PLANED’s community led food projects progress past the pilots!

O dan arweiniad PLANED, derbyniodd dau o’r prosiectau bwyd arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru. 

Fel ymateb yn rhannol ar ôl COVID-19, i gefnogi llesiant, ac economi leol ein cymunedau, rhoddodd Menter Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru (WCFD) yr hwb i 15 cymuned ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i lansio eu hybiau bwyd eu hunain, lle mae gwirfoddolwyr yn cysylltu gyda chynhyrchwyr a chyflenwyr bwyd lleol i gael mynediad hawdd at fwyd iach bob wythnos. 

Dysgwch fwy a dod o hyd i’ch hyb bwyd yn https://www.communityfood.wales/ Mae Pembrokeshire Community Vending (PFCV) wedi creu’r cyfle i gael mynediad 24/7 i gyflenwyr Cymreig a chynnyrch lleol drwy lansio 2 beiriant gwerthu prysur gyda 160 o loceri.

Wrth i’r cynlluniau peilot ddod i ben yn llwyddiannus, mae’r tîm yn teimlo’n gyffrous cael cyhoeddi Pecyn Cymorth Hyb Bwyd Cymunedol Cymru i helpu grwpiau cymunedol i greu eu hyb bwyd eu hunain. Lawrlwythwch y pecyn cymorth yn https://www.communityfood.wales/toolkit. Mae Abi Marriott, Cydlynydd Prosiect WCFD eisiau dweud ‘DIOLCH YN FAWR i bawb a gymerodd ran yn ein camau peilot ac y mae eu hadborth a’u syniadau gwerthfawr wedi helpu i greu’r pecyn cymorth hwn. Rydyn ni’n gyffrous i weld beth sydd i ddod ar gyfer yr holl hybiau bwyd ac i lansio ein cam nesaf o’r prosiect.’ 

I gyd-fynd â’r hybiau bwyd cymunedol, roedd prosiect ychwanegol ‘Pembrokeshire Fresh Community Vending’. Mae’r prosiect hwn wedi arwain y ffordd o ran ehangu’r farchnad werthu gyfyngedig bresennol yng Nghymru, i ddarparu ystod lawn bosibl o eitemau bwyd o ffynonellau lleol, o gig a physgod, i gynnyrch llaeth, ac o ffrwythau a llysiau ffres, i siocledi a chyffeithiau moethus. Mae’r holl eitemau ar gael mewn peiriannau o’r radd flaenaf a gludir yn benodol i’r DU ar gyfer PLANED, ac maent yn gweithredu 24/7 gyda thaliadau digyswllt i drigolion lleol ac ymwelwyr.

Mae hyn yn dangos ymrwymiad PLANED i alluogi mynediad at gynnyrch lleol i’n cymunedau, tra hefyd yn hyrwyddo a chefnogi ein cyflenwyr, tyfwyr a chynhyrchwyr lleol.

Ydych chi wedi defnyddio’r peiriannau gwerthu eto? Eisiau rhannu syniadau ar gynnyrch newydd i’w stocio? Gallwch ddod o hyd i fwy a dod o hyd i’r rhai cyntaf yn https://www.communityfood.wales/pfcv.

Dywed Sue Latham, Cydlynydd Prosiect PFCV ‘roedd hwn yn brosiect peilot gwych a gyflwynwyd ochr yn ochr â Phrosiect Dosbarthu Bwyd Cymunedol Cymru ac yn gweithredu model gynaliadwy, gan ddod â grwpiau cymunedol, cynhyrchwyr bwyd a chyflenwyr yng Nghymru sy’n ysgogi cadwyni cyflenwi bwyd Cymru ynghyd.’

Gyda PLANED yn edrych i ddatblygu ymhellach ac ehangu’r mannau gwerthu a’r hybiau bwyd cymunedol ar draws Gorllewin Cymru, os hoffech wybod mwy am gyfleoedd gwerthu bwyd ffres  yn eich cymuned, neu os hoffech drafod yn fanylach sut y gall PLANED helpu chi a’r system fwyd leol ehangach yng ngorllewin Cymru, cysylltwch â’r tîm yn wcfd@planed.org.uk