Cysylltu Pobl a Natur

Drwy leoli gweithgareddau mewn 4 Ward Gwledig ym Mwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, bydd Actif Woods ac Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a De Orllewin Cymru (YBGDaDOC) yn ymgysylltu â chymunedau lleol â’r nodau canlynol:

• Gwella a diogelu bioamrywiaeth leol

• Cynyddu sgiliau lleol a’r capasiti i ofalu am warchodfeydd natur gan greu

ymdeimlad o berchnogaeth

• Gwella cydlyniant cymunedol

• Gwella iechyd a lles

Bydd y nodau hyn yn cael eu cyflawni drwy gynnal arolygon, rheoli cynefin a mynediad a chynnig gweithgareddau a hyfforddiant. Bydd y prosiect hwn yn ymgysylltu â grwpiau cymunedol gwledig er mwyn annog mynediad i fannau gwyrdd lleol, cynnig budd i iechyd y dirwedd, unigolion a chymunedau. Darperir gan Gymdeithas Coedwigoedd Bychain a’r Ymddiriedolaeth Natur

Manylion y prosiect

Swm cyllido:
£59,931
Ffynhonnell cyllid:
Cronfa datblygu lleol LEADER
Ardal:
Merthyr Tudful
Cwblhau:
Thema:
2
Mesur:
19.2

Cyswllt:

Enw:
Anna Stickland
Rhif Ffôn:
01685 725463
Email project contact

Project Area Contacts:

Need to find a local access group or lead body for an area?

Please have a look at our project contact map.

Find area contacts
1