Nid yn unig y dylai tyfu eich proffil cyfryngau cymdeithasol fod yn ymwneud â gweld cynnydd o ran nifer eich dilynwyr - ac yn sicr na ddylai fod yn gwmpas eich strategaeth cyfryngau cymdeithasol.

Os ydych chi'n buddsoddi amser, ymdrech ac arian yn eich presenoldeb ar y cyfryngau cymdeithasol – beth bynnag fo’r llwyfannau yr ydych yn eu defnyddio – dylech geisio manteisio’n llawn arno.

Y cwestiwn hollbwysig y dylech chi ei ofyn yw:

Sut ydych chi'n mynd i droi roi eich dilynwyr yn gwsmeriaid?

Darllenwch y 9 awgrym isod i’ch helpu chi droi eich dilynwyr cymdeithasol nawr:

Adolygwch eich proffiliau cymdeithasol

Beth ydych chi eisoes yn ei bostio? Bydd adolygu eich proffiliau cyfryngau cymdeithasol yn eich helpu i ystyried y math o gynnwys ydych chi'n ei rannu, sut mae cwsmeriaid yn ymgysylltu ag ef a pha un ai yw mewn gwirionedd yn gyrru traffig i droi. Gofynnwch y cwestiynau: a yw eich postiadau’n adlewyrchu eich brand, a yw defnyddwyr yn deall eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau o ddifrif, ac i ble ydych chi'n gyrru darpar gwsmeriaid – os ydych yn gwneud hynny o gwbl.

Dewch o hyd i'r cydbwysedd rhwng cynnwys hysbysebol a dengar

Nid  boddi’ch cyfrifon cyfryngau cymdeithasol â chynnwys hysbysebol yw’r ateb. Er y byddwch yn trosglwyddo eich neges, mae hyn yn fwy tebygol o wneud i ddarpar brynwyr golli diddordeb a pheri ichi hefyd golli eich dilynwyr. Dylai eich prif ffocws fod ar gynnwys atyniadol, megis blogiau, erthyglau, postiadau, lluniau a fideos a fydd o ddiddordeb i'ch cynulleidfa. Yna gallwch chi ystyried rhannu newyddion, gwybodaeth am gynhyrchion a gwasanaethau a gwerthiannau neu ddisgowntiau perthnasol.

Gwnewch daith y cwsmer yn un hawdd

Symleiddiwch y broses o fynd â chwsmeriaid o'r llwyfan cymdeithasol i'ch gwefan. Gallai hyn fod mor syml â sicrhau bod gennych ddolenni clir i'ch gwefan, dolenni uniongyrchol neu wybodaeth berthnasol yn y postiadau ydych chi'n eu rhannu, yn ogystal â sicrhau bod eich gwefan yn ffôn-gyfeillgar ac yn llwytho'n gyflym. 

Galwadau i weithredu

Er ei bod hi'n bwysig cadw cydbwysedd da rhwng cynnwys sy’n cael ei arwain gan werthiant a chynnwys sy’n seiliedig ar werth, mae'n bwysig cynnwys galwadau i weithredu clir ar eich postiadau. Pa un ai ydych chi'n gyrru darpar gwsmeriaid i'ch ‘hafan’, i dudalen lanio benodol neu flog, mae'n bwysig bod eich galwadau i weithredu’n ysbrydoli gweithredu. Darllenwch ein blog ar sut i fanteisio’n llawn ar eich galwad i weithredu.

Rhannu adolygiadau cwsmeriaid a chynnwys a gynhyrchir gan ddefnyddwyr

Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn llwyfan rhagorol ar gyfer sgyrsiau dwy ffordd â'ch cwsmeriaid.  Pwysleisiwch y gwerth ydych chi eisoes yn ei gynnig i gwsmeriaid cyfredol drwy rannu lluniau cwsmeriaid, adolygiadau, adborth, blogiau ac unrhyw gynnwys arall a gynhyrchir gan ddefnyddwyr (UGC). Helpwch ddarpar gwsmeriaid i ddeall mwy am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau gydag adborth go iawn.

Rhyngweithio â'ch cwsmeriaid

Efallai y bydd  darpar gwsmeriaid yn mesur sut yr ydych chi'n rhyngweithio â chwsmeriaid cyfredol, i ganfod a ydych chi'n frand y maen nhw’n awyddus i fuddsoddi ynddo. Dylai eich proffiliau cymdeithasol ddangos, mewn ffordd gadarnhaol, sut ydych chi'n gwerthfawrogi cwsmeriaid, yn ymateb i'w hymholiadau ac yn cymryd amser i wrando ac ymateb.   

Cynigion arbenigol e.e. ar straeon Instagram

Rhowch rywbeth yn ôl i ddilynwyr cymdeithasol – nid yn unig gall hyn helpu eich cwsmeriaid i deimlo eu bod nhw’n cael eu gwerthfawrogi am ddefnyddio eich busnes, ond gallwch helpu i yrru mwy o ddilynwyr cymdeithasol ac annog cwsmeriaid newydd. Ystyriwch rannu codau arbenigol ar gyfer Twitter neu ddisgownt cudd yn eich stori Instagram, gan y byddwch hefyd yn gallu tracio’r pryniannau sy'n cael eu gyrru gan y disgowntiau penodol hyn.

Creu tudalennau glanio personol

Traciwch y  traffig sy'n cael ei yrru o'ch cyfryngau cymdeithasol gyda thudalen lanio benodol. Byddwch yn gallu mesur faint o bobl sy'n gwneud y daith o'r llwyfan cyfryngau cymdeithasol i'ch gwefan – a pha mor effeithiol ydych chi'n gyrru traffig drwy'r broses brynu.

Dadansoddiadau

Gogoniant marchnata digidol yw’r hyblygrwydd i wneud newidiadau a gwelliannau pan fo angen.  Manteisiwch yn llawn ar offer dadansoddol i ddeall sut mae eich dilynwyr yn ymgysylltu â'ch postiadau. Drwy ddeall beth sy’n llwyddo a beth sy’n methu, gallwch ddechrau teilwra eich'ch ymdrechion i weld gwell proses droi.

Mae dull creadigol Fit My Floor gyda golwg ar y cyfryngau cymdeithasol wedi helpu i yrru 34% o'u trosiant ac yna wedi bron â dyblu eu targed trosiant yn ystod y flwyddyn gyntaf o fasnachu - a chyflogi dau aelod newydd o staff. Dysgwch sut y gall Cyflymu Cymru i Fusnesau helpu eich busnes chi hefyd i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol mewn gweithdy am ddim.

Cofrestrwch eich busnes nawr.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen