Cymorth busnes digidol yn talu ar ei ganfed yn y sector cyllid

Mae cwmnïau yn y sector ariannol eisoes yn gwneud defnydd gwych o dechnoleg ddigidol i redeg eu gweithrediadau a chefnogi eu cleientiaid. Ond o ganlyniad i’r cyfyngiadau clo oherwydd Covid-19 yng Nghymru fis Mawrth, roedd angen i lawer o fusnesau newid o weithio mewn swyddfeydd i weithio o bell er mwyn goroesi.

Dangosodd y sector cyllid gryn ddyfalbarhad a gwydnwch drwy gydol Covid-19. Ond tra bod KPMG yn awgrymu bod cwmnïau gwasanaethau ariannol wedi "dod drwyddi", rhaid iddyn nhw nawr adeiladu’r gallu i ffynnu mewn byd ôl-Covid. Mae llesiant gweithwyr yn amlwg yn allweddol wrth symud ymlaen, ond mae KPMG hefyd yn tynnu sylw at flaenoriaethau allweddol eraill y dylai cwmnïau gwasanaethau ariannol fynd i'r afael â nhw. Mae'r rhain yn cynnwys: ailgysylltu â chwsmeriaid; gwella rheoli risg; a chyflymu eu trawsnewidiad digidol.

Mae cyfyngiadau clo olynol wedi gwthio trawsnewid digidol i gwmnïau a allai fod wedi bod yn araf i newid fel arall. Gellir dadlau bod rheiny sydd wedi newid yn well, yn gallach ac yn fwy hyblyg oherwydd hynny. I'r rhai sydd heb, mae Cyflymu Cymru i Fusnesau wrth law i esmwytho'r llwybr at ddigideiddio, gan gynnig rhaglen o gymorth yn rhad ac am ddim a chyngor ymarferol, ynghyd â chymorth un-i-un wedi’i deilwra.

A man using a laptop wearing headphones and writing notes.

 

Mae'r cymorth un-i-un a ddarperir gennym wedi bod yn amhrisiadwy i lawer o fusnesau ariannol yng Nghymru. Mae Undeb Credyd Smart Money Cymru er enghraifft, yn darparu gwasanaethau ariannol fforddiadwy i filoedd o gwsmeriaid yng Nghaerffili, Blaenau Gwent a Chasnewydd.

Pan ddechreuodd cyfyngiadau cymdeithasol effeithio ar swyddi lleol yn 2020, dechreuodd Smart Money Cymru gynnig 'benthyciadau clo' i leddfu pryderon ariannol eu cwsmeriaid. Trodd hefyd at lwyfan gwerthuso credyd awtomataidd, a oedd yn haneru'r amser a gymerwyd i asesu ceisiadau am fenthyciadau, tra hefyd yn lleihau gwaith papur.

Ar ôl dechrau ailwampio'r busnes yn ddigidol cyn i'r pandemig daro, cysylltodd Smart Money Cymru â Chyflymu Cymru i Fusnesau am adolygiad o'r camau yr oedden nhw wedi'u cymryd. Gyda gweithio o bell yn angenrheidiol, buddsoddodd mewn gliniaduron newydd, gan alluogi staff i gynnal cyfarfodydd dros fideo, a chynyddu cynhyrchiant o 50%. Mae hyn yn ei dro wedi galluogi'r tîm rheoli i ganolbwyntio ar welliannau pellach. Roedd cyflwyno VoIP (Protocol Llais dros y Rhyngrwyd) sy'n gysylltiedig â'r system CRM (Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid) yn galluogi manylion personol i ymddangos yn awtomatig yn ystod galwad, gan fod o fudd i staff a chwsmeriaid.

Fel yr esbonia Is-gadeirydd y cwmni Geraint Jones: "Roedd yn fantais enfawr cael cyngor diduedd gan ein Cynghorydd Busnes Digidol, Cath Padfield. Tynnodd ein gwasanaeth un-i-un sylw at feysydd newydd lle gallem wella prosesau, gan roi’r hyder i ni fwrw ymlaen â'r rhannau yr oeddem eisoes wedi'u nodi ar gyfer newidiadau... Mae defnyddio digidol i weithio'n wahanol wedi dangos gwell ffordd i ni o reoli ein staff a'r busnes."

"Des i o hyd i gymaint mwy am yr hyn y gallwn ei wneud gyda thechnoleg gan Pete Mackenzie, fy ymgynghorydd Cyflymu Cymru i Fusnesau" - Mark Williams, Choice Bookkeeping

Roedd Choice Bookkeeping eisoes wedi newid o fodel busnes papur i un cwbl ddigidol cyn i Covid-19 daro ac roedd y newid ffocws hwn yn galluogi’r cwmni cyfrifyddiaeth o Dde Cymru i barhau pan oedd rhan helaeth y wlad dan glo.

I ddechrau, trodd Cyfarwyddwr y Cwmni Mark Williams at Gyflymu Cymru i Fusnesau am gyngor cyfryngau cymdeithasol, ond yn y pen draw gwnaeth gymaint mwy. Roedd cyflwyno meddalwedd rheoli cyfrifyddiaeth pwrpasol CRM, Office 365, ynghyd â skype a system VoIP wedi rhoi sylfaen gadarn i Mark i oroesi'r pandemig. Ond efallai mai ei lwyddiant mwyaf fu lansio'r ap Choice Bookkeeping.

"Mae'r ap wedi bod yn boblogaidd iawn gyda busnesau," meddai, "yn enwedig y banc derbyn a'r traciwr milltiroedd gan eu bod mor ddefnyddiol ac yn hawdd i'w defnyddio. Roeddwn i eisiau ehangu'n gyflym ac mae digidol wedi fy ngalluogi i wneud hynny. Mae'n gymorth i mi ddarparu gwasanaeth llawer gwell, ac mae'n golygu bod gen i'r gallu i wasanaethu mwy o gleientiaid."

A person sat in front of a laptop.

 

Mae gweithio o bell yn ystod y pandemig wedi golygu bod angen mabwysiadu systemau cwmwl sydd ar gael lle bynnag y mae pobl wedi'u lleoli, gan leihau tarfu busnes. A does dim troi’n ôl. Yn ôl adroddiad gan y BBC: "Mae bron i bob un o'r 50 o gyflogwyr mwyaf y DU... wedi dweud nad ydynt yn bwriadu dod â staff yn ôl i'r swyddfa'n llawn amser. Dywedodd tua 43 o'r cwmnïau y byddent yn croesawu’r cyfuniad o weithio gartref ac yn y swyddfa, gyda staff yn cael eu hannog i weithio gartref ddau i dri diwrnod yr wythnos."

Yng Nghymru, "Mae Covid-19 wedi cael effaith ddofn ar bob sector o’r gymdeithas a phob busnes," meddai Giles Thorley, Prif Weithredwr Banc Datblygu Cymru. Ond mae llawer o resymau dros optimistiaeth. "Yr hyn rydyn ni wedi'i weld yw bod busnesau ac entrepreneuriaid Cymru yn gydnerth," meddai Thorley. "Mae nifer wedi dod o hyd i ffyrdd o weithio drwy'r pandemig, mae eraill wedi newid eu busnes yn llwyr neu wedu dechrau rhywbeth cwbl ffres."

Mae mynd yn ddigidol yn allweddol i'r newid hwn a gall cael mynediad i ystod eang o gymorth gan Cyflymu Cymru i Fusnesau hwyluso'r broses bontio. Dechreuwch drwy gofrestru eich busnes a dewis gweithdy - mae gennym weminarau ar bopeth o gyfryngau cymdeithasol a marchnata digidol i gymorth gydag e-fasnach a darparu gwasanaethau rhithiol. Beth bynnag eich dewis, bydd cyfarfod dilynol gyda Cynghorydd Busnes Digidol yn eich galluogi i drafod anghenion a nodau penodol eich busnes.

Ni fu erioed gyfnod mor bwysig i gael help gyda thrawsnewid digidol. Mae Covid-19 wedi cyflymu trawsnewid digidol yng Nghymru, gan orfodi cwmnïau i newid eu busnesau i weithredu ar-lein p'un a oeddent yn barod i wneud hynny ai peidio. Dyna pam mae cwmnïau bach a chanolig fel eich un chi yn ailfeddwl sut mae nhw'n gwneud busnes a sut y gallant fod yn 'ddigidol yn gyntaf' i weithredu gyda mwy o wytnwch pe bai unrhyw beth yn digwydd eto.


Ydych chi'n barod i ymuno â’r busnesau yng Nghymru sy’n gwneud newidiadau? Darganfyddwch sut y gall Cynghorydd Busnes Digidol wella eich busnes a'i helpu i dyfu. Cofrestrwch am gymorth nawr.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen