrhau bod eich busnes yn gadarn ac yn iach, nawr ac yn y dyfodol.

Cynnwys

Ymgysylltwch â phobl ar bob lefel, o fewn ffiniau eich sefydliad a thu hwnt, er mwyn eich helpu i gyrraedd eich nod.

Cydweithio

Crëwch gyfleoedd i gydweithio o fewn eich busnes a thu allan, i’ch helpu chi i ddiwallu eich amcanion, yn ogystal â diwallu anghenion cenedlaethau’r dyfodol.

Atal

Cydnabod ac osgoi problemau a all wynebu eich busnes – yn ogystal ag unrhyw rai y gall eu hachosi – gan gynllunio’n rhagweithiol, a threfnu cynlluniau wrth gefn.

Pecyn cymorth ar gyfer y Dyfodol

Testun astudiaeth achos

Mae'r ffilmiau byr hyn yn tynnu sylw at sut mae rhai cwmnïau yng Nghymru wedi defnyddio egwyddorion cynaliadwyedd ochr yn ochr â'u gweithgareddau o ddydd i ddydd. Byddwch chi hefyd yn gallu gweld sut maen nhw wedi croesawu Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, a sut maen nhw wedi ymgorffori elfennau o'r Ddeddf yn eu busnesau. Mae newidiadau bach yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fusnes a'i ddyfodol.

RM Group

RM Group

Mae RM Group wedi edrych ar fynd i'r afael â chydraddoldeb rhwng rhanbarthau a hyrwyddo gwaith teg. Mae'r ffordd maen nhw'n gweithio'n golygu eu bod yn cyflawni tri o'r saith nod:

  • Cymru lewyrchus
  • Cymru o gymunedau cydlynus
  • Cymru sy’n fwy cyfartal
Riversimple

Riversimple

Mae Riversimple wedi edrych ar ysgogi twf cynaliadwy a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae'r ffordd maen nhw'n gweithio'n golygu eu bod yn cyflawni pedwar o'r saith nod:

  • Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang
  • Cymru lewyrchus
  • Cymru gydnerth
  • Cymru o Gymunedau Cydlynus
Pecyn cymorth ar gyfer y Dyfodol

Dewch i ni ddechrau arni

Bydd y Pecyn Cymorth Gwneud Eich Busnes yn Addas ar Gyfer y Dyfodol yn eich helpu i baratoi eich busnes ar gyfer y dyfodol.

Pecyn cymorth ar gyfer y Dyfodol

Gall ein tîm o Gynghorwyr Busnes roi cymorth ymarferol i chi ar sut i wneud eich busnes yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cysylltwch â chynghorydd

03000 6 03000