Rheoli'r Rhaglen a Rhobl Gyswllt

Y TIM RHEOLI RHAGLEN –  trwy COFUND

PWYLLGORAU A PHANELI

Y Panel Gwerthuso Annibynnol: Bydd hwn yn gweithredu mewn ffordd debyg i fwrdd ymchwil Cyngor Ymchwil cenedlaethol a bydd pob penderfyniad gwyddonol yn cael ei wneud ar sail teilyngdod, fel y’i hasesir gan adolygiad gan gymheiriaid, heb unrhyw fewnbwn gan weinidogion na gweision sifil. Gofynnir i aelodau o’r gymuned gwyddoniaeth a busnes ystyried ceisiadau am gymrodoriaeth unwaith y flwyddyn yn nhair blynedd gyntaf y SIRCIW pum mlynedd. Cafodd y panel ei recriwtio trwy gystadleuaeth agored a thryloyw.

Nodir yr aelodau yn y tabl isod. Bydd y Panel hwn yn sicrhau cydymffurfiaeth â phrotocolau llywodraethu caeth, yn unol â’r canllawiau a ddilynir gan Gynghorau Ymchwil y Deyrnas Unedig, ac yn rhoi sylw penodol i ymdrin yn briodol â gwrthdaro buddiannau. Bydd pob aelod o’r panel yn gweithredu fel rapporteur ar gyfer un neu ragor o’r cynigion yng nghyfarfod y panel, gan roi ei sylwadau a’i sgorau ar bob un.
 

Dr

Wendy Ewart

Cadeirydd, Ymgynghorydd Annibynnol ar Fiofeddygaeth,
cyn Ddirprwy Brif Swyddog Gweithredol, Cyngor Ymchwil Feddygol

Yr Athro

Graham Davies

Athro Emeritws, UNSW, Awstralia

Yr Athro

Peter McGuffin

Athro Emeritws, King's College London

Yr Athro Syr

John Enderby

Athro Emeritws, Prifysgol Bryste

Yr Athro

Alan Palmer

Entrepreneur ac Athro Gwadd (UCL a Reading)

Yr Athro

Robert Beynon

Pennaeth yr Adran Biocemeg, Prifysgol Lerpwl

Yr Athro

Marlene Sinclair

Athro Bydwreigiaeth, Prifysgol Ulster

Yr Athro

Xiao Yun Xu

Athro, Peirianneg Gemegol, Imperial College London

Yr Athro

David Toll

Athro, Ysgol Peirianneg a Gwyddorau Cyfrifiadurol, Durham

Yr Athro

Nigel Brown

Athro Emeritws, Prifysgol Caeredin

Yr Athro

Nigel John

Athro, Adran Cyfrifiadureg, Prifysgol Caer

Mr

Andris Bankovskis

Ymgynghorydd Ynni Annibynnol

 

Bwrdd Buddiolwyr y Rhaglen: Bydd ‘Bwrdd Buddiolwyr y Rhaglen’ yn cael ei gadeirio gan Chris Hale, Head of Operations, Chief Scientific Adviser's Division.

Gallai’r aelodau eraill gynnwys uwch aelodau o staff Llywodraeth Cymru; Prif Weithredwr CCAUC; a Dirprwy Is-Gangellorion Ymchwil y prifysgolion partner.

Grŵp Goruchwylio Ymchwil ac Arloesedd Cyfrifol: Bydd hwn yn grŵp o dri o bobl sydd â phrofiad o eistedd ar baneli adolygu moesegol a/neu arbenigedd mewn materion sy’n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Bydd y grŵp hwn yn goruchwylio’r gwaith o reoli materion moesegol ac yn cael adroddiadau blynyddol ar y ffordd mae materion sy’n ymwneud ag ymchwil ac arloesedd cyfrifol yn cael sylw trwy’r rhaglen a chan gymrodoriaethau unigol a ddyfarnwyd. Caiff ei benodi cyn bo hir trwy gystadleuaeth agored a thryloyw