Datganiad Preifatrwydd - Arbenigedd Cymru

 1. Pam yr ydym yn casglu a phrosesu y data yr ydym wedi’i gasglu

Caiff y data y byddwn yn ei gasglu yn cael ei ddefnyddio i’ch adnabod chi, a phenderfynu ar y cymorth mwyaf priodol ar eich cyfer nawr ac yn y dyfodol.  Drwy rannu eich gwybodaeth gyda ni rydych yn cydsynio inni gysylltu â chi yn nhasgau cyhoeddus Llywodraeth Cymru i fodloni ei hamcanion i greu swyddi, twf a chyfoeth yng Nghymru. 

Byddwn hefyd yn ei ddefnyddio i gysylltu â chi yn dilyn unrhyw gymorth i fesur yr effaith a’r canlyniadau.  Byddai methu â darparu’r wybodaeth yn ein rhwystro rhag gallu eich cefnogi.  Llywodraeth Cymru fydd Rheolwr Data ar gyfer y data personol yr ydych yn ei ddarparu ar Ffurflen Cysylltwch â Ni Arbenigedd Cymru.

 

 1. Pwy fydd yn gweld eich data

Os bydd angen cynnig cymorth sy’n fwyaf addas at eich anghenion, bydwn yn rhannu’r wybodaeth hon gyda thimau eraill yn Llywodraeth Cymru a chyrff 3ydd parti eraill. 

Bydd detholiad o’r cofnodion sy’n mynd ymlaen i dderbyn cymorth yn cael eu rhannu gyda trydydd partïon gan gynnwys Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru at ddibenion: 

 • Cyflawni gofynion cofnodi y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer prosiectau sy’n derbyn Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewropeaidd. 
 • Monitro a chofnodi nifer yr unigolion a’r mentrau sy’n cymryd rhan mewn prosiectau a nifer y bobl o wahanol grwpiau sy’n cael eu cefnogi (e.e. gwahanol oedrannau, rhyw ac ethnigrwydd).   
 • Drwy sefydliadau ymchwil cymeradwy, cynnal gwaith ymchwil, dadansoddi neu gyfle cyfartal.  
 • At ddibenion archwilio.
 • Gwerthuso effaith y prosiect ar  yr unigolion a’r mentrau a gymerodd ran. 
 • Ni fyddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth hon i eraill at ddibenion ar wahân i’r rhai a amlinellir uchod heb eich cymeradwyaeth. 
 1. Am faint fyddwn ni'n cadw'ch manylion

Er mwyn cyflawni gofynion cofnodi'r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer prosiectau Cyllid Datblygu Rhanbarthol Ewrop, caiff y cofnodion eu cadw am 10 mlynedd wedi cau y prosiect hwn yn 2021.

 

 1. Eich hawliau

O dan y ddeddfwriaeth ar ddiogelu data, mae gennych yr hawliau a ganlyn:

 • yr hawl i weld y data personol y mae Llywodraeth Cymru’n eu cadw amdanoch;
 • yr hawl i fynnu ein bod yn cywiro unrhyw beth anghywir yn y data hynny
 • yr hawl i wrthwynebu (o dan amgylchiadau penodol) prosesu’ch data personol neu gyfyngu ar ei brosesu
 • yr hawl i ofyn (o dan amgylchiadau penodol) inni ddileu’ch data
 • yr hawl i gofrestru cwyn yn Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, sef ein rheolydd annibynnol ar gyfer diogelu data

Manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw:

Customer Contact

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

Swydd Gaer

SK9 5AF

Rhif Ffôn: 01625 545 745 neu 0303 123 1113

Gwefan: www.ico.gov.uk

Am help gydag unrhyw rai o’r hawliau uchod, ffoniwch ein Llinell Gymorth 03000 6 03000 neu defnyddiwch y ffurflen cysylltu â ni.

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

 

 1. Deddf Rhyddid Gwybodaeth a’ch Gwybodaeth chi.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 yn caniatáu i’r cyhoedd gael gweld gwybodaeth a gedwir gan gyrff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru. Gallai aelod o'r cyhoedd ofyn am gael gweld gwybodaeth bersonol amdanoch chi, fel rhan o gais rhyddid gwybodaeth. Byddem yn gofyn ichi am eich barn cyn ymateb i gais o'r fath.

 

 1. Newidiadau i’r polisi hwn

Pan fydd y polisi hwn yn cael ei newid, byddwn yn cysylltu â chi drwy’r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar gofnod yn eich cyfrif er mwyn ichi allu gweld y fersiwn newydd a diweddaru eich dewisiadau cydsynio.

 

Am ragor o wybodaeth am eich hawliau gwybodaeth

Cyfeiriad:

Y Swyddog Diogelu Data

Llywodraeth Cymru

Parc Cathays

CAERDYDD

CF10 3NQ

Cyfeiriad E-bost: data.protectionofficer@wales.gsi.gov.uk